Search form

20.12.2018

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma “Būvdarbi Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24”, ID Nr. LNS 2018/4 rezultātu


LĒMUMS

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktajā iepirkumā

Būvdarbi Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24”, ID Nr. LNS 2018/4

 

Iepirkumu komisija nolemj (IK 19.12.2018. sēde, protokols Nr.4):

1.      Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Būvdarbi Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24”, ID Nr. LNS 2018/4 piešķirt SIA “Aicers”, reģ. Nr. 41203037064, Vārves iela 19, Ventspils, LV-3601 ar piedāvājuma summu 37949,27 EUR bez PVN, kā pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā tikai cenu, iepirkuma Nolikumam atbilstošu piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams no iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu.

2.      Atzīt iepirkumā “Būvdarbi Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 24”, ID Nr. LNS 2018/4 par atbilstošu iepirkuma Nolikuma prasībām, bet ne kā zemākās cenas piedāvājumu, šādu pretendentu piedāvājumus: 

 

Pretendents

Piedāvājuma cena, euro, bez PVN

SIA “AB Būvniecība”, reģ. Nr. 41203031752, Kr. Valdemāra iela 147 k-2-49, Rīga, LV-1013

43438,88

SIA “Interbūve””; reģ. Nr. 42103054476, E.Tisē 42-22, Liepāja, LV-3411

48263,05

SIA ‘’Pilsbūve”, reģ. Nr. 51203003021, Kuldīgas iela 9, Ventspils, LV-3601

48537,68

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, tas šo iepirkumu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas