Search form

22.08.2017

Drukāt

Iepirkuma procedūras ziņojums atklātā konkursā „ FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”; ID Nr. LNS 2017/2


Iepirkuma ID Nr.
LNS 2017/2
Iepirkuma procedūra, nosaukums
Atklāts konkurss „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”
 
Iepirkumu komisija
 
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” prezidenta Edgara Vorslova 2017. gada 27. marta rīkojums Nr. 10-1
 
Komisijas locekļi
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Edgars Vorslovs, Biedrības „Latvijas nedzirdīgo savienība” prezidents
Iepirkumu komisijas locekļi:
• Aija Sannikova, Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja;
• Inese Immure, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētājs
 
Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavotājs
 
• Eduards Bērziņš – Lācis, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izpilddirektors
 
Pieaicinātais Iepirkuma eksperts
 
• Eduards Bērziņš – Lācis, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izpilddirektors
 
Pasūtītāja nosaukums un adrese:
 
Nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083;
Reģistrācijas Nr. LV40008000615
Bankas rekvizīti: Valsts kase
Konta Nr.: LV48TREL9185276004000
Nodokļu maksātāja Nr.LV90000065985
 
Līgumslēdzējs un adrese:
 
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
Elvīras ielā 19, Rīgā k-2, LV - 1083
Reģistrācijas Nr.: 40003276127
A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV77UNLA0003200700659
 
Iepirkuma nolikuma apstiprināšana
2017. gada 15. maijā, protokols Nr.1.
 
Iepirkuma priekšmets
 
FM radiofrekvenču pārraides sistēma (raidītājs un uztvērējs).
 
Iepirkuma daļas
N/a
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu eiro.
 
Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
 
• publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
N/a
• publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
18.05.2017.
• publikācija LNS mājaslapā
16.05.2017.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta, laiks
 
Līdz 2017. gada 13. jūnijam plkst. 11:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083
 
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
 
2017. gada 13. jūnijā plkst. 11:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 3.stāvā, 12. kabinetā, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083.
 
Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas (ar kļūdas labojumiem; ja attiecināms)
Nr.p.k.
 
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
 
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
 
Iepirkuma daļa
 
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.
 
SIA “SENTIOS”, Nr. 40103868193, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 3-4, Rīga, LV-1010
 
2017. gada 12. jūnijā, plkst.11.40
 
n/a
 
55 920.00
2.
 
SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010
 
2017. gada 13. jūnijā, plkst.9.30
 
n/a
 
50 000.00
3.
 
SIA “Dzirdes Serviss”, Reģ. Nr. 40003957391, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 24-47, Rīga, LV-1067
2017. gada 13. jūnijā, plkst.9.45
 
n/a
 
52 000.00
4.
 
SIA ’KIRCHHOLM ELEKTRONICS” , Reģ. Nr.40203023370, juridiskā adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050
 
2017. gada 13. jūnijā, plkst.10.45
 
n/a
 
15 300.00
Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums
 
Atklāta konkursa „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/3 Līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „MEDAUDIO”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1010 ar piedāvājuma līgumcenu EUR 50 000.00 (bez PVN) kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, nav izslēdzams saskaņā ar PIL 42. panta noteikumiem, un ir viszemākās cenas piedāvājums no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.
 
Citi lēmumi:
• Atklāta konkursa „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/ iepirkumā atzīt par Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem, bet ne zemākās cenas piedāvājumiem, šādu pretendentu piedāvājumus:
 
1) SIA “SENTIOS”, Nr. 40103868193, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 3-4, Rīga, LV-1010 piedāvājumu ar cenu EUR 55 920.00 (bez PVN);
 
2) SIA “Dzirdes Serviss”, Reģ. Nr. 40003957391, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 24-47, Rīga, LV-1067 piedāvājumu ar cenu EUR 52 000.00 (bez PVN);
 
• Atklāta konkursa „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/ iepirkumā noraidīt pretendenta SIA KIRCHHOLM ELEKTRONICS”, Reģ. Nr.40203023370, juridiskā adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050 piedāvājumu ar cenu EUR 15 300.00 (bez PVN) kā neatbilstošu iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (piedāvāta cita funkcionāla prece).
 
Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar PIL
N/a
Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;
N/a
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu
N/a
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai
N/a
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas.
N/a
Konstatētie interešu konflikti, kas veikti to novēršanai
N/a

 
Aija Sannikova, iepirkumu komisijas loceklis/sekretāre

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas