Search form

24.07.2018

Drukāt

Atklāts konkurss „Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums -2018”; ID Nr. LNS 2018/1 iepirkuma 3.daļa


 

1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: atklāts konkurss „Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums -2018”, LNS 2018/1

2. Vispārīgās vienošanās priekšmets: Surdotehnisko palīglīdzekļu (turpmāk – preču) piegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

3.      Iepirkuma 3. daļa: Skaņas indikatori ar mehānisko signālu (video aukles)

4.      Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:

·         Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: 2018/S 110-249842 - 12/06/2018 - Paziņojums par līgumu

·         Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 10/06/2018

2. Pasūtītājs:
 
LV40008000615 Valsts kase
Konta Nr.: LV48TREL9185276004000
Nodokļu maksātāja Nr.LV90000065985
3. Līgumslēdzējs: 
 
Nosaukums: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,
Reģistrācijas Nr. 40003276127,
Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242
Bankas rekvizīti:
Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Biedrības „Latvijas nedzirdīgo savienība” prezidentes Sandras Gerenovskas 2018. gada 28. maija  25.
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

Sandra Gerenovska
Biedrības „Latvijas nedzirdīgo savienība” prezidente

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Inese Immure
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja

Iepirkumu komisijas locekļi:

Brigita Lazda
SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
 
Aija Sannikova
iepirkumu komisijas sekretāre (ar balss tiesībām);
LNS Iepirkumu un projektu nodaļas vadītāja.
 
Eksperts:
 
 
 
Eduards Bērziņš - Lācis
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” izpilddirektors
 

5.      Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā; līdz 2018. gada 17. jūlija plkst. 11.00.

6.      Piedāvājumu iesniedza: n/a

7.      Piedāvājumu atvēršana: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;    2018. gada 17. jūlijs plkst. 11.00.

8.      Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: n/a

9.      Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: n/a

10. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: n/a

11. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai (saskaņā ar 28.02.2018. MK noteikumu Nr. 107 19. punktu): n/a

12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru:  Izbeigt iepirkumu 3.daļā iepirkumā „Surdotehnisko palīglīdzekļu iepirkums -2018”, ID Nr. LNS 2018/1, jo nav iesniegti pretendentu piedāvājumi.

13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: n/a

14. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: n/a

15. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: n/a

                                                                                

 

Iepirkuma komisijas loceklis/sekretāre:   A.Sannikova


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas