Search form

10.06.2013

Drukāt

Uzlabos cilvēku ar invaliditāti tiesību un iespēju īstenošanu

Photo

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.– 2020.gadam. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti līdzvērtīgi iesaistīties sabiedrībā un īstenot savas tiesības.


Pamatnostādnes izstrādātas septiņiem gadiem un nosaka galvenos mērķus, pamatprincipus, rīcības virzienus un sasniedzamos rezultātus ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai.
 
Pamatnostādnēs noteikti četri rīcības virzieni: izglītība, nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne.
 
Izglītības jomā galvenais mērķis ir veicināt bērnu ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos atbilstoši viņu spējām. Lai to sasniegtu, tiks veicināta bērnu ar invaliditāti iekļaušana vispārizglītojošās skolās, izvērtēta speciālo izglītības iestāžu sistēma, nodrošināta
 atbalsta personāla pieejamību izglītības iestādēs.
 
Nodarbinātībā galvenais mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, sniedzot attiecīgu atbalstu, ņemot vērā šo cilvēku invaliditātes grupu un veidu. Tiks pārskatīta subsidētās nodarbinātības kārtība, izvērtēta viņu iespējas iesaistīties aktīvos nodarbinātības pasākumos. 
 
Sociālās aizsardzības mērķis ir nodrošināt, lai ikviens cilvēks ar invaliditāti saņemtu mērķtiecīgu un efektīvu valsts atbalstu atbilstoši viņa funkcionālā traucējuma veidam. Šī mērķa sasniegšanai plānots ieviest jaunu invaliditātes noteikšanas sistēmu, pilnveidot prognozējamas invaliditātes noteikšanu, attīstīt jaunus pakalpojumus.  
 
Nepieciešams palielināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti. Piemēram, par cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumiem jāinformē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji, izglītības, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki.     
 
Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadamiespējams iepazīties LM mājaslapā, sadaļā „Aktuāli” – „Tiesību aktu projekti”: http://www.lm.gov.lv/text/1789.
 
Konvencijā noteikto tiesību īstenošana ir iespējama tikai pakāpeniski, vairāku gadu perspektīvā.
 
Latvija Konvenciju ratificējusi 2010.gada 1.martā (spēkā ar 2010.gada 31.martu). Ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām varat iepazīties šeit: http://www.lns.lv/lat/likumi/?doc=2038, vieglajā valodā lasiet šeit: http://www.lns.lv/lat/likumi/?doc=2039
 
Vairāk lasiet LM mājaslapā: : http://lm.gov.lv/news/id/4648
 
 
Informē: LNS Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas