Search form

06.04.2009

Drukāt

06.04.2009. Iepirkums - „EKSPERTU KOLOKVIJA ORGANIZĒŠANA”

Iepirkuma „Ekspertu kolokvija organizēšana„ uzaicinājuma dokumentācija   Latvijas Nedzirdīgo savienība Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds”...
Iepirkuma „Ekspertu kolokvija organizēšana„ uzaicinājuma dokumentācija
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” finansēta un VRAA administrēta projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi” ietvaros organizē iepirkumu „Ekspertu kolokvija organizēšana”.
 
Pasūtījuma plānotais apjoms – 6 stundu seminārs 20 nedzirdīgiem LNS darbiniekiem  
Pasūtījuma plānotā līgumcena –  LVL 1977, 50 (bez PVN)
 
Uzaicinājuma informācija
 
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.
Tālrunis 29556606
Kontaktpersona: LNS prezidents
Arnolds Pavlins, tālr. 29556606,
2
iepirkuma priekšmeta nosaukums
Ekspertu kolokvija organizēšana
 
3
paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
Rīga vai Jūrmala
Termiņš – 2009. gada 29. maijs
4
paredzamā līgumcena
LVL 1977, 50 (bez PVN)
5
piedāvājuma noformējums
Rakstiski, brīvā formā, kas iekļauj gatavību veikt pasūtījumu, ziņas par izpildītāju un piedāvātā pakalpojuma cena.
6
piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Rīga, Elvīras iela 19,
2009. gada 30. aprīlis plkst. 16.00
7
piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz 2009. gada 30. maijs
8
uzaicinājuma ievietošanas datums
2009. gada 6. aprīlis
9
citas attiecīgajai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai svarīgas ziņas
Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai. Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā marķētos nosacījumus un piedāvātā cena.
 
 
Saskaņā ar 05.02.2008. MK Noteikumu Nr. 65 prasībām LNS izstrādājusi tehnisko specifikāciju iepirkumam.
 
Iepirkuma tehniskā specifikācija
 
Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Viendienas seminārs (6 stundas) 2009. gada 29. maijs Rīgā vai Jūrmalā.
 
2
Apjomu
1)     Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
2)     naktsmītni 1 naktij 8 cilvēkiem (no 28. uz 29. maiju)
3)     ēdināšanu:
 - 28. maijā vakariņas 8 cilvēkiem
 - 29. maijā brokastis 8 cilvēkiem,
                 pusdienas 20 cilvēkiem,
                 kafijas pauzi (vienu) 20 cilvēkiem.
4) transporta pakalpojumus, ja kolokvijs tiek organizēts Jūrmalā:
 - 28. maijā no Elvīras ielas 19 plkst. 16.00
 - 29. maijā no pasākuma norises vietas plkst. 15.00 uz Rīgas centrālo dzelzceļa staciju 20 cilvēkiem,
5) nedzirdīgo tulku pakalpojumus 29. maijā no plkst. 9.30 līdz 14.30
6)     auditoriju 20 cilvēkiem, aprīkotu ar standarta biroju tehniku
7)     atbilstošu lektoru – ekspertu piesaisti sekojošajām tēmām:
„Nanotehnoloģijas un nedzirdība”
„klonēšana un nedzirdība”
„Nedzirdīgie – kultūras, valodas un sociālā minoritāte”
„Inovatīvās prakses piemēri nedzirdīgo pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā”
8)     izdales materiālus
9)dalībnieku sarakstus
10)nodrošināt LNS prasību izpildi attiecībā uz publicitāti
3
Drošību
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pasūtītājam informāciju par pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku ne vēlāk par 2 dienām pirms pakalpojuma
4
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējam jākompensē visi zaudējumi Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts (kvalitatīvs) pakalpojums pēc piestādītā grafika
5
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām
Pakalpojumu sniedzējs pēc semināra iesniedz Pasūtītājam
-semināra programmu,
-dalībnieku apliecinājumus (parakstus) par līdzdalību seminārā
-izdales materiālu (lekciju) kopijas
6
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem, Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
7
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas, avansa maksājumi nav pieļaujami
8
Pasūtījuma daļām
Pakalpojumu sniedzēji var pieteikties tikai uz visu pakalpojuma apjomu
9
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt fiziskas vai juridiskas personas, kas var nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.-8. punktu prasības
10
Interešu konfliktu
Pakalpojuma sniedzējs nevar būt saistītā persona ar LNS, pat ja tas iepirkuma rezultātā būs vienīgais pretendents
 
 
A.Pavlins,
LNS prezidents,
projekta vadītājs
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas