Search form

13.12.2017

Drukāt

Tirgus cenu izpēte par pakalpojumiem ēku energoefektivitātes jomā


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), Reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīga,  LV- 1083, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu šādu dokumentu izstrādei:

1) neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas energosertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 1.pielikumu “Ēkas energosertifikāts” (turpmāk – sertifikāts);

2) neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats “Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā” saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3.pielikumu (turpmāk- pārskats);

3) neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts ietverot MK noteikumu 2. pielikumā „Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju (turpmāk – aprēķini).

2.          Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā, ja piedāvājuma summas neatbildīs Publisko iepirkumu regulējumā noteiktām cenu robežām, tiks noslēgts līgums par pakalpojuma veikšanu ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko pakalpojuma cenu.

 

3.          Pretendenta tirgus cenu piedāvājums (forma):

Informācija par ēku

Pakalpojuma piedāvājums

Nr.p.k.

Ēkas adrese

Kopējā platība

Pakalpojuma izpildes laiks, mēnešos

Cenu piedāvājums euro, bez PVN

Sertifikāts

Pārskats

Aprēķini

Kopā

1.

Elvīras iela 19 k-2, Rīga

LV-1083

3 stāvu ēka;

Kopējā platība: 1520.2m2

 

 

 

 

 

Neatkarīga eksperta* vārds, uzvārds, sertifikāta numurs:

2.

Raiņa iela 5a, Rēzekne,

LV-4601

2 stāvu ēka;

Kopējā platība: 530.5m22

 

 

 

 

 

Neatkarīga eksperta* vārds, uzvārds, sertifikāta numurs:

3 stāvu ēka;

Kopējā platība: 831.6m2

 

 

 

 

 

Neatkarīga eksperta* vārds, uzvārds, sertifikāta numurs:

*- Neatkarīgais eksperts - Pretendents var piedāvāt visu pakalpojumu vai tā daļu.

 

Piedāvājumu iesniedza:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakttelefons, e-pasts) vai neatkarīga eksperta vārds, uzvārds kontakttelefons, e-pasts)

 

4.          Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2017. gada 20. decembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Energoefektivitāte”. Kontakttelefons uzziņām: 251 55 41


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas