Search form

06.07.2010

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa „BŪVUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ RĪGĀ, ELVĪRAS IELĀ 19, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2” (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”, IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/06/ERAF, rezultātiem


____________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTA KONKURSA
„BŪVUZRAUDZĪBA BŪVOBJEKTAM ,,LNS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS CENTRA VĀJDZIRDĪGIEM UN NEDZIRDĪGIEM BŪVNIECĪBA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ RĪGĀ, ELVĪRAS IELĀ 19, LNS PROJEKTA „LNS -OTRĀS MĀJAS 2”  (LĪGUMS NR. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) IETVAROS”,
 IEPIRKUMA ID NR. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/06/ERAF,
REZULTĀTIEM

Iesniegts 3 (trīs) Pretendentu piedāvājumi:
  1. SIA „Būvkonsultants”, reģ.nr.40003473086, adrese – Brīvības iela 52-4, Rīga.
  2. VSIA „Šampētera nams”, reģ.nr.50003000771, adrese – Mārupes iela 1-3, Rīga.
  3. SIA „Baltic Construction Consultancy”, reģ.nr.40003609651, adrese – Raiņa bulvāris 1-2, Rīga.
Visu Pretendentu piedāvājumi atzīti par atbilstošiem.
 
Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2010.gada 5.jūlija sēdes  (protokols nr.13) lēmumu piešķirt līgumslēgšanas tiesības VSIA „Šampētera nams”.

VSIA „Šampētera nams” p
iedāvājuma cena - 2500,00 Ls bez PVN.
  

 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A. SANNIKOVA


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas