Search form

28.11.2016

Drukāt

Atbilde uz pretendenta jautājumu atklātā konkursā „DZIRDES APARĀTU PIEGĀDE 2017.- 2019. GADAM”, ID Nr. LNS 2016/5


Jautājums:

“Rīkotā atklātā konkursa “Dzirdes aparātu piegāde 2017.- 2019. gadam”, ietvaros tika mainīta tehniskā specifikācija, salīdzinot ar iepriekšējo atklāto konkursu ID Nr. LNS 2014/5, t.i. viena no izmaiņām bija dzirdes aparātu frekvenču diapazona paplašināšana. Lielākā daļa pasaules  vadošo ražotāju neražo dzirdes aparātus ar tādu frekvenču diapazonu, un dotās tehniskā uzdevuma izmaiņas automātiski izslēdz tās no dalības konkursā.

Doto izmaiņu ieviešana nerada būtiskas izmaiņas uz dzirdes aparāta skaņas kvalitāti, tā kā pieprasītā frekvenču diapazona augšējā robeža atrodas aiz runas diapazona robežām, tomēr šādas izmaiņas samazina atklātā konkursa dalībnieku skaitu un, kā sekas, palielina iepirkuma vērtību par budžeta līdzekļiem.

Lai palielinātu atklātā konkursa potenciālo dalībnieku skaitu, lūdzam Jūs veikt frekvenču diapazonu izmaiņas dzirdes aparātu iepirkuma tehniskajā specifikācijā sekojoši:

• 1 daļa 1 grupa: frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz

• 1 daļa 2 grupa: frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz

• 2 daļa 1 grupa: frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,8 kHz

• 2 daļa 2 grupa: frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,8 kHz

• 3 daļa 1 grupa: frekvenču  diapazons no 0,1 līdz 5,0 kHz

• 3 daļa 2 grupa: frekvenču diapazons no 0,1 līdz 5,0 kHz

Gadījumā, ja nav iespējams veikt frekvenču diapazonu izmaiņas, lūdzam paskaidrot:

• kas izraisīja izmaiņu ieviešanas nepieciešamību,

• kā arī paziņot, kādu dzirdes aparātu un kādu ražotāju raksturojums tika ņemts par pamatu, sastādot tehnisko uzdevumu.

Lūdzam Jūs arī paskaidrot piedāvājuma atbilstības vērtēšanas kritērijus atklātā konkursa “Dzirdes aparātu piegāde 2017.- 2019. gadam”, ID Nr. LNS 2016/5 tehniskās specifikācijas prasībām. Uz cik procentiem piedāvātai precei ir jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām? Gadījumā, ja nav iespējams veikt frekvenču diapazonu izmaiņas, lūdzam Jūs piedāvājuma atbilstības vērtēšanā pēc tehniskās specifikācijas prasībām neņemt vērā “frekvenču diapazons” parametru kā primāro un neizslēgt piedāvājumus, kas neatbilst dotajam parametram tālākai izskatīšanai.”

 

Atbilde:

Iepirkumu komisija paskaidro, ka iepirkumu komisija atkārtoti izvērtēja iepirkuma ID Nr. LNS 2016/5 tehnisko specifikāciju un konstatēja, ka:

1.    Nav pamata mainīt iepirkuma tehnisko specifiku, jo tās prasības izriet un atbilst klientu vajadzībām un tehniskā specifikācija sagatavota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 17. panta trešās un ceturtās daļas regulējuma prasībām.  Vienlaikus paskaidrojam, kacilvēka auss var sadzirdēt skaņas, kuru frekvence ir no 20 līdz 20 000 herciem (Hz). Dzirdes aparātu frekvenču diapazona paplašināšana būtiski paaugstina skaņas kvalitāti - jo plašāks diapazons, jo labāka skaņas izšķirtspēja - un līdz ar to tiek nodrošināta labāka vārdu izšķiršana, un cilvēkam ir komfortablāka klausīšanās. Ņemot vērā ļoti straujo tehnoloģiju attīstību dzirdes aparātu segmentā, pasūtītājs iepirkumā iekļāvis tādas tehniskās prasības dzirdes aparātiem, kas, pasūtītājam pieejamā finansējuma ietvaros, nodrošinātu labāko un mūsdienīgāko risinājumu dzirdes uzlabošanai, vienlaikus būtiski uzlabojot Latvijas vājdzirdīgo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2.    Sagatavojot tehnisko specifikāciju pasūtītājs vadījās no PIL 17. panta desmitās daļas, t.i. nenorādīja precesspecifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm radītu priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Bez tam Pasūtītājs,pirms iepirkuma izsludināšanas, tirgus izpētē ir konstatējis, ka pastāv vismaz pieci dzirdes aparātu ražotāji, kas  ražo dzirdes aparātus ar tehniskai specifikācijai atbilstošo frekvenču diapazonu. Līdz ar to pasūtītājs nekādā veidā nav ierobežojis pretendentu iespējas piedāvāt tehniskai specifikācijai atbilstošo preci un nav radījis nevienlīdzīgas konkurences nosacījumus.

4.    Piedāvāto preču atbilstība tehniskās specifikācijas minimālām funkcionālām un tehniskām prasībām tiks vērtēta viennozīmīgi: atbilst vai neatbilst. Piedāvājums, kurā piedāvātā prece kādā no tehniskajiem rādītājiem neatbildīs iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām,  tiks vērtēts kā neatbilstošs piedāvājums. Vērtēšanas gaitā pasūtītājs ievēros PIL V nodaļas “Kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle” attiecīgo regulējumu. Pretendentiem jāievēro, ka saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 5.1.3.6.punktu, iepirkumu komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no vērtēšanas posmiem t.sk. gadījumos, ja piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām.

 

Atbilde apstiprināta ar 28.11.2016. IK protokolu Nr.2


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas