Search form

30.06.2015

Drukāt

Lēmums atklātā konkursā „DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM” ID Nr. LNS 2015/7


Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 27.06.2015. lēmumu (protokolsNr.2) un balstoties uz Publisko iepirkumu likuma 32.panta 3. daļas 2.punkta regulējumu, nolemj:

1.      Pārtraukt atklātu konkursu „DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM” ID Nr. LNS 2015/7, jo atbilstošās preces ir pieejamas EIS.

 Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 32. panta otrās daļas 3) punktu informē, ka kandidāts vai pretendentus var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ievērojot PIL 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu.

PIL 83.panta 1. daļa (1) un 2.daļa (2):

„[..] (1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā. Šīs nodaļas izpratnē par iepirkuma procedūru uzskatāma arī šā likuma 8.panta septītajā daļā paredzēto prasību piemērošana.”

(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu;

3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. [..]”


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas