Search form

29.05.2017

Drukāt

WFD prezidenta sveiciens 25 gadu jubilejā (video)

Tieši pirms mēneša, 27. aprīlī, Latvijas Nedzirdīgo savienība svinēja 25 gadu jubileju, kopš tā kļuvusi par Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) dalīborganizāciju. Eiropas Nedzirdīgo savienības Ģenerālās asamblejas laikā Latvijas Nedzirdīgo (LNS) savienības vadība tikās ar WFD prezidentu Kolinu Allenu.


Savā apsveikuma runā K. Allens LNS novēl progresu cīņā par nedzirdīgo cilvēku tiesību ievērošanu. Viņš uzsver, ka cilvēktiesības aptver plašu jomu, bet nedzirdīgo cilvēktiesības balstās uz zīmju valodas izmantošanu, jo tā ļoti ietekmē nedzirdīgo cilvēku iespējas gan izglītības iegūšanā, gan darba tirgū, gan dzīves kvalitātes uzlabošanā. Atzīmējot LNS saikni ar WFD, Kolins uzsver, ka LNS ir tā, kurai stingri jāiestājas par Latvijas nedzirdīgo cilvēku tiesībām un ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā. Kāds ir WFD veikums un tās nozīme LNS darbā, par to lasiet:

Mēs – WFD dalībvalstu saimē

Pavisam nesen – 27. aprīlī apritēja 25 gadi, kopš LNS kļuvusi par Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) dalīborganizāciju (1992). Tā apvieno 133 valstu nacionālās nedzirdīgo organizācijas, pārstāvot ap 70 milj. nedzirdīgo cilvēktiesības visā pasaulē. KS lūdza LNS prezidentu Edgaru Vorslovu padalīties pārdomās par šo faktu, atbildot uz dažiem jautājumiem.

Gadsimta ceturksnis ir pietiekami liels laika posms, lai varētu spriest par šīs globālās organizācijas veikumu un nozīmi – konkrēti Latvijas kontekstā. Lūdzu, paraksturojiet to!

Viens no lielākajiem WFD veikumiem ir līdzdalība ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām izstrādē.

Ilgajās diskusijās gadu garumā ar pasaules valstu valdību pārstāvjiem šajā Konvencijā tika iekļauti nedzirdīgajiem labvēlīgi formulējumi, kas nodrošina tiesības izmantot zīmju valodu dažādās dzīves jomās, sākot ar izglītības ieguvi, nodarbinātību un beidzot ar brīvā laika pavadīšanu un līdzdalību kultūras dzīvē.

Pašlaik gan starptautiskā līmenī, gan valstu līmenī, nedzirdīgo organizācijas strādā, lai Konvencijā noteiktās normas tiktu ietvertas nacionālā līmeņa dokumentos, tas ir, “ieviestas dzīvē”.

WFD ir viena no spēcīgākajām starptautiskajām NVO. Par to liecina kaut vai tas, ka WFD prezidents Kolins Allens ievēlēts par Starptautiskās invalīdu alianses (IDA) priekšsēdētāju.

Mums kā WFD biedriem ir pieejami daudzi tās ekspertu izstrādātie dokumenti par nedzirdīgo tiesībām un ieteikumiem tiesību ieviešanā. Tikai jāprot tos izmantot LNS darbā ar Latvijas politiķiem.

Pateicoties WFD politiskajam darbam starptautiskā līmenī, arī nacionālo valstu nedzirdīgo organizācijām ir vieglāk politiskā līmenī risināt nedzirdīgo cilvēktiesību ievērošanu, jo valstīm ir jāievēro starptautiskie ANO dokumenti. To varam just arī Latvijā, kā pēdējos gados mainās politiķu skatījums par nepieciešamo atbalstu personām ar invaliditāti, lai tās līdzvērtīgi iekļautos sabiedrībā.

Bet kāds savukārt ir LNS devums? Kā mēs izskatāmies uz citu daudzo valstu fona?

LNS devums WFD pagaidām izpaužas tikai finansiālā atbalstā. Latvija līdz ar iestāšanos ES pēc starptautisko kritēriju klasifikācijas iekļuvusi turīgo valstu saimē, un kopš pagājušā gada mēs biedru naudā maksājam 1000 EUR gadā. Uz citu valstu fona mēs izskatāmies diezgan labi, ja ņem vērā daudzu Āfrikas un Āzijas valstu nedzirdīgo organizāciju diezgan bēdīgo situāciju, kurām pat 50 EUR biedru naudas nomaksa rada grūtības (WFD biedru nauda dalās 4 grupās: 50 – 100 – 500 – 1000).

Mēs piedalāmies arī WFD nepieciešamās informācijas apkopošanā, regulāri sniedzam viņiem nepieciešamo informāciju par nedzirdīgo situāciju Latvijā.

Mums ir liels pluss, ka esam arī Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) biedri, kas ir viena no spēcīgākajām nedzirdīgo starptautiskajām organizācijām un ir WFD sadarbības partneris, līdz ar to mums ir iespējas iegūt plašu informāciju un piedalīties daudzos starptautiskos pasākumos.

Ko vēl LNS varētu vēlēties no WFD vai tai kaut ko novēlēt?

Šobrīd atbalstu saviem biedriem nodrošina WFD sekretariāts Helsinkos 4 personu sastāvā. Tas ir smags darbs – sniegt operatīvu atbalstu 133 valstu nacionālajām nedzirdīgo organizācijām. Tāpēc mēs varētu vēlēties, lai WFD kļūst finansiāli turīgāka, jo tad tā varēs sniegt vēl lielāku atbalstu saviem biedriem un izvērst plašāku starptautisko darbību nedzirdīgo interešu aizstāvībā.
 

Teksts un video: Inese Immure 
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas