Search form

13.12.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMA “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums” ID NR. LNS 2016/6 2.DAĻĀ


Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma  “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums”  ID Nr. LNS 2016/6 2.daļāiesniegts 1 (viens) piedāvājums:

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)

1.

SIA C2, Reģ. Nr.50103495541, adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050

9500.00

Iepirkumu komisija 13.12.2016. sēdē (protokols Nr.3) nolēma:

Lēmums

1)      Pārtraukt iepirkuma “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkumsID Nr. LNS 2016/6 2.daļu, jo iesniegtā piedāvājuma cena pārsniedz Līgumslēdzēja finanšu iespējas.

2)      Noraidītie pretendenti: nav.

Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitās daļas noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas