Search form

30.04.2010

Drukāt

Iepirkums iepirkuma procedūru īstenošanai „Iepirkuma komisijas locekļu pakalpojumi’’

Photo


 

 

 

Uzaicinājuma dokumentācija
 Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS ) Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts  finansēta projekta „LNS- otrās mājas 2’’, līgums  Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001, sadarbības iestāde- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,   ietvaros organizē 
iepirkumu  iepirkuma procedūru īstenošanai
 „Iepirkuma komisijas locekļu pakalpojumi’’

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNS/2010- PR-7-2-4/01/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Nedzirdīgo savienība
 
Iepirkuma uzaicinājums  sastāv no sekojošām sadaļām:
1.       Pakalpojuma apraksts, vieta un apjoms.
2.       Līguma noslēgšanas nosacījumi.
3.       Prasības pretendentiem /pretendenta piedāvātiem speciālistiem.
4.       Uzaicinājuma informācija.
5.       Tehniskā specifikācija.
6.       Papildinformācija.
 
1.       Pakalpojuma apraksts, vieta un apjoms.

Pakalpojuma apraksts:
dalība iepirkuma komisijas darbā, kas iekļaujar projekta ieviešanu saistīto trīs iepirkumu (būvniecība- 2 daļas;  būvuzraudzība un ēku aprīkojuma iegāde - 2 daļas; būvuzraudzība un autoruzraudzība- 2 daļas) iepirkuma dokumentu sagatavošanu, atbilstoši likumam "Publisko iepirkumu likums", un pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu.
Pakalpojuma daļas:
1. daļa. Iepirkumu komisijas loceklis (ar juridisko izglītību).
2. daļa. Iepirkumu komisijas (ar izglītību būvniecības jomā).
 Pakalpojuma apjoms:
2 (divi) iepirkuma komisijas locekļi.
Pakalpojuma sniegšanas vieta:
 Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga
 
2.       Līguma noslēgšanas nosacījumi.

·        
Pretendenti, kuru piedāvājums atbildīs iepirkuma „Iepirkuma komisijas locekļu pakalpojumi’’ tehniskai specifikācijai un kuru piedāvātā pakalpojuma cena būs saimnieciski izdevīgākā un nepārsniegs projekta budžetā plānoto summu, tiks uzaicināti uz pārrunām par līguma noslēgšanu.
·         Pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz VID iesniegta izziņu par to, ka pretendentam nav nodokļu parādu.
·         Pirms līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tas izpildīs likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā   (25.04.2002. , ar grozījumiem) un likuma "Publisko iepirkumu likums" (06.04.2006; ar grozījumiem) prasības.

3.      
Prasības pretendentiem (vai pretendenta piedāvātiem speciālistiem)

1.      
daļa. Iepirkumu komisijas loceklis (ar juridisko izglītību).
Augstākā juridiskā izglītība, pieredze iepirkumu dokumentu veidošanā un  iepirkumu komisijas darbā, pieredze iepirkumam (būvniecības un ēku aprīkojuma iegādes būvuzraudzības, būvuzraudzības un autoruzraudzības) iesniegto dokumentu vērtēšanā, zināšanas iepirkumu tiesiskajā regulējumā, labas datorprasmes (Word, Excel), prasme un pieredze iepirkuma dokumentācijas  sagatavošanā.
2. daļa. Iepirkumu komisijas loceklis (ar izglītību būvniecības jomā).
Augstākā izglītība un pieredze būvniecības jomā, pieredze iepirkumu dokumentu veidošanā un vērtēšanā, pieredze iepirkumam (būvniecības un ēku aprīkojuma iegādes būvuzraudzības, būvuzraudzības un autoruzraudzības) iesniegto dokumentu vērtēšanā, zināšanas būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošos dokumentos, labas datorprasmes (Word, Excel), prasme un pieredze iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā.
 
4.       Uzaicinājuma informācija

 
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.LV 40008000615
Tālrunis 29556606
Kontaktpersona: projekta vad.
Aija Sannikova, tālr. 29333028,
2
iepirkuma priekšmeta nosaukums
Iepirkuma komisijas locekļa pakalpojumi
3
paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga.
Galīgais līguma izpildes termiņš – 2011. gada 30.septembris
4
piedāvājuma noformējums
Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā, kas iekļauj ziņas par izpildītāju* un gatavību veikt pasūtījumu, piedāvātā pakalpojuma cenu (LVL, bez PVN).
 
* fiziskām personām- vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, telefons, e-pasts; pielikumā - dzīves un darba apraksts, izglītību un atbilstošo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
 
* juridiskām personām- juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, telefons, e-pasts; piedāvāto speciālistu vārds, uzvārds un ieņemamais amats; pielikumā - piedāvāto speciālistu dzīves un darba apraksts, deklarētā dzīvesvieta , telefons, e-pasts; izglītību un atbilstošo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
 
Pretendenta pieredze iepirkumu komisijas darbā ERAF finansēto projektu ietvaros tiks uzskatīta par priekšrocību.
5
piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Rīga, Elvīras iela 19, sekretariāts
No 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 11.maijam darba dienās (pirmdienās- piektdienās) no plkst. 9.00 līdz 16.00.
6
piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz 2011. gada 30.septembrim
7
uzaicinājuma ievietošanas datums
2010.gada 30. aprīlis
8
citas attiecīgajai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai svarīgas ziņas
Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai. Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā marķētos nosacījumus un piedāvātā cena.

 
5.       Tehniskā specifikācija

Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Dalība iepirkuma komisijas darbā un kompetenta, kvalitatīva un savlaicīga iepirkuma komisijas locekļa pienākumu veikšana, kas iekļaujar projekta ieviešanu saistīto trīs iepirkumu (būvniecība- 2 daļas; būvuzraudzība un ēku aprīkojuma iegāde- 2 daļas; būvuzraudzība un autoruzraudzība- 2 daļas) iepirkuma dokumentu sagatavošanu un pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu, atbilstoši likumam "Publisko iepirkumu likums".
2
Apjomu
Pakalpojumu sniedzējs:
1) piedalās iepirkuma komisijas sēdēs, saskaņā ar iepriekšējo vienošanos par sēdes norises laiku un vietu,
2) izstrādā visus nepieciešamos dokumentus būvniecības iepirkuma (atklāts konkurss; divas iepirkuma daļas) izsludināšanai un tos iesniedz izskatīšanai iepirkuma komisijā līdz 2010.gada 29.maijam; nodrošina iepirkuma procedūras izziņošanu, norisi, dokumentēšanu un saziņu ar IUB, sniedz rakstisku atzinumu par iepirkumam iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma  Nolikumam un tehniskai specifikācijai.
3) izstrādā visus nepieciešamos dokumentus būvuzraudzības (atklāts konkurss; divas iepirkuma daļas) un autoruzraudzības iepirkuma (atklāts konkurss; divas iepirkuma daļas) izsludināšanai un tos iesniedz izskatīšanai iepirkuma komisijā līdz 2010.gada 29.maijam; nodrošina iepirkuma procedūras izziņošanu, norisi, dokumentēšanu un saziņu ar IUB, sniedz rakstisku atzinumu par iepirkumam iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma Nolikumam un tehniskai specifikācijai;
4) izstrādā visus nepieciešamos dokumentus ēku aprīkojuma iegādes (cenu aptauja; divas iepirkuma daļas) izsludināšanai un tos iesniedz izskatīšanai iepirkuma komisijā līdz 2011.gada 30.martam; nodrošina iepirkuma procedūras izziņošanu, norisi, dokumentēšanu un saziņu ar IUB, sniedz rakstisku atzinumu par iepirkumam iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma Nolikumam un tehniskai specifikācijai;
3
Drošību
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojuma izpildi atbilstoši noslēgtam līgumam, pakalpojuma iepirkuma tehniskai specifikācijai, un iepirkuma komisijas noteiktajā laikā un apjomā. Pakalpojumu sniedzējs neizpauž trešām personām jebkādu viņam zināmo un pieejamo informāciju.
4
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējs kompensē visus zaudējumus Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts savlaicīgs vai/un kvalitatīvs pakalpojums noslēgtā līguma ietvaros.
5
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
Pakalpojumu sniedzējs izstrādā un iesniedz ar iepirkumiem saistītos dokumentus iepirkumu komisijai , iesniegtie dokumenti ir LNS īpašums.
6
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem. Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
7
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas saskaņā ar noslēgto līgumu,  avansa maksājumi ir pieļaujami.
8
Pakalpojuma  daļām
Fiziska persona var pieteikties uz vienu pakalpojuma daļu.
Juridiska persona var pieteikties uz vienu vai abām pakalpojuma daļām.
9
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt fiziskas vai juridiskas personas, kas var nodrošināt šajā iepirkumā noteiktās prasības
10
Interešu konfliktu
Pakalpojuma sniedzējs nevar būt saistītā persona ar LNS, pat ja tas iepirkuma rezultātā būs vienīgais pretendents.
Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties jāinformē projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, ja sniedzot pakalpojumu iestājas apstākļi, kas identificējami kā interešu konflikts likuma "Publisko iepirkumu likums" kontekstā vai cita normatīvā regulējuma kontekstā. Šajā gadījumā līgums starp pakalpojumu sniedzēju un LNS var tikt lauzts pirms pakalpojuma izpildes termiņa beigām.

6.       Papildinformācija.
 
6.1. Iepirkums notiek likuma "Publisko iepirkumu likums" 2.pielikuma B daļas ietvaros un paredzētā kopējā līgumcena (divas daļas) ir līdz 3000 LVL.
6.2. Iepirkuma iesniegtos dokumentus vērtē Pasūtītāja izveidota Iepirkumu komisija.
6.3. Ja tiks piedāvāti vairāki atbilstoši pakalpojumi ar vienādu zemāko piedāvājuma cenu, tad Iepirkuma komisija izvēlēsies pakalpojuma sniedzēju sarunu procedūras rezultātā.
6.4. Gadījumos, kad abu iepirkuma daļu atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu kopējā līgumcena pārsniegs projekta ietvaros plānoto kopējo pakalpojuma līgumcenu, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par :
o    iepirkuma norisi bez rezultāta;
Šajā gadījumā var tikt veikta atkārtota cenu apzināšana par to iepirkuma daļu, kurā pakalpojuma cenas piedāvājums pārsniedz 50% no paredzētās kopējās pakalpojuma līgumcenas.
vai
o    pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojuma cenas piedāvājums pārsniedz 50% no paredzētās kopējās pakalpojuma līgumcenas,  uzaicināšanu uz pārrunām, lai vienotos par pakalpojuma sniegšanu par zemāku cenu.
6.5. Papildinformāciju par iepirkumu var iegūt telefoniski vai e-pastā, sazinoties ar iepirkuma kontaktpersonu.

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas