Search form

07.11.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMĀ “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4 7.daļā


Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4  7.daļāiesniegti 2 (divi) piedāvājumi:

Nr.
p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010
11175,00
2.
SIA „NAMCOS AG”, Reģ. Nr.40103723563, adrese: Sūnu iela 9, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
14925,00

Iepirkumu komisija 03.11.2016. sēdē (protokols Nr.5) nolēma:
Lēmums
1)   Izbeigt iepirkumu bez rezultāta iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4 7.daļā. 
     Pamatojums:iesniegtiepiedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai kandidāti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
2)   Noraidītie pretendenti:
o SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010.
     Pamatojums: iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.
o SIA „NAMCOS AG”, Reģ. Nr.40103723563, adrese: Sūnu iela 9, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 .
Pamatojums: pretendents ir izslēgts no iepirkuma, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas otrā apakšpunkta regulējumu.
 
Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitās daļas noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas