Search form

16.12.2005

Drukāt

16.12.2005 notiks seminārs DARBA ATTIECĪBAS UN TO TIESISKIE PAMATI

     Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­tu „IT ie­spē­ju iz­man­to&...
    
Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­tu „IT ie­spē­ju iz­man­to­ša­na dep­re­sī­va­jos ra­jo­nos- ne­dzir­dī­go elas­tī­gām dar­ba formām”.

Projekta ietvaros 2005. ga­da 16.decembrī  tiek or­ga­ni­zē­ts seminārs “ Darba attiecības un to  tiesiskie pamati ”.Semināra laikā dalībnieki varēs iegūt informāciju par iespējamām darba organizācijas formām, sociālā statusa maiņu darba attiecību uzsākšanas gadījumā, kādas iespējas ir pašam organizēt savu darbu, kur iegūt informāciju par darba likumdošanas jautājumiem, izmantojot IT.

Sīkāka informācija pieejama šeit: 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas