Search form

19.04.2018

Drukāt

Tirgus izpēte “Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas palīgmateriālu iegāde 2018. gadam” ID TI-2018/SPS/2


1. Vispārīgā informācija

1) Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), reģ. r.40008000615, juridiskā adrese: Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV-1083;

2) Līgumslēdzējs: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, juridiskā adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV-1083

Iepirkuma mērķis: Līguma Nr. 1-16/3 “Par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšanu vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām” izpilde 2018. gadā.

Pretendenti tiek informēti, ka līgumslēdzējam ir tiesības iegādāties tikai tās preces un tādu šo preču daudzumu, kas nepieciešamas tā darbības nodrošināšanai.

2. Tirgus izpētes rezultāts un iepirkuma priekšmets

2.1. Tirgus izpētes rezultātā plānots noslēgt preču piegādes 2018. gadam līgumu ar pretendentu, kurš tirgus izpētē piedāvās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (ņemot vērā tikai cenu), ja līgumcena nepārsniegs Līgumslēdzējam pieejamos finanšu resursus un Publisko iepirkumu likumā noteikto robežsummu.

2.2. Pretendents ir tiesīgs sniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu. Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai (prognozējoši – līdz 15.05.2018.). Līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 30. decembrim. Preču piegādes termiņš – 10 darba dienas no pasūtīšanas dienas.

3. Piegādātājiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 30. aprīlim pa e-pastu: [email protected] ar norādi: ID TI-2018/SPS/2, aizpildot tehniskās specifikācijas un pretendenta piedāvājuma formu (4.punkts). Ja kādā no preču sadaļām piedāvājums netiks sniegts, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

4. Iepērkamās preces un pretendenta piedāvājums pielikumā

 

 

Noslēgtais līgums Nr. 1-14/13 (skatīt šeit.)

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas