Search form

23.12.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMA “3D printera un programmatūras indviduālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums” ID NR. LNS 2016/6 1.DAĻĀ


Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums” ID Nr. LNS 2016/6 1.daļāiesniegti 2 (divi) piedāvājumi:

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)

1.

SIA C2, Reģ. Nr.50103495541, adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050

29000.00

2.

SIA Baltic3D.eu, Reģ. Nr.42103066210, adrese: Saules iela 39, Grobiņa, LV-3430; Biroja adrese: Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, LV-1039

15359.00

Iepirkumu komisija 23.12.2016. sēdē (protokols Nr.4) nolēma:

Lēmums

1.      Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums” ID Nr. LNS 2016/6 1.daļā piešķirt Baltic3D.eu, Reģ. Nr.42103066210, juridiskā adrese: Saules iela 39, Grobiņa, LV-3430, ar piedāvājuma cenu   EUR 15359.00 (bez PVN) kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, ir zemākās cenas piedāvājums, un kurš nav izslēdzams iepirkumā pamatojoties uz PIeL 8.2 panta piektās daļas noteikumiem.

2.      Noraidītie pretendenti: SIA C2, Reģ. Nr.50103495541, adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050.
Pamatojums: Nav iesniegts iepirkuma Nolikuma 4.3.punktā norādītais dokuments. 

 

Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitās daļas noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas