Search form

21.09.2016

Drukāt

Lēmums iepirkumā „FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs) piegāde 2016. gadam” ID Nr. LNS 2016/2


Iepirkumā „FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs) piegāde 2016. gadam” ID Nr. LNS 2016/2 iesniegts 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese

Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)

1.

SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010

2016. gada 2. augustā plkst.13.20

8580,00

 

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 20.09.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.4) nolēma:

1.             Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs) piegāde 2016. gadam” ID Nr. LNS 2016/2 piešķirt SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, Rūpniecības ielā 3-10, Rīga, LV-1010, ar piedāvājuma cenu 8580,00 euro bez PVN, kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, ir viszemākās cenas piedāvājums, un nav izslēdzams saskaņā ar PIL 8.2  panta 5.daļās noteikumiem.

2.      Noraidītie pretendenti: nav.

Iepirkumu komisija informē, ka Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas