Search form

08.03.2010

Drukāt

Ekspertu kolokvija „XXI gadsimts. Nedzirdība. Integrācijas iespēju evolūcija” organizācijas iepirkums

Photo

Uzaicinājuma specifikācija

Latvijas Nedzirdīgo savienība kopējā partnerībā ar Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizāciju un Humāno iniciatīvu atbalsta fondu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēta un LSIF administrēta projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” ietvaros organizē izdevīgākā priekšlikuma noteikšanu ekspertu kolokvija „XXI gadsimts. Nedzirdība. Integrācijas iespēju evolūcija”
 
Pasūtījuma plānotais apjoms – ekspertu kolokvijs 20 nedzirdīgiem
 
Vispārējā informācija

 
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.
Tālrunis 29556606
Kontaktpersona: LNS prezidents
Arnolds Pavlins, tālr. 29556606,
2
iepirkuma priekšmeta nosaukums
Ekspertu kolokvija organizēšana
 
3
paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
Rīga, Rīgas rajons vai Jūrmala
Termiņš – 2010. gada 20. maijs
4
paredzamā līgumcena
Saskaņā ar LNS projekta pieteikumu
5
piedāvājuma noformējums
Rakstiski, brīvā formā, piedāvājums iekļauj gatavību veikt pasūtījumu, ziņas par izpildītāju, t.sk. speciālistu CV, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un piedāvātā pakalpojuma cenu.
6
piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Rīga, Elvīras iela 19,
Līdz 2010. gada 2. aprīlis plkst. 12.00
7
piedāvājuma derīguma termiņš
2010. gada 25. maijs
8
uzaicinājuma ievietošanas datums
2010. gada 1. marts
9
citas attiecīgajai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai svarīgas ziņas
1) Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai.
2)Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā noteiktos nosacījumus un piedāvātā cena.
3) LNS darbojas Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

 
Saskaņā ar iepirkumu pārredzamības, proporcionalitātes, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas  principu prasībām LNS izstrādājusi tehnisko specifikāciju ekonomiski izdevīgākā priekšlikuma noteikšanai.
 
Iepirkuma tehniskā specifikācija
 

Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Seminārs 2010. gada 20. maijā Rīgā, Rīgas rajonā vai Jūrmalā 20 nedzirdīgajiem LNS biedriem
 
2
Apjomu
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
1)naktsmītnes 20 nedzirdīgajiem, ja seminārs notiek ārpus Rīgas
2)ēdināšanu, kas ietver brokastis (20 cilvēkiem), pusdienas (20 cilvēkiem), vakariņas (20 cilvēkiem).
3)transporta pakalpojumus (20 cilvēkiem) uz un no norises vietas, ja kolokvijs tiek organizēts ārpus Rīgas,
4)ekspertu kolokvijs paredzēts ar sekojošām tēmām (t.sk.  attiecīgās prezentācijas):
„Jaunākie tehniskie palīglīdzekļi, nanotehnoloģijas un nedzirdība”
„Zema nedzirdīgo sabiedriska aktivitāte un uzticēšanās dzirdīgo sabiedrībai, atsvešināšanās no publiskās pārvaldes”
 „Inovatīvās prakses piemēri nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā”
5)nodarbību auditoriju/as 20 cilvēkiem, aprīkotu/as ar standarta biroju tehniku
6)nedzirdīgu moderatoru/prezentieru darba nodrošinājumu sekojošajām paneļdiskusijām:
„Jaunākie tehniskie palīglīdzekļi, nanotehnoloģijas un nedzirdība”
„Zema nedzirdīgo sabiedriska aktivitāte un uzticēšanās dzirdīgo sabiedrībai, atsvešināšanās no publiskās pārvaldes”
 „Inovatīvās prakses piemēri nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā”
7) LNS/LSIF prasību izpildi attiecībā uz publicitāti
3
Drošību
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pasūtītājam informāciju par pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku ne vēlāk par 20 dienām pirms pakalpojuma
4
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējam jākompensē visi zaudējumi Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts (kvalitatīvs) pakalpojums pēc saskaņota grafika
5
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām
 
6
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem, Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
7
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas, avansa maksājumi nav pieļaujami lielāki par 10% no kopējās pakalpojuma summas
8
Pasūtījuma daļām
Pakalpojumu sniedzēji var pieteikties tikai uz visu pakalpojuma apjomu
9
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt fiziskas vai juridiskas personas, kas var nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.-8. punktu prasības
10
Interešu konfliktu
Pakalpojuma sniedzējs nevar būt saistītā persona ar LNS, pat ja tas iepirkuma rezultātā būs vienīgais pretendents

 
 A.Pavlins,
LNS prezidents,
projekta vadītājs

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas