Search form

26.08.2022

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „PALĪGLĪDZEKĻU IEGĀDE DZIRDES INVALĪDIEM” ID Nr. TI-2022/SPC/-2


Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu preču piegādei SIA “LNS Surdotehniskais palīdzības centrs”, turpmāk – Līgumslēdzējs, vajadzībām.

 

1.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (pielikumā - projekts) par preču piegādi 2022. gadā ar pretendentu, kas piedāvās atbilstošu tehnisko piedāvājumu un zemākās cenas piedāvājumu.  

2. Prasības piedāvājumam, precei un piegādei

2.1. Precei jābūt CE marķējumam.

2.2. Pretendentiem jāpiedāvā viena prece katrā no iepirkuma daļām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2.3. CPV priekšmets: 33196200-2; palīgierīces invalīdiem. Papildkodi: 1.daļa - 32343000-9; 2.daļa -32343000-9; 3.daļa -39254100-8, 4.daļa -39254100-8

2.4. Maksimālā līgumcena bez PVN t.sk.:

 

Iepirkuma daļa

Iepirkuma daļas nosaukums

Maksimālā līgumcena, bez PVN, euro

1.daļa

Valkājamie dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)

3400,00

2.daļa

Valkājamie dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori) – uzlādējamie 

3400,00

3.daļa

Tālrunis ar pastiprinātāju (analogā līnija)

1200,00

4.daļa

Tālrunis ar pastiprinātāju (digitālā līnija)

1200,00

 

 2.5. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, gadījumos, ja tiek piedāvāta prece, par kuru tehniskā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasīs papildinformāciju.

3. Preču saņēmējs/Iepirkuma Līgumslēdzējs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”

Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,

Reģistrācijas Nr. 40003276127,

Tālrunis: +371 27069885, fakss: +371 67453242

Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV38UNLA0050015057283

4. Piedāvājuma termiņš

Piedāvājumu var iesniegt elektroniskā dokumenta veidā ar e-parakstu vai skenētā dokumenta formātā līdz 2022. gada 5. septembrim pa e-pastu: [email protected] ar norādi Tirgus izpēte  ID Nr. TI – SPC/2022/-2”.

5. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz:

1) informācija par pretendentu (1.pielikums);

2) tehniskā specifikācija un tehniskais  piedāvājums iepirkuma daļā (att.2.1.-2.4.pielikums);

3) finanšu piedāvājums iepirkuma daļā (3.pielikums);

Pretendents tehnisko piedāvājumu var iesniegt par vienu iepirkuma daļu vai vairākām. Pretendents par katru iepirkuma daļu iesniedz atsevišķu piedāvājumu.

 

Pielikumi:

1.  pielikums.Informācija par pretendentu (forma)

2.    pielikumsTehniskā specifikācija iepirkumā un tehniskais piedāvājums

2.1.  pielikums.Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums iepirkuma 1. daļā (forma)

2.2.  pielikums.Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums iepirkuma 2. daļā (forma)

2.3.  pielikums.Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums iepirkuma 3. daļā (forma)

2.4.  pielikums.Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums iepirkuma 4. daļā (forma)

3.  pielikums.Finanšu piedāvājums (forma)

4.  pielikums.Līguma projekts (forma)
Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas