Search form

27.07.2010

Drukāt

LNS projekta ,,LNS-otrās mājas 2” iepirkumu komisijas informācija pretendentiem

Photo


 

 Jautājums:
Iepirkumu komisija ir saņēmusi iesniegumu no Pretendenta ar lūgumu veikt grozījumus atklātā konkursa  ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Rīgā, Elvīras ielā 19, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” (iepirkuma ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF) Nolikuma 13., 14.3., 16.13., 16.15. un 18.10.punktos.

  
Atbilde:
Vēlamies paskaidrot, ka LNS dotajā periodā veic iepirkumus divos atklātos konkursos būvniecības pakalpojuma iepirkšanai- Liepājā, 1905.gada ielā 35 un Rīgā, Elvīras ielā 19. Abus iepirkumus reglamentē līdzīgi nolikumi (atšķirīgi ir paredzamo līgumu atsevišķi punkti un paredzamo būvdarbu sniegšanas vieta). Vienā no šiem iepirkumiem (būvniecības iepirkumam atklātā konkursā objektam Liepājā, 1905.gada ielā 35; iepirkuma ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/02/ERAF); nolikuma teksts un Nolikuma Grozījumu teksts ir pieejams www.lns.lv sadaļā ,,Iepirkumi un konkursi’’) Iepirkumu Uzraudzības birojs (IUB) ir veicis nolikuma pirmspārbaudi. IUB Pirmspārbaudes atzinumā tika sniegti norādījumi nolikuma precizēšanai un grozījumu veikšanai, ko LNS iepirkumu komisija arī izdarīja - ņemot vērā visus IUB izteiktos aizrādījumus un ieteikumus, kā arī to, ka abi nolikumi iepirkuma procedūras reglamentē līdzīgi, tika veiktas izmaiņas ne tikai pirmspārpārbaudei pakļautajā nolikumā, bet tādas pašas izmaiņas arī otrajā nolikumā (iepirkuma ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF).

LNS iepirkumu komisija uzskata, ka pamatojoties uz IUB veiktās pirmspārbaudes rezultātiem, kā arī IUB pozitīvo atzinumu (IUB vēstule nr. 2586, 16.07.2010.) par iepirkuma ar ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/02/ERAF nolikuma grozījumu redakciju, LNS iepirkuma komisijai uzskata, ka Nolikums (ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF) atbilst likumam ,,Publisko iepirkumu likums’’un citu normatīvo aktu normām.

Ņemot vērā to, ka Pretendentiem piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2010.gada 30.jūlija plkst.11.00
, t.i., pēc 4 (četrām) darba dienām, biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” neuzskata par saprātīgu veikt jebkādus grozījumus atklātā konkursa ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF iepirkuma Nolikumā, jo tas varētu maldināt citus Pretendentus, kuri varbūt jau izpildījuši visas Nolikuma prasības un/vai iesnieguši savus piedāvājumus atklātam konkursam ID Nr. LNS/2010-6-PR-7-2-4/05/ERAF.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas