Search form

16.11.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMĀ “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums” ID Nr. LNS 2016/4 4.daļā


Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”; ID Nr. LNS 2016/4 4.daļāiesniegti 2 (divi) piedāvājumi:

Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010
1900,00
2.
SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010
4400,00

 
Iepirkumu komisija 15.11.2016. sēdē (protokols Nr.6), pamatojoties uz SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010 2016. gada 10. novembra iesniegumu Nr. 1/11/2016 un atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma 4.daļā, nolēma:
Lēmums
1.      Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums”, ID Nr. LNS 2016/4 4.daļā piešķirt SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010 ar piedāvājuma cenu EUR 4400,00 (bez PVN) kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, ir zemākās cenas piedāvājums, un kurš nav izslēdzams iepirkumā pamatojoties uz PIeL 8.2 panta piektās daļas noteikumiem.
2.      Noraidītie pretendenti: nav.
 
Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitās daļas noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas