Search form

10.08.2018

Drukāt

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās (video)

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iekļauti eksaktie priekšmeti – fizika, ķīmija un bioloģija, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kura piedāvāti dabaszinības un kultūrizglītības priekšmeti.


Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7. – 9. klases apjomā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas.

Skolēniem  no Latvijas reģioniem mācības notiek sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā apmaksāta dienesta viesnīca. Mācību stundās visās programmās nodrošināts surdotulka atbalsts.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla – psihologa un sociālā pedagoga pakalpojumi. Daļu mācību satura var  apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā visi aicināti  piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur  lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem  vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Nāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Dokumentu pieņemšana:

Pirmdienās no pl.16:00 līdz 19:00

Otrdienās no 10:00 līdz 13:00

Trešdienās no 16:00 līdz 19:00

Ceturtdienās no 10:00 līdz 13:00

Tālrunis: 67311545, 67311546

Meklē un uzzini par skolu arī te –  https://www.facebook.com/Rīgas-Raiņa-8-Vakara-maiņu-vidusskola

Par iespēju mācībām šajā skolā var konsultēties arī  pie LNS sociālā darbinieka Ivara Kalniņa LNS administratīvajā ēkā, Elvīras ielā 19 k-1.

 

Ivars Kalniņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas