Search form

07.11.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMĀ “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4 5.daļā


Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4 5.daļāiesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA „NAMCOS AG”, Reģ. Nr.40103723563, adrese: Sūnu iela 9, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
12000,00
2.
SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010
7200,00
3.
SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010
10800,00

 
Iepirkumu komisija 03.11.2016. sēdē (protokols Nr.5) nolēma:
Lēmums
1)      Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4 5.daļā piešķirt SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010, ar piedāvājuma cenu EUR 7200,00 (bez PVN) kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, ir zemākās cenas piedāvājums, un kurš nav izslēdzams iepirkumā pamatojoties uz PIeL 8.2 panta piektās daļas noteikumiem;
2)      Noraidītie pretendenti: SIA „NAMCOS AG”, Reģ. Nr.40103723563, adrese: Sūnu iela 9, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Pamatojums: atbilstība Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas otrā apakšpunkta regulējumam.
 
Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitās daļas noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas