Search form

13.09.2021

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Signalizēšanas ierīce ar vibrāciju un/vai gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai (videoauklīte)” ID Nr. TI – SPC/2021/3


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskā palīdzības centra”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

 

1.             Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums* par preču piegādi 2021. gadā. Līguma termiņš ir 2023. gada 30. decembris. Līgums ietver preču garantijas remonta apkalpošanu 2 gadu laikā no preču piegādes.

*-pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Līgumslēdzējs, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Līgumslēdzējs pieprasīs papildinformāciju;

Preču saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

2.              Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2021. gada 30. septembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2021/3

3.             Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz:

1) tirgus cenu piedāvājums (saskaņā ar pievienoto formu);

2) preces tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (vienam no preces variantiem);

3) ražotāja izdotas preces apraksts – tehniskie dokumenti latviešu valodā vai svešvalodā un tulkojums latviešu valodā.

 4. Pielikumi:

1. pielikums. Preces tehniskā specifikācija.

2. pielikums. Tirgus cenu piedāvājums (forma).

3. pielikums. Līguma projekts.

 

1.pielikums

Preces tehniskā specifikācija

 

Piegādājamās preces nosaukums: Signalizēšanas ierīce ar vibrāciju un/vai gaismas signālu bērnu un kopjamu personu uzraudzībai (videoauklīte)

Vienību skaits: 10 gab.

1.      Preces 1.variants

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Trīsdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un diviem uztvērējiem), kas paredzēts zīdaiņa raudu, gulošu personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā – ar kombinēto mehānisko (vibrēšanas) signālu un mirgojošas gaismas signālu.

 

Raidītājs – “bērna daļa” – pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jutīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”. Jauda: 2,4 GHz, kas nodrošina minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos. Diapazons: vismaz 75 m.

Pirmais uztvērējs – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu krāsainu displeja ekrānu (vismaz 2,3”) bērna/guļošas personas  novērošanai ar spēcīgu vibrācijas funkciju un regulējamu skaņas jutīgumu, klipsi piestiprināšanai pie jostas (nēsāšanai peidžera veidā) un ar pogām iestatījumu aktivizēšanai. Gaismas indikators par ierīces akumulatora uzlādes statusu.

Otrs uztvērējs – neliela pārvietojama ierīce ar mirgojošu gaismu. Uztvērējs mirgojošas gaismas signāla veidā sniedz informāciju par ienākušo skaņu ar regulējamu gaismas signāla ilgumu.

Gaismas izplatīšanas leņķis: horizontālā plaknē ≥180° un vertikālā plaknē ≥180°.

Gaismas indikators par ierīces akumulatora uzlādes statusu.     

 

Raidītājam jābūt savienojamam ar tā paša ražotāja citiem uztvērējiem - “vibrospilvenu”, papildu gaismas indikatoru.

Raidītājam ir unikāls identifikācijas kods. Tas nerada interferences traucējumus ar citām personām piederošiem raidītājiem.   

 

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

 

Garantijas prasības: minimālais garantijas laiks 2 gadi.

 

2.      Preces 2.variants

 

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēts zīdaiņa raudu, gulošu personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā – ar kombinēto mehānisko (vibrēšanas) signālu un mirgojošas gaismas signālu.

 

Raidītājs – “bērna daļa” – pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jutīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”. Jauda: 2,4 GHz, kas nodrošina minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos. Diapazons: vismaz 75 m.

Uztvērējs  neliela pārvietojama ierīce - “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu krāsainu displeja ekrānu (vismaz 2,3”) bērna/guļošas personas  novērošanai.

Uztvērējs informāciju par ienākušo skaņu sniedz gan ar mirgojošas gaismas signālu, gan ar spēcīgu vibrāciju.

Gaismas izplatīšanas leņķis: horizontālā plaknē ≥180° un vertikālā plaknē ≥180°.

Gaismas indikators par ierīces akumulatora uzlādes statusu.     

Uztvērējam ir regulējams skaņas jutīgums un gaismas indikators par ierīces akumulatora uzlādes statusu.

 

Raidītājam jābūt savienojamam ar tā paša ražotāja citiem uztvērējiem - “vibrospilvenu”, papildu gaismas indikatoru.

Raidītājam ir unikāls identifikācijas kods. Tas nerada interferences traucējumus ar citām personām piederošiem raidītājiem.                           

 

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

 

Garantijas prasības: minimālais garantijas laiks 2 gadi.

2.pielikums

Tirgus cenu piedāvājums (forma)3.pielikums

Līguma projekts

IEPIRKUMA Līgums Nr.__________

Rīgā,                                                                                      

2021. gada __. _____________.

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ. Nr.40003276127, turpmāk arī - SPC, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv xxx, turpmāk tekstā – Līgumslēdzējs, no vienas puses, un

__________________________, reģistrācijas Nr.___________________, juridiskā adrese: _________________________, turpmāk tekstā - Piegādātājs, kuru uz _________ pamata pārstāv ___________________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses/ puse, pamatojoties uz Tirgus izpētes, ID Nr. TI-SPC/2021/3 (turpmāk tekstā – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - „Līgums”:

 

1.      Līguma priekšmets

1.1.            Līguma priekšmets ir preces xxx piegāde.

1.2.            Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumslēdzējam preci – xxx, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, Piegādātāja piedāvājumu iepirkumā un Līgumslēdzēja pasūtījumu.

1.3.            Preces nosaukums, marka un skaits noteikti Līguma 1. pielikumā. Preču piegādi uz Līgumslēdzēja adresi Piegādātājs nodrošina par saviem līdzekļiem.

1.4.            Līgumslēdzējam nav pienākums iegādāties visu iepirkumā norādīto preču apjomu, bet tādu daudzumu, kāds nepieciešams Līgumslēdzējam darbības nodrošināšanai Pasūtītāja - biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” - piešķirtā finansējuma ietvaros no valsts pasūtījuma. Līgumslēdzējam ir tiesības pasūtīt Preci 1 (vienā )pasūtījumā, un Piegādātājam ir pienākums preces pasūtījumu piegādāt pilnā apjomā Līgumā noteiktajā termiņā.

1.5.            Preču piegādes vieta (adrese): Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083.

2.      Preču kvalitāte un garantijas

2.1.            Preču kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  Precēm ir jābūt atbilstoši iepakotām, marķētām ar izgatavotāja firmas zīmi un tām jābūt pievienotai visai nepieciešamajai informācijai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

2.2.            Precēm ir jābūt reģistrētām vai deklarētām LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar uz iepakojuma vai preces uzlīmētu nenomazgājamu CE uzlīmi (ja attiecināms) vai ar atbilstošu sertifikātu.

2.3.            Ja Piegādātājs nevar piegādāt preces, kas atbilst tā piedāvājumam iepirkumā, objektīvu no piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ, bet var piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm ekvivalentas preces, tad Piegādātājam ir jāiesniedz iesniegums (pamatojot preču nomaiņas iemeslu) un jāpievieno preces ekvivalenci pamatojošie dokumenti un preču tehniskā specifikācija.  Līgumslēdzējs saskaņojumu vai atteikumu preču nomaiņai sniedz ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, saskaņojot šo lēmumu ar iepirkuma Pasūtītāju.   Preču nomaiņas saskaņojuma gadījumā tiek veikti grozījumi Iepirkuma līgumā.

2.4.            Piegādātājs nodrošina piegādātajām precēm garantiju ne mazāku, kā tas noteikts iepirkuma Nolikumā.  

2.5.            Piegādātājs garantē, ka preču izmantošana atbilstoši to uzdevumam nenodarīs materiālus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai.

3.      Līgumcena, preces cena un norēķinu kārtība

3.1.            Līgumcena par pilnu Līguma saistību izpildi ir EUR xxx  (xxx), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam. Preces 1 (vienas) vienības cena, saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktās preces pozīciju, ir EUR xxx (xxx) bez PVN.

3.2.            Samaksu par piegādātajām precēm un apmācību (ja attiecināms) Līgumslēdzējs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Piegādātāja un rēķina apstiprināšanas.  Norēķini tiek veikti eiro, bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Piegādātāja iesniegtajā rēķinā.

3.3.            Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Līgumslēdzējs veicis naudas pārskaitījumu Piegādātājam, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3.4.            Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir tiesības mainīt preču vienības cenu pret zemāku, bet nav tiesības paaugstināt Līgumā noteiktās preču cenas.

3.5.            Līguma izpildes laikā, mainoties PVN likmei, Piegādātājs un Līgumslēdzējs piemēro LR aktuālo PVN likmi.


4.      Preču piegādes apjoms un termiņi

4.1.            Līgumslēdzēja kontaktpersona, ņemot vērā faktisko nepieciešamību pēc precēm, pasūta preces Piegādātājam ne biežāk kā reizi ceturksnī.

4.2.            Piegādātājs piegādā preces Līgumslēdzējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līgumslēdzēja pasūtījuma saņemšanas dienas. Piegādātājam jāpiegādā preces pilnā pasūtījuma apjomā. Preču pasūtījums 1 partijā.

5.      Pušu saistības

5.1.Piegādātāja saistības

5.1.1.      Piegādātājam jāveic un Piegādātājs apņemas veikt preču piegādi Līguma 4.2. punktā noteiktajā termiņā pēc preču piegādes pasūtījuma saņemšanas no Līgumslēdzēja. Piegādātājs apņemas vienoties ar Līgumslēdzēju par preču piegādes laiku.

5.1.2.      Piegādātājam preču piegāde Līgumslēdzējam jāveic Līgumslēdzēja darba dienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.

5.1.3.      Piegādātājam preces jāpiegādā saskaņā ar Līgumslēdzēja kontaktpersonas pasūtījumu, kas tiek izdarīts rakstveidā, nosūtot pasūtījuma pieprasījumu skenētā veidā pa e-pastu vai tiek nodots personīgi. Piegādātājam jāveic Līgumslēdzēja darbinieku apmācība, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. Apmācības Līgumslēdzējs pieņem ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.1.4.      Piegādātājam ir jānodrošina preču kvalitāte, saskaņā ar preču aprakstiem un Piegādātāja piedāvājumu. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču kvalitāte tās transportējot un pēc tam glabājot noliktavā.

5.1.5.      Piegādātājs ir atbildīgs par Preču atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, jo īpaši attiecībā uz Preču atbilstību drošuma, kvalitātes un patērētāju tiesību prasībām. Ja nepieciešams, Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Preču sertifikāciju Latvijas Republikā, ja to paredz normatīvie akti.

5.1.6.      Piegādātājs nodrošina Preču lietošanas instrukcijas valsts valodā katrai preces vienībai tādā apjomā, kāds ir lietošanas instrukciju apjoms oriģinālvalodā. Piegādātājs nodrošina preces garantijas talonu katrai preces vienībai.

5.1.7.      Piegādātājs apņemas samaksāt līgumsodus 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķinu saņemšanas Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.1.8.      Gadījumos, ja Piegādātājs objektīvu iemeslu dēļ nevar piegādāt preces Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienas laikā no piegādes termiņa iztecēšanas, par to jāinformē Līgumslēdzēja kontaktpersona pa e-pastu un telefoniski. Šajā gadījumā Piegādātāja piegādes termiņš var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām.

5.1.9.      Ja Piegādātājs nevar piegādāt preces Līgumā 4.2. punktā noteiktajā termiņā, bet par to neinformē Līgumslēdzēja kontaktpersonu pa e-pastu un telefoniski, saskaņā ar Līguma 5.1.8.punkta noteikumiem, vai Piegādātājs nevar piegādāt preces Līguma 5.1.8. punktā noteiktā papildtermiņā, tad tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nevar izpildīt Līguma 4.2. punkta un 5.1.8. punkta noteikumus.   Šajā gadījumā Līgumslēdzējs vienpusēji pārtrauc līgumu, nosūtot par to paziņojumu Piegādātājam un Piegādātājam ir pienākums samaksāt Līgumsodus, ko Piegādātājam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, uzlicis  Līgumslēdzējs.

5.1.10.  Piegādātājs apņemas veikt preču defektu novēršanu Līgumā noteiktā kārtībā.

5.1.11.  Piegādātāja preces (tehniskie palīglīdzekļi) tiek pieņemtas ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Piegādātājam nodošanas – pieņemšanas aktā (vai tā pielikumā) jānorāda tehnisko palīglīdzekļu seriālie numuri, kuriem jābūt nolasāmiem uz katra tehniskā  palīglīdzekļa iepakojuma. Piegādātājam preču (tehnisko palīglīdzekļu) seriālie numuri jāiesniedz arī digitālā versijā (Excel formātā).

5.2.Līgumslēdzēja saistības

5.2.1.      Līgumslēdzējs apņemas nosūtīt pieprasījumu par preču piegādi (preču pasūtījumu) pa e- pastu skenētā veidā uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi vai izsniegt pieprasījuma vēstuli personīgi. Pasūtījumā Līgumslēdzēja pilnvarotā persona norāda piegādājamās preces un to daudzumu.

5.2.2.      Līgumslēdzējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt samaksu par preču piegādi.

5.2.3.      Līgumslēdzējs apņemas nodrošināt preču pieņemšanu no Piegādātāja, parakstot preču pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Piegādātāja paziņojuma saņemšanas par Preču gatavību nodošanai Līgumslēdzējam un preču faktiskās piegādes.

5.2.4.      Līgumslēdzējam ir pienākums pārbaudīt piegādāto preču kvalitāti. Parakstot preču pieņemšanas – nodošanas aktu, Līgumslēdzējs apliecina, ka precēm nav konstatēti vizuāli un tehniski defekti.

5.2.5.      Līgumslēdzējam ir tiesības visā līguma izpildes laikā izteikt pretenzijas par piegādāto preču kvalitāti (defektu), ja preču /-es defektu var konstatēt tikai ekspluatācijas laikā. Šajā gadījumā Līgumslēdzējam ir tiesības pieprasīt preču/-es defekta novēršanu Līgumā noteiktā kārtībā.

5.2.6.      Līgumslēdzējs apņemas samaksāt līgumsodus 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķinu saņemšanas Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 


6.      Preču piegādes noteikumi

6.1.            Līgumslēdzējs nosūta rakstisku Preču piegādes pieprasījuma vēstuli Piegādātājam pa e- pastu skenētā veidā uz Piegādātāja Līgumā norādīto e-pastu vai izsniedz pieprasījuma vēstuli personīgi. Tiek uzskatīts, ka pasūtījums tiek saņemts nākamajā dienā no pasūtījuma vēstules nosūtīšanas pa e-pastu vai izsniegšanas dienas.

6.2.            Līgumslēdzējs ir tiesīgs veikt Preču pasūtījumus 1 partijā. Līgumslēdzējs ir tiesīgs Preču pasūtījumus veikt, sākot ar Līguma noslēgšanas dienu.

6.3.            Piegādātājam Preču piegāde ir jāveic 20 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.  Piegādātāja un Līgumslēdzēja kontaktpersonas par preču piegādes tiešo laiku savstarpēji vienojas pa e-pastu un telefoniski.

6.4.            Piegādātājam, piegādājot preces, ir kopā ar pasūtījuma piegādi jāpiegādā 1 (viens) preces demonstrācijas modelis.  Demonstrācijas modeļa cena tiek iekļauta kopējā piedāvājuma cenā. Par demonstrācijas modeļa piegādi tiek sastādīts atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts.

6.5.            Preču piegādes pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Piegādātājs preces pasūtījumā noteiktā skaitā, atbilstošā iepakojumā un lietošanas kārtībā ir piegādājis Līgumslēdzējam un Līgumslēdzējs preces pieņēmis ar pieņemšanas-nodošanas aktu.  Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neliedz Līgumslēdzējam vēlāk izvirzīt pretenzijas attiecībā uz preču slēptiem trūkumiem (defektiem), ko nav iespējams identificēt piegādes brīdī.

6.6.            Līgumslēdzējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtījuma noteikumiem - tehniskās specifikācijas prasībām, apjomam, preces lietošanas instrukcijas esamību (ja tāda ir paredzēta) un kvalitāti. Preces pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Piegādātāja un Līgumslēdzēja pilnvarotie pārstāvji - kontaktpersonas.

6.7.            Ja Piegādātājs veicis Preču piegādi, bet nav veicis to pilnā apjomā vai labā kvalitātē, tad tiek sastādīts defekta akts, kurā Līgumslēdzējs norāda atklātos trūkumus. Defekta aktu sastāda 2 (divos) eksemplāros - pa vienam katrai no Pusēm, un to paraksta Piegādātāja un Līgumslēdzēja pilnvaroti pārstāvji. Ja Piegādātāja pārstāvis atsakās parakstīt defekta aktu, to paraksta Līgumslēdzēja pārstāvis, pieaicinot trešo personu, piemēram, biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” pārstāvi.

6.8.            Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līguma 6.3. punktā noteiktajā termiņā, pilnā apjomā un/vai labā kvalitātē, un/vai iestājas Līguma 6.7. punktā noteiktais gadījums un ir sastādīts defekta akts, Līgumslēdzējs ir tiesīgs brīvi pēc saviem ieskatiem, nosūtot par to paziņojumu Piegādātājam, pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

6.8.1.      piegādātās Preces pieņemt un noteikt termiņu defekta aktā norādīto trūkumu novēršanai;

6.8.2.      piegādātās Preces nepieņemt un noteikt termiņu defekta aktā norādīto trūkumu novēršanai;

6.8.3.      vienpusēji atkāpties no Līguma.

6.1.9.            Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līguma 6.3. punktā noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma 5.1.8. punkta nosacījumus, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka  Piegādātājs nav pildījis uzņemtās saistības un tāpēc Līgumslēdzējs vienpusēji atkāpies no līguma.

6.10.        Ja iestājas Līguma 6.7.punktā noteiktie gadījumi, kā rezultātā Līgumslēdzējs vienpusēji atkāpjas no līguma, tad tiek uzskatīts, ka Piegādātājs nav pildījis Līgumā uzņemtās saistības.


6.1.            Pušu kontaktpersonas līguma izpildē:

6.1.1.      Preču pasūtījumus veic un Preču piegādi pieņem Līgumslēdzēja pilnvarotais pārstāvis: xxx, e-pasta adrese xxx, tel. xxx.

6.11.2. Preču pasūtījumus pieņem un Preču piegādi nodod Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: xxx , t xxx, e-pasts xxx

                                                                                                                   

 

7.      Garantijas un riski

7.1.            Preču minimālais garantijas laiks ir 2 (divi) gadi, no preces piegādes datuma.  

7.2.            Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku līdz tās nodošanai Līgumslēdzējam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.3.            Līgumslēdzējs ir atbildīgs par saņemtās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku līdz tās nodošanai lietotājam (klientam).

7.4.            Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.

7.5.            Pēc preču pieņemšanas no Līgumslēdzēja puses Piegādātāja preču garantija nav spēkā, ja Preces ir bojātas:

1)         uguns, ūdens vai virssprieguma iedarbības rezultātā;

2)         patvaļīgas preces korpusa (ja tāds ir) atvēršanas, remonta rezultātā;

3)         mehānisko bojājumu rezultātā.

7.6.            Piegādātājs sedz visas izmaksas Līgumslēdzējam, kas Līgumslēdzējam rodas garantijas saistību izpildes laikā, t.sk. izmaksas par preču nosūtīšanu Piegādātājam atpakaļ.

7.7.            Garantijas preču apkalpošana

7.7.1.      Līgumslēdzējs ir tiesīgs pārstāvēt Līgumslēdzēja klientu, tajā skaitā, ja preču garantijas remonta  laikā rodas domstarpības starp Piegādātāju un  Līgumslēdzēja klientu.

7.7.2.      Līgumslēdzēja klientam ir tiesības preces garantijas remontam nodot Līgumslēdzējam, to tālākai nodošanai/nosūtīšanai Piegādātājam.

7.7.3.      Līgumslēdzējam ir tiesības garantijas remonta preces nosūtīt Piegādātājam uz Piegādātāja biroju pa pastu. Šajā gadījumā garantijas remonta laiks tiek skaitīts no 7 (septītās) dienas pēc nosūtīšanas Piegādātājam pa pastu. Preces nosūtīšanas izdevumus sedz Piegādātājs, saskaņā ar Latvijas pasta izcenojumu. 

7.7.4.      Līgumslēdzējs, kopā ar bojāto preci iesniedz/nosūta preces garantijas talonu (kopiju). Piegādātājam garantijas talonā jāveic ieraksts par garantijas remonta laiku un bojājumu.

7.7.5.      Piegādātājam jāveic preču garantijas remonts 10 (desmit) darba dienu laikā no to nosūtīšanas dienas Piegādātājam, ievērojot Līguma 7.7.3. punkta regulējumu.

7.7.6.      Ja preču garantijas remonta laikā remontam iesniegtai precei ir tādi bojājumi, ko nevar novērst šajā līgumā noteiktā laikā un kārtībā, Piegādātājam ir pienākums izsniegt Līgumslēdzējam jaunu preci vai nosūtīt to pa pastu. Šajā gadījumā preces garantijas talonā tiek veiktas atbilstošas atzīmes.   

7.7.7.    Piegādātājam jāveic garantijas preces aizvietošana Līguma 7.7.6.punkta gadījumos, ja garantijas remontu nevar veikt 10 (desmit) darba dienās. Preču aizvietošanu – nodošanu/nosūtīšanu Līgumslēdzējam jāveic nākamajā dienā no garantijas remonta termiņa iztecēšanas.  Piegādātājam kopā ar aizvietojamo preci iesniedz/nosūta preces garantijas talonu (kopiju).

 

8.      Norēķinu kārtība, sankcijas un zaudējumu atlīdzināšana

8.1.            Līgumslēdzējs veic samaksu par faktiski piegādātām precēm 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksa Piegādātājam tiek veikta bezskaidru norēķinu veidā, pārskaitot summu par piegādāto Preci uz Piegādātāja bankas kontu.

8.2.            Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Līgumslēdzēju pēc tam, kad Līgumslēdzējs veicis pilnu samaksu par piegādāto Preci.

8.3.            Visi līgumsodu maksājumi veicami 10 (desmit) darba dienu laikā, pārskaitot līgumsoda summu bezskaidru norēķinu veidā uz otras Puses bankas kontu.

8.4.            Ja Piegādātājs nav izpildījis Līguma saistības, tajā skaitā, bet ne tikai, kavē Preču piegādi vairāk nekā 5 (piecas) darba dienas, veic Preču piegādi nepilnā apjomā, piegādā nekvalitatīvas vai Līgumam neatbilstošas Preces, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.

8.5.            Ja Līgumslēdzējs vienpusīgi lauž Līgumu, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs piedzīt no Piegādātāja līgumsodu par Līguma saistību neizpildi 10% apmērā no līgumcenas (Līguma 3.1.punkts). Par līgumsodu Līgumslēdzējs izraksta Piegādātājam rēķinu.

8.6.            Par katru nokavēto samaksas dienu Piegādātājam ir tiesības piedzīt no Līgumslēdzēja līgumsodu 0.1 % (nulle komats viens procents) dienā no neapmaksātās Preces vērtības, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās Preces vērtības.

8.7.            Ja Piegādātājs 10 darba dienu laikā nav veicis bojātās preces remontu,  tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs piedzīt no Piegādātāja līgumsodu par Līgumā noteikto garantijas saistību nepildīšanu par katru preci  10% (desmit procenti) no preces vērtības un pieprasīt 100% (viens simts procents) apmērā summas atmaksu par preci, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto cenu par 1 (vienu) preci  vai preces nomaiņu  pret citu preci 5 darba dienu laikā. Par līgumsodu vai preces cenas atmaksu Līgumslēdzējs izraksta Piegādātājam rēķinu. Par preces nomaiņu Piegādātājs sastāda aktu, ko paraksta Līgumslēdzēja kontaktpersona.

8.8.            Līgumslēdzējam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātāja tekošajiem maksājumiem.

8.9.            Līgumsodu piemērošana par Līguma nepienācīgu izpildi neatbrīvo Puses no saistību izpildes, izņemot gadījumus, kad Līgumslēdzējs vienpusēji lauž Līgumu.

8.10.        Ja Līgumslēdzējs vienpusēji lauž Līgumu, tad tam jānosūta attiecīgs paziņojums Piegādātājam pa e-pastu ar drošu elektronisku parakstu uz šajā Līgumā norādīto e-pastu vai izsniegt Piegādātājam paziņojumu vēstuli personīgi.

8.11.        Ja Piegādātājs vienpusēji lauž Līgumu, tad Līgumslēdzējs ir tiesīgs piedzīt no Piegādātāja līgumsodu par Līguma saistību neizpildi 10% apmērā no līgumcenas (Līguma 3.1. punkts). Par līgumsodu Pircējs izraksta Piegādātājam rēķinu.

8.12.        Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts finansējums no biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” valsts pasūtījuma ietvaros. Šajā gadījumā  Līgumslēdzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, informē Piegādātāju par Līguma pārtraukšanu pa e-pastu skenētā veidā uz Piegādātāja Līgumā norādīto e-pastu vai personīgi, un  veic norēķinus, kas saistoši Piegādātājam.

8.13.            Līguma 8.12. punktā noteiktajā gadījumā Līgumslēdzējs neuzņemas nekādas soda sankcijas– līgumsodus, zaudējumu atlīdzības pienākumu u.tml.

8.14.        Līgumslēdzējs un Piegādātājs veic savstarpējus norēķinus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

 

9.      Nepārvarama vara

9.1.            Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.

9.2.            Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējams un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otrās Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.3.            Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.

9.4.            Piegādātājam un Līgumslēdzējam netiek uzlikti sodi gadījumos, kas radušies nepārvaramas apstākļu rezultātā.

10.      Līguma darbības laiks

10.1.            Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.

10.2.            Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. decembrim.

10.3.            Preču piegāde veicama līdz 2021. gada 30. decembrim.  

11.      Nobeiguma noteikumi

11.1.            Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11.2.            Līgums var tikt grozīts Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti Līguma grozījumu veidā un pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi, kas nav noteikti un paredzēti Līgumā, izdarāmi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

11.3.            Katrai pusei ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāziņo otrai pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

11.4.            Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.5.            Līgums ir sastādīts uz xxx lapām ar 1 (vienu) pielikumu, 2 divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Līgumslēdzēja, otrs pie Piegādātāja.

Pielikums. Piegādātāja Tirgus cenu piedāvājums un preces  Tehniskā specifikācija  (preces xxx.  variants) uz xxx lapām.

11.6.            Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, atzīst Līgumu par pareizu un labprātīgi vēlas to apliecināt.Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas