Search form

05.05.2015

Drukāt

Lēmums iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros”, ID Nr. LNS 2015/6, 2.daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas nedzirdīgo savienība” informē, ka iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11 ietvaros ”, ID Nr. LNS 2015/6 2.daļā ir iesniegts 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks  Piedāvājuma cena, euro , bez PVN
1. A/S Viesnīca Latvija, reģ. Nr. 40003040166, adrese: Elizabetes iela 55, Rīga, LV -101027.04.2015. plkst. 10.196198.10

1. Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 05.05.2015. lēmumu (protokols Nr.3) lēmumu:

1.1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros”, ID Nr. LNS 2015/6 2.daļā piešķirt A/S Viesnīca Latvija, reģ. Nr. 40003040166, adrese: Elizabetes iela 55, Rīga, LV -1010, ar piedāvājuma cenu 6198.10 euro (bez PVN), kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, ir viszemākās cenas piedāvājums, un nav izslēdzams saskaņā ar PIL 8.2 panta 5.daļas noteikumiem.

1.2. Noraidītie pretendenti: nav.

Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas