Search form

21.05.2015

Drukāt

Par atklāta konkursa “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/4, rezultātiem


Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2015. gada 19. maija lēmumu (protokols Nr.2) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka atklāts konkurss “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM” pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta otrās daļas noteikumiem, sakarā ar to, ka iepirkuma vienīgā pretendenta AS „CAPITAL” piedāvātā līgumcena (EUR 172 842,50 bez PVN) pārsniedz iepirkuma atklāts konkurss “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM” procedūrai piemēroto PIL noteikto maksimālo līgumcenu (mazāk par EUR 134 000,00 bez PVN).

Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 32. panta otrās daļas 3) punktu informē, ka pretendentiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas minēti PIL 83. panta otrās daļas 1. un 2. punkta noteikumiem PIL 83. panta otrās daļas noteiktajos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas