Search form

27.01.2020

Drukāt

Tirgus izpēte „Informatīvo plakātu izgatavošana un piegāde” ID Nr. LNS/2020/ERAF/1


Pasūtītājs Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS), reģistrācijas Nr.: 40008000615 , adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, Latvija, LV- 1083 , tālrunis: 25155419,  lūdz iesniegt cenu piedāvājumu informatīvo plakātu izgatavošanai un piegādei (iekļaujot uzstādīšanu) LNS ERAF projektiem:

1)  1. pakalpojums: LNS ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/010 3 (trīs) informatīvie plakāti un to uzstādīšana – Elvīras  ielā 19 k-2, Rīgā;

2)   2. pakalpojums: daļa: LNS ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”,   līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/009 – 3 (trīs) informatīvie plakāti un to uzstādīšana– 1 (viens) informatīvais plakāts Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā;

 2 (divi) informatīvie plakāti Raiņa ielā 5a, Rēzeknē.

 

Piegādātājam jāievēro šādi nosacījumi:

1.    Informatīvo plakātu izgatavošanā jāvadās no “Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.  gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (pieejams: https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

2.    Informatīvā plakāta noformējuma nosacījumi:

1)  informatīvā plakātam jābūt izgatavotam no cieta, vizmaz 3 mm bieza materiāla, kas nemaina savu formu un vizuālo izskatu ārējo apstākļu ietekmē (lietus, sniegs, temperatūras svārstības u.c.). Jāparedz informatīvā plakāta stiprinājumi pie stikla sienas, krāsotas sienas vai tapešu sienas un informatīvie plakāti jāuzstāda (saskaņā ar pasūtītāja norādēm). 

2)    informatīvā plakāta izmērs ir ne mazāk kā A3 jeb 297x420 mm;

3)  uz plakāta obligāti izvietojamā informācija, kurai jāaizņem vismaz 25% no kopējā plakāta laukuma: vizuālo elementu ansamblis, projekta nosaukums un projekta mērķis; projekta numurs un cita saistoša informācija (pēc pasūtītāja pieteikuma), kas aizņem līdz 20% no kopējā plakāta laukuma;

4)    pirms plakāta izgatavošanas makets jāsaskaņo ar pasūtītāj noteikto kontaktpersonu;

5)    informācijas atspoguļošanai plakātā jāizmanto Arial fontu;

6)    informatīvā plakāta orientācija - vertikāla.

7)    vizuālo elementu ansamblis jānovieto plakāta apakšdaļā.

8)    informatīvo plakātu piegādes termiņš – līdz 2020. gada 14.februārim.

9)    samaksa par piegādi – 30 dienu laikā no piegādes termiņa.


Papildinformācija: ar pretendentu, kurš piedāvās zemāko cenu par pakalpojumu, pasūtītājs slēgs līgumu par informatīvo plakātu izgatavošanu un piegādi.

 

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt skenētā dokumenta formātā līdz 2020.gada 5.februārim pa e-pastu [email protected]  ar norādi: Tirgus izpēte ID Nr. LNS/2020/ERAF/1”

Piedāvājumā cenas jānorāda ar 2 (diviem cipariem aiz komata).

 

Piegādātāja piedāvājums:

Tirgus izpēte

 „Informatīvo plakātu izgatavošana un piegāde”

ID Nr. LNS/2020/ERAF/1

Pasūtījums

Cena par  pakalpojumu, EUR bez PVN

Cena par  pakalpojumu, EUR ar PVN (ja attiecināms)

1. pakalpojums:

Informatīvo plakātu (3) izgatavošana un piegāde LNS ERAF projektā   “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/19/I/010, saskaņā ar  tirgus izpētes ID Nr. LNS/2020/ERAF/1 aprakstu

 

 

2. pakalpojums:

Informatīvo plakātu (3) izgatavošana LNS ERAF projektā   “Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”,   Nr.4.2.1.2/19/I/009, saskaņā ar  tirgus izpētes ID Nr. LNS/2020/ERAF/1 aprakstu

 

 

Piedāvājumu iesniedza:

Nosaukums:

Juridiskā adrese:

Reģ. Nr.:

Banka:

Bankas kods:

Konta Nr.:

Paraksttiesīgā persona (vārds, uzvārds)

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:  _________ /ja attiecināms/

 

 

 

 

 

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas