Search form

27.02.2017

Drukāt

Paziņojums par atklātā konkursa lēmumu “Dzirdes aparātu piegāde 2017.- 2019. gadam”, ID Nr. LNS 2016/5 iepirkuma 1.-3. daļā


Pasūtītājs biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2017. gada 23. februāra lēmumu (protokols Nr.6) un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 32. panta noteikumiem, informē, ka atklātā konkursa “Dzirdes aparātu piegāde 2017.-2019. gadam” ID Nr. LNS 2016/5 iepirkuma:

1)      1. daļā: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “ReTone” Reģ. Nr.40103226495, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 64-23, ar piedāvājuma līgumcenu EUR 501552.00 (bez PVN), kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, nav izslēdzams saskaņā ar PIL 39.1 panta noteikumiem, un ir viszemākās cenas piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.  

2)      2. daļā: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010ar piedāvājuma līgumcenu EUR 345100.00 (bez PVN), kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, nav izslēdzams saskaņā ar PIL 39.1 panta noteikumiem, un ir viszemākās cenas piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

3)      3. daļā: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “ReTone” Reģ. Nr.40103226495, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 64-23, ar piedāvājuma līgumcenu EUR 124080.00 (bez PVN), kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, nav izslēdzams saskaņā ar PIL 39.1 panta noteikumiem, un ir viszemākās cenas piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem. 

Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 32. panta otrās daļas trešo apakšpunktu un PIL 83. panta otrās daļas otro punktu, informē, ka pretendentiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas minēti PIL  83. panta pirmajā daļā, PIL  83. panta otrās daļas pirmajā apakšpunktā minētājā termiņā: 10 dienu laikā pēc dienas, kad PIL 32.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Pasūtītājs informē, ka paziņojums visiem iepirkuma pretendentiem nosūtīts elektroniski 27.02.2017., izmantojot drošu elektronisko parakstu.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas