Search form

07.04.2009

Drukāt

Mūsu iespējas - mūsu nākotne

2007. gada oktobri LNS uzsāka projektu „Mūsu iespējas – mūsu nākotne” , kas veicināja nedzirdīgo cittautiešu integrāciju gan latviešu nedzirdīgo kopienā, gan visā pārējā sabiedrībā. Starp nedzirdīg...

2007. gada oktobri LNS uzsāka projektu „Mūsu iespējas – mūsu nākotne” , kas veicināja nedzirdīgo cittautiešu integrāciju gan latviešu nedzirdīgo kopienā, gan visā pārējā sabiedrībā.

Starp nedzirdīgajiem cittautiešiem, kuri dzīvo Latvijā, var sastapt šādu tautību pārstāvjus: krievus, baltkrievus, poļus, ukraiņus, lietuviešus, igauņus, somus, tatārus, osetīniešus, komiešus, ebrejus, moldāvus, armēņus, vāciešus, čigānus, gagauzus, baškīrus, gruzīnus, čuvašus, avārus, rumāņus, tuviešus. Kopumā divdesmit divu tautību pārstāvjus.
Šie nedzirdīgie cittautieši bieži vien sajūt divkāršu atstumtību – gan savas nedzirdības dēļ, gan arī tāpēc, ka pieder citai etniskajai grupai. Nedzirdīgie cittautieši ļoti vāji pārvalda latviešu valodu, neprot latviešu valodā gramatiski pareizi rakstīt, tāpēc nespēj aizpildīt ikdienā nepieciešamās anketas, veidlapas, maksājumu kvītis, kas ļoti apgrūtina viņu dzīvi Viņi bieži vien jūt diskomfortu latviešu tradīciju pasākumos un nezina, kā tajos uzvesties. To visu vienkārši neviens un nekur viņiem nemāca.
Visi projektā paredzētie pasākumi tiks organizēti ar mērķi iesaistīt tajos pēc iespējas vairāk nedzirdīgo mazākumtautību cilvēku, lai sniegtu viņiem nepieciešamās konsultācijas, informāciju, iespējas apgūt latviskās kultūras tradīcijas.
Viena no projekta realizācijas savdabībām ir delikātums: jebkurš nievājošs izteikums, nepārdomāta rīcība vai neatbilstoša attieksme var aizvainot mūsu nedzirdīgos cittautiešus un padarīt šī projekta aktivitātes par nerezultatīvām.
Nedzirdīgajiem cittautiešiem šis projekts radīs pamatu integrācijai latviešu nedzirdīgo komūnā, pārliecību par iespēju piedalīties valsts sabiedriskajā un pat politiskajā dzīvē, pārliecību par savām iespējām, varēšanu un potencēm būt par pilntiesīgiem mūsu sabiedrības locekļiem.
 
Projekta vispārējais mērķis: veicināt Latvijā sabiedrības toleranci un sadarbību dažādu tautību no bērnības nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo iedzīvotāju integrācijai sabiedriskajā dzīvē.
 
Projekta tiešais mērķis ir iekļaut no dzimšanas nedzirdīgos un smagi vājdzirdīgos mazākumtautību iedzīvotājus pilsoniskās līdzdalības, politiskās integrācijas, vispārējos kultūrveidošanas un informatīvās sabiedrības procesos, pamatā orientējoties uz nedzirdīgo kopienas etnisko integrāciju.
Projektu administrē Sabiedrības Integrācijas fonds, un tā realizācijas periods: no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 31. oktobrim.
LNS sadarbības partneri šajā projektā ir Sociālās Integrācijas centrs un Humāno Iniciatīvu atbalsta fonds.
Galvenās aktivitātes projektā ir šādas.
 
„Pilsoniskā līdzdalība un politiskā integrācija” - „Arī mēs!”
„Vienādas iespējas visiem” – apmācību cikls LNS darbiniekiem un biedriem par etniskās integrācijas pamatproblēmām.
„Tu arī vari” – dažādu mazākumtautību no bērnības nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo iedzīvotāju etniskās integrācijas programma. Šajā programmā ir vairāki virzieni.
Pirmkārt, paredzēts izstrādāt mācību palīglīdzekli cittautiešiem, lai palīdzētu viņiem apgūt latviešu nedzirdīgo zīmju valodu. Viss šī mācību materiāla saturs būs nedzirdīgo zīmju valodā un pieejams internetā LNS mājas lapā(www.lns.lv).
Bez tam tiks organizētas konsultācijas un sniegta praktiska palīdzība latviešu valodas izmantošanā nedzirdīgajiem cilvēkiem LNS Daugavpils, Rēzeknes un Valmieras biedrībās.
Tiks izveidoti informējoši mācību bukleti par tēmām: Satversme, valsts himna, pilsonība, Latvijas vēsture.
Paredzēts organizēt mutvārdu žurnālus un interešu klubus par patriotiskām tēmām.
Līdztekus notiks pieredzes un labās prakses apmaiņas braucieni – nelatviešu nedzirdīgie tiks aicināti uz citu biedrību latvisko tradīciju vakariem, savukārt latvieši apmeklēs citu biedrību rīkotos krievu, poļu, ukraiņu u.c. tradīciju vakarus. Šie braucieni plānoti starp Rēzeknes, Daugavpils un Valmieras biedrībām.
 
„Kultūra” – „Klusumā runā rokas”
Starpetnisks nedzirdīgo amatiergrupu kultūras festivāls „Dziedošās rokas”
Starpetnisks republikānisks kultūras forums „Latvija - mūsu zeme klusumā”
 
„Informācija” – „Integrācija = informācija”
Latvijas TV raidījumu cikls „Redzeslokā” ar tēmām: „Aktualitāte”, „Iekļaujies!”, „Likuma pants”, „Darba tirgus”, „Kultūra”, „Brīvstunda”, „Mācāmies latviešu zīmju valodu”, „Īsziņas”.
Informatīvas www. lappuses izveidošana nedzirdīgajiem krievu valodā
Bez tam projekta gaitā paredzēts izveidot sešas starplikas Latvijas Nedzirdīgo savienības laikrakstā „Kopsolī” par etniskās integrācijas tēmām un divus plašāku sabiedrību informējošus ielikumus republikāniskajos laikrakstos.
Projekta materiāli tiks apkopoti tematiskajā brošūrā „Mūsu iespējas – mūsu tiesības”.
Projekts noslēgsies ar noslēguma konferenci „Arī mēs!” republikas nedzirdīgajiem līderiem par mazākumtautību problemātiku, risinājumiem un starpkultūru mijiedarbību.
 
Šeit varat iepazīties ar projekta aktivitāsu norises publikācijām

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas