Search form

01.09.2011

Drukāt

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA RĪGĀ 2011.GADĀ


Lai saņemtu sociālos pabalstus un sociālos pakalpojumus, persona vēršas Rīgas
Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā

Konkrētāku informāciju
ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības
departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,0,T,C - 9.00 - 17.00;
Pt 9.00 - 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte

Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā:
www.ld.riga.lv

RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, Baznīcas iela 19/23, tel. 67105048
 
Latgales rajona nodaļa
Avotu ielā 31,

Teritoriālais centrs
„Avoti"
Avotu ielā 31, tel. 67037695
 
 
Pārdaugavas rajona nodala
Ed. Smiļģa ielā 4,
 
Teritoriālais centrs „Āgenskalns"
Ed. Smiļģa ielā 46, tel. 67012271
Ziepju ielā 13, tel. 67026025
 

Teritoriālais centrs „Dzirciems"
Baldones ielā 2, tel. 67012369
 
Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"
Lomonosova ielā 1 k-19, tel. 67037471, tel. 67181437

Teritoriālais centrs „Bolderāja"
Dolomīta ielā l a, tel. 67037559

Teritoriālais centrs
„Pļavnieki"
Salnas ielā 2, tel. 67037447
 
Ziemeļu rajona nodaļa
Vidrižu ielā 3
 
Teritoriālais centrs „Vidzeme"
Vidrižu ielā 3, tel. 67012126
Brīvības gatvē 266, tel. 67012157
 
Teritoriālais centrs „Purvciems"
Ieriķu ielā 2b, tel. 67012127
Pērnavas ielā 1, tel. 67105538
 
Teritoriālais centrs „Ziemeļi"
Hanzas ielā 7, tel. 67026649
 
Lai saņemtu sociālos pabalstus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem. Kvītis par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrāda ik pa 3 mēnešiem.
Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos - uz 12 mēnešiem.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus
persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Patversmes, naktspatversmes, dienas/atbalsta centra pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus var saņemt, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.


SOCIĀLIE PABALSTI

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.12.2009. Nr.1489 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"
Rīgas Sociālais dienests pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksā tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam:
garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni:
• GMI līmenis bērnam - Ls 45 (valsts noteiktais);
GMI līmenis pilngadīgai personai - Ls 40(valsts noteiktais).
 
            Saskaņā ar Rīgas domes 03.07. 2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 84 „ Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem" Rīgas Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem:
pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem - Ls 90;

Ģimenei ar bērniem, kurā visi apgādājamie ir nepilngadīgi, bērnam vecumā no pusotra līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot), piemaksu pie GMI līmeņa Ls 50 mēnesī.

Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
•  personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu,- pabalstu pacienta iemaksu segšanai, kopsummā nepārsniedzot Ls 50 kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kurai ir spēkā esoša veselības apdrošināšanas polise, un personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas. Kalendārajam gadam paredzēto pabalsta kopsummu, kas noteikta šajā apakšpunktā, samazina proporcionāli mēnešu skaitam, kādā personai bija spēkā esoša veselības apdrošināšanas polise
pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (t.i., valsts nekompensētās daļas) samaksai.
pabalstu inkontinences līdzekļu iegādei, pensionāriem un invalīdiem, kuriem slimības dēļ ir nepieciešams lietot šos palīglīdzekļus un kuriem tos nav tiesības saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus- līdz Ls 240 gadā.

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot mācību gadu, ja ģimenē ir bērns, kurš mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē, nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā.

Apbedīšanas pabalstu, personas nāves gadījumā piešķir mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Sociālais dienests apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ls 300.

 
Pabalstu ārkārtas situācijā, ja personas (ģimenes) mājokli piemeklējuši plūdi, ugunsgrēks u.c. ārkārtas situācija.

 
Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz individuālās sociālās rehabilitācijas plānu, izvērtējot klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.
Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos (RD Nr.84) paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk-dzīvesvieta) ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim mēnesī un nepārsniedz Ls 165 atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam mēnesī, ja:
vpersonai (ģimenei) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; personai (ģimenei) nav noslēgts uztura līgums, personai (ģimenei) nepieder vērtspapīri, personai (ģimenei) nepieder īpašums, un persona  nesaņem ilgstošas sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā.

Saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. saistošajiem noteikumiem Nr. 56 „ Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem"
Rīgas dome nodrošina iedzīvotājiem:
Dzīvokļa pabalstu, ja pēc dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu apmaksas personas (ģimenes) rīcībā paliek mazāk iztikas līdzekļu par noteikto GMI līmeni.

Ja ģimenei ar bērniem, ir izveidojies parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem, tad persona (ģimene) var saņemt
palīdzību dzīvokļa parāda jautājuma risināšanā. Ja Sociālais dienests pieņem lēmumu sniegt palīdzību, piešķirot dzīvokļa pabalstu palielinātā apmērā, un nama apsaimniekotājs piekrīt, tiek noslēgts trīspusējs līgums. Piešķirot dzīvokļa pabalstu palielinātā apmērā, Sociālais dienests un persona slēdz vienošanās līgumu par līdzdarbības pienākumiem, personas vai ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai.

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu
ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk tekstā - palīdzības pieprasītājs), kas deklarējusi savupamata dzīvesvietu Rīgaspilsētas administratīvajā teritorijā, ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši norādītajai adresei un kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz Ls 250, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz Ls 200 vienam cilvēkam.
 
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
 
Personām, kuras slimības, vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, kurš var būt:
Aprūpes biroja nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;
pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai, ja personai nav likumisko apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ .nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību. Aprūpes mājās pakalpojums var tikt papildināts ar sekojošiem pakalpojumiem: pavadoņa asistenta pakalpojumu, „drošības poga" dzīvesvietā un silto pusdienu piegādi mājās.

Pilngadīgām personām, t.sk.,pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas (atbalsta) centra pakalpojumu.

Dienas (atbalsta) centrā ir iespēja pavadīt brīvo laiku, veidojot jaunus sociālos kontaktus, gūt atbalstu no līdzīgās situācijās nokļuvušiem cilvēkiem, darboties interešu pulciņos, atbalsta grupās, piedalīties kultūras pasākumos, līdzdarboties kustību terapiju grupās, iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Rīgas pilsētā ir izveidoti specializēti
dienas aprūpes centri personām ar demenci.
Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Personai ar invaliditāti:
kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (Ls 200  gadā);
kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz Ls 1500).

Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:
dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
specializētās darbnīcas pakalpojumu - persona var apgūt galdniecības, šūšanas vai veļas mazgāšanas iemaņas un prasmes;
grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīgās attīstības traucējumiem zinošu profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.

Ģimenei ar bērniem ir iespēja saņemt sociālpsiholoģisko palīdzību krīzes situācijā - gan īslaicīgu uzturēšanos krīzes centros (bērniem, sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem, grūtniecēm un sievietēm), gan arī tikai profesionāļu konsultācijas. Visu diennakti iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību zvanot uz krīzes tālruni 67222922.
Krīzes situācijā nonākusi persona psiholoģisku palīdzību var saņemt zvanot uz diennakts krīzes tālruni 67222922.

Jebkuram Rīgas bērnam ir iespēja saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas dienas/dienas aprūpes centros.

Rīgas Sociālā dienesta nodaļu teritoriālajos centros var vērsties personas un ģimenes, kurām ir sociālās problēmas, un saņemt sociālā darba speciālista palīdzību šo problēmu risināšanā. Personām un ģimenēm ir iespēja saņemt profesionāļu konsultācijas.

Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs. Minētās personas var saņemt arī sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem, kā arī dienas centra pakalpojumu. Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem: 67037374; 27023550.

Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu.

Rīgas Sociālā dienesta jurists konsultē klientus pēc sociālā darbinieka norīkojuma pirmdienās no 14:00 - 18:00 un ceturtdienās no 9:00 - 14:00, Baznīcas ielā 19/23.
 
SOCIĀLAIS ATBALSTS
 
Trūcīgas mājsaimniecības var saņemt:
1) „Latvenergo" elektrības norēķinu dāvanu kartes;
2) Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas pakas.

Atvieglojumus, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus un kompensējamos medikamentus trūcīgām personām un personām, kuru ienākumi nepārsniedz 120 Ls un nepārsniedz 150 Ls.
 
Visi sociālā darbinieka pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!
 
2011. gada augusts
 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas