Search form

05.05.2015

Drukāt

Lēmums iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros”, ID Nr. LNS 2015/6, 1.daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas nedzirdīgo savienība” informē, ka iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11 ietvaros ”, ID Nr. LNS 2015/6 1.daļā ir iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks Piedāvājuma cena, euro, bez PVN
1. SIA Viktorija B, reģ. Nr. 43603036429, adrese: Driksas iela 5-2, Jelgava, LV-300123.04.2015. plkst. 14.10 2479.17
2.SIA ANDAVELA, reģ. Nr. 50103539901, adrese: Līksnas iela 16- 101, Rīga, LV-1003. 24.04.2015. plkst. 9.5515.26

 1. Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 05.05.2015. lēmumu (protokols Nr.3) lēmumu:

2.1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Pakalpojumu sniegšana projekta „Aktīvi nākotnei”, līgums Nr. 2014.LV/PR/12/11, ietvaros”, ID Nr. LNS 2015/6 1.daļā piešķirt SIA Viktorija B, reģ. Nr. 43603036429, adrese: Driksas iela 5-2, Jelgava, LV-3001 ar piedāvājuma cenu 2479.17 euro (bez PVN), kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, ir viszemākās cenas piedāvājums no Nolikumam atbilstošiem piedāvājumiem, un nav izslēdzams saskaņā ar PIL 8.2 panta 5.daļas noteikumiem.

2.2. Noraidītie pretendenti: SIA ANDAVELA, reģ. Nr. 50103539901, adrese: Līksnas iela 16- 101, Rīga, LV-1003.
Noraidīšanas iemesls: piedāvājums neatbilst Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas