Search form

22.08.2018

Drukāt

Lēmums atklāta konkursa “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums -2018”, iepirkuma ID Nr. LNS 2018/1, iepirkuma 4.daļā


1.                  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.08.2018.

2.                  Iepirkuma komisijas sēdes protokola Nr.: 4

3.                  Komisijas sastāvs:

 

o        Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

Sandra Gerenovska

Biedrības „Latvijas nedzirdīgo savienība” prezidente

o        Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Inese Immure

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja

o        Iepirkumu komisijas locekļi:

 

Brigita Lazda

SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja

 

Aija Sannikova

LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja

4.                 Pasūtītājs:

 

 

 

 

                

 

Līgumslēdzējs: 

 

 

Nosaukums: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

6.                  Iepirkuma priekšmets: Surdotehnisko palīglīdzekļu piegāde

7.                  Iepirkuma daļa: Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles)

8.                  Pretendentu nosaukumi un to piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukums

Pretendenta piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN

1.                  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kktrade”, reģistrācijas Nr.40103990852, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 21-20, LV-1010

33800,00

9.             Noraidītie pretendenti: nav

10.         Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (ņemot vērā tikai cenu), kas atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām

11.         Pretendenta nosaukums, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 4.daļā, līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kktrade”, reģistrācijas Nr.40103990852, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 21-20, LV-1010, līgumcena 33800,00EUR, bez PVN

12.         Vispārīgās vienošanās un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatojums:

Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkuma “Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums -2018”, iepirkuma ID Nr. LNS 2018/1, 4.daļā atzīst pretendentu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kktrade”, reģistrācijas Nr.40103990852, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 21-20, LV-1010 ar piedāvājuma summa 33800.00 EUR bez PVN kā pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā tikai cenu, iepirkuma Nolikumam atbilstošu piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams no iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmo daļu.

13.         Pamatojums Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanai vienīgajam pretendentam:

izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas – iepirkuma nolikums neparedzēja pretendentu atlasi pēc to saimnieciskā un finanšu stāvokļa, netika izvirzītas prasības tehniskām un profesionālām spējām, kvalitātes standartiem, vides standartiem, piedāvājuma un saistību nodrošinājumam.

 

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar PIL 68.panta otro daļu pretendents iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem var iesniegt līdz Vispārīgās vienošanās noslēgšanai, 10 dienu laikā pēc dienas, kad lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir nosūtīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

 

Noslēgto iepirkuma līgumu skatīt šeit.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas