Search form

12.02.2016

Drukāt

Lēmums par atklāta konkursa „Surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde 2016.gadam”, ID Nr. LNS 2015/9 rezultātiem iepirkuma 2.daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2016. gada 12. februāra lēmumu (protokols Nr.8) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka atklāta konkursa „Surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde 2016.gadam”, ID Nr. LNS 2015/9 2. daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Pretendentam SIA Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1083, ar piedāvājuma līgumcenu EUR 17250.00 (bez PVN), kā piedāvājumam, kurš atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, nav izslēdzams saskaņā ar PIL 39.1 panta noteikumiem, un ir viszemākās cenas piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

Noraidītie pretendenti: nav.

Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 32. panta otrās daļas 3) punktu informē, ka pretendentiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas minēti PIL 83. panta otrās daļas 1. un 2. punkta noteikumiem PIL 83. panta otrās daļas noteiktajos termiņos:

1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski;

2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas