Search form

20.03.2013

Drukāt

Paziņojums par pieņemto lēmumu “Kancelejas preču piegāde”

ID Nr. LNS 2013/01M/ESF biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”


Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8 1. panta kārtībā
(redakcijā, kas spēkā no 01.08.2012)

 
Rīgā, 2013. gada 15. martā
 
Pasūtītāja nosaukums: biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
 
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNS 2013/01M/ESF
 
 
Iepirkuma priekšmets:
Kancelejas preču piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums). Tehniskajā specifikācijā norādītais katras preču pozīcijas apjoms ir aptuvenais orientējošais.
Klasifikācija. CPV kods: 30192000-1 (kancelejas preces).
 
 
Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 27.02.2013.
Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar 19.02.2013. biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” prezidenta- valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.3:
 
Komisijas priekšsēdētājs - Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente.
Komisijas locekļi - Eduards Bērziņš- Lācis, iepirkumu speciālists;
                             Aivars Bisenieks, jurists, publisko iepirkumu speciālists.
 
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs
5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopā no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.
5.2.2. Vienādas cenas gadījumā uzvarētājs tiek noteikts Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
5.2.3. Ja nolikuma 5.2.2. punktā noteiktie rādītāji ir vienādi, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kurš agrāk iesniedzis piedāvājumu.
 
Pretendentu piedāvātās cenas

Pretendents

Piedāvātā līgumcena, LVL

1. SIA “Rolling”

10 853,18

2. SIA “A-birojs”

12 974,04

3. SIA “Hermess”

8 837,36

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums
Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar to, ka nav iesniegts neviens iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums.
 
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums
Pretendenti SIA “Rolling”, SIA “A-birojs”, SIA “Hermess” nav iesnieguši Nolikuma 4.3. punktā noteikto dokumentu: „CE sertifikāta kopija vai Eiropas kopienas (EK) ražotāja atbilstības deklarācija”, līdz ar to pretendenti nav pierādījuši atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma 3.4. punkta noteikumiem: „Pretendenta piedāvātie materiāli atbilst visām pamatprasībām, kas ir izklāstītas atbilstošajās direktīvās, un ir ievērotas attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras izplatīšanai Eiropas Savienībā”.
 
Pretendentu SIA “Rolling”, SIA “A-birojs”, SIA “Hermess” piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem atlases prasībām sakarā ar to, ka nav iesniegti Nolikuma 4.3. punktā noteiktie dokumenti, pretendenti nav pierādījuši atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma 3.4. punkta noteikumiem, pretendenti izslēgti no turpmākas vērtēšanas, pamatojoties uz Nolikuma 5.1.3.3. punkta noteikumiem.
 
 
Komisijas locekļi: S. Gerenovska
E. Bērziņš - Lācis
A. Bisenieks

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas