Search form

29.11.2017

Drukāt

Iepirkuma procedūras ziņojums. Atklāts konkurss „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019” ID Nr. LNS 2017/4


2017. gada 29. novembrī

Rīgā

 

Iepirkuma ID Nr.
LNS 2017/4
Iepirkuma procedūra, nosaukums
Atklāts konkurss „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”
ID Nr. LNS 2017/4
Iepirkumu komisija
Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” prezidentes Sandras Gerenovskas 2017. gada 6. septembra rīkojumu Nr. 36 
Komisijas locekļi
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Sandra Gerenovska, Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” prezidente
Iepirkumu komisijas locekļi:
  • Aija Sannikova, Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja;
  • Inese Immure, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētājs;
  • Brigita Lazda, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” nodaļas vadītāja.
Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavotājs
Inese Immure, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētājs
Pieaicinātais Iepirkuma eksperts
Eduards Bērziņš – Lācis, SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izpilddirektors
Pasūtītāja nosaukums un adrese:
Līdz 2017. gada 2. novembra plkst.  11:00.
biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
2017. gada 2. novembrī plkst. 11:00 biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 3.stāvā, 12. kabinetā, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083.
Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas (ar kļūdas labojumiem; ja attiecināms)
Nr.
p.
k.
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese
Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks
Iepirkuma daļa
Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)
1.     
SIA “Veselības centrs “Biķernieki””, LV40003320463, Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1083;
2017. gada
2. novembrī, plkst.9.46.0
N/a
Kopējā Vispārīgās vienošanās vērtība - līdz EUR 120 000,00 (viens simts divdesmit tūkstoši euro un nulle centi) uz visiem Vienošanās dalībniekiem - Pakalpojuma sniedzējiem, un pretendenta piedāvājumu 1 (vienam) pakalpojumam grupās:
a)              1. grupa – 355.00 EUR bez PVN;
b)              2. grupa – 355.00 EUR bez PVN;
c)              3. grupa – 385.00 EUR bez PVN;
d)             4. grupa – 400.00 EUR bez PVN;
e)              5. grupa – 450.00 EUR bez PVN,
 
Lēmums.
 
2017. gada 28.novembrī, protokols Nr.3.
Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums
Pretendents: SIA “Veselības centrs “Biķernieki””, LV40003320463, Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1083;
 
Pretendentam SIA “Veselības centrs “Biķernieki””, LV40003320463, Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1083 piešķirtas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības ar kopējo Vispārīgās vienošanās vērtība - līdz EUR 120 000,00 (viens simts divdesmit tūkstoši euro un nulle centi) uz visiem Vienošanās dalībniekiem - Pakalpojuma sniedzējiem, un pretendenta piedāvājumu 1 (vienam) pakalpojumam grupās:
a)               1. grupa – 355.00 EUR bez PVN;
b)              2. grupa – 355.00 EUR bez PVN;
c)              3. grupa – 385.00 EUR bez PVN;
d)             4. grupa – 400.00 EUR bez PVN;
e)              5. grupa – 450.00 EUR bez PVN.
kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām, nav izslēdzams saskaņā ar PIL 42. panta noteikumiem, un ir saimnieciski  izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenu, no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem;
 
Citi lēmumi:
 
Atklātā konkursā „Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019” ID Nr. LNS 2017/4 izslēgtie vai noraidītie pretendenti: nav.
 
Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar PIL 
IK secina:
1)      Pasūtītājs ir noteicis konkurenci neierobežojošus un objektīvi salīdzināmus, izvērtējamus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus;
2)      visi piegādātāji, kuriem bija iepirkumā noteiktā minimālā profesionālā pieredze, pieejami attiecīgie speciālisti un aprīkojums, un, kuri atbilda attiecīgajos MK noteikumos noteiktām obligātajām prasībām, varēja piedalīties iepirkumā;
IK nolēma iepirkumu, kā iepirkumu, kurā iesniegts viens piedāvājums nepārtraukt, un pamatojoties uz 28.02.2017. MK 107 noteikumu “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība’’, iepirkuma procedūrās ziņojumā iekļaut šādu pamatojumu iepirkuma nepārtraukšanai:
1)      pasūtītājs ir noteicis konkurenci neierobežojošus un objektīvi salīdzināmus, izvērtējamus piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus;
2)      pretendenti, kuriem ir minimālā profesionālā pieredze, pieejami attiecīgie speciālisti un aprīkojums, un, kuri atbilst attiecīgajos MK noteikumos noteiktām attiecīgām obligātajām prasībām, varēja piedalīties iepirkumā;
a)      Pretendentiem nebija izvirzītas prasības:
-          piedāvājuma nodrošinājumam;
-          saistību izpildes nodrošinājumam;
-          vides kvalitātes standartiem;
-          kvalitātes vadības standartiem;
-          saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim.
b)      Pretendentam izvirzītās prasības atbilda LR pastāvošo normatīvo aktu regulējumā noteiktām prasībām attiecīgo pakalpojumu sniegšanā - izvirzītas minimālās prasības, atbilstoši 2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un 2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" prasībām; prasība iestādes reģistrācijai Ārstniecības iestāžu reģistrā;
c)      Pretendentam tika izvirzītas minimālās prasības pieredzei – “iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014.-2016. gadā, kā arī tiks ņemts vērā 2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze pakalpojumu sniegšanā bērniem. Par līdzvērtīgu pakalpojumu tiek uzskatīts pakalpojums, kura ietvaros tika nodrošināta dzirdes aparātu izsniegšana kopumā vismaz 30 bērniem (t.sk., ietverot bērnu funkcionālo novērtēšanu, tonālo audiogrammu, un, atbilstoši bērnu funkcionālajam novērtējumam, dzirdes aparātu pielāgošanu un izsniegšanu). Pretendents atbilstību minētajam nosacījumam apliecina piedāvājumā iesniedz atbildošos dokumentus (kopijas) vai citus pierādījumus”.
Šo pieredzi pretendents varēja pierādīt ar jebkādu pieredzi pamatojošo dokumentu iesniegšanu.
Pieprasītās pieredzes apjoms (30 pakalpojumi) ir daudz mazāks nekā iespējamais plānoto sniedzamo pakalpojumu apjoms (260 pakalpojumi);
d)     tika izvirzītas minimālās prasības speciālistu pieejamībai un aprīkojumam, bez kuru esamības nevar nodrošināt iepērkamo pakalpojumu;
e)      nodrošinot prasību izpildi, Pretendents varēja balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājam bija jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu Apliecinājumu vai Vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā (nolikuma 3.7.7.punkts).
Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru;
N/a
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu
N/a
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai
N/a
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas.
Saskaņā ar PIL
N/a
Konstatētie interešu konflikti, kas veikti to novēršanai
N/a

 
Aija Sannikova, iepirkumu komisijas loceklis/sekretāre

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas