Search form

06.01.2011

Drukāt

Par invalīda apliecību

Ar 1. janvāri sāka darboties jaunais Invalīdu likums. Vai tas paredz kādas izmaiņas arī invalīdu apliecības iegūšanā un nomaiņā?


Pats galvenais: līdzšinējā apliecība nav jāmaina! Apliecība, kuras ir izsniegta līdz 2010. gada 31. decembrim, būs derīga līdz tajā norādītajam termiņam.
Invalīda apliecība, tāpat kā līdz šim, būs invaliditāti apliecinošs dokuments. To bez maksas izsniegs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).

Ir nelielas izmaiņas apliecības izskatā.
Cilvēkiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kā arī bērniem invalīdiem apliecības numurs ir sarkanā krāsā. Cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti – melnā krāsā(agrāk bija sarkanā). Apliecības otrajā pusē mainīts arī apliecības izdevēja nosaukums. Agrāk bija „Latvijas Republikas Labklājības ministrija” , bet jaunajām apliecībām: „Latvijas Republikas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija”.Lai saņemtu invalīda apliecību, jebkurā VDEĀVK struktūrvienībā jāiesniedz iesniegums.
Tajā jānorāda personas vārds, uzvārds, faktiskā dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. Iesniegumu varēs iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt iesniegumu pa pastu.

Iesniegumam nepieciešams pievienot arī fotogrāfiju (3x4 cm).
Fotogrāfija nebūs jāpievieno, ja invaliditāte noteikta bērnam, kas jaunāks par trim gadiem.

Invalīda apliecību izsniegs dienā, kad pieņemts lēmums par invaliditātes noteikšanu. Ja tas nav iespējams, piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas to nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā. Par apliecības saņemšanu saņēmējam personīgi būs jāparakstās invalīda apliecību uzskaites žurnālā. Ja invalīda apliecība būs nosūtīta pa pastu ierakstītā vēstulē, par tās izsniegšanu atbildīgais cilvēks invalīda apliecību uzskaites žurnālā paraksta vietā norādīs ierakstītās vēstules nosūtīšanas datumu un pasta nodaļas izsniegtās kvīts numuru.
Ja invalīda apliecība ir nozaudēta, bojāta, iznīcināta, nozagta, mainījušies personas dati, kā arī ja beidzies apliecības derīguma termiņš, invalīda apliecību izsniegs atkārtoti. Arī šādā gadījumā jebkurā VDEĀVK struktūrvienībā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu izsniegt apliecību.

Ja invalīda apliecībā ir mainījušies personas dati (piemēram, uzvārds), beidzies tās derīguma termiņš vai arī tā ir sabojāta, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem personai būs jāiesniedz arī iepriekšējā apliecība. Ja apliecība ir pazaudēta, nozagta vai iznīcināta, iesniegumā tas būs jāpamato.

Invalīda apliecība ir derīga līdz datumam, līdz kuram cilvēkam ir noteikta invaliditāte. Tas attiecas arī uz bērniem. Ja invaliditāte cilvēkam ir noteikta uz mūžu (bez atkārtota ekspertīzes termiņa), tad izsniegtā apliecība ir derīga desmit gadus.

Informāciju sagatavoja: Zigmārs Ungurs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas