Search form

29.03.2016

Drukāt

Tiesības saņemt vecuma pensiju

Photo

Pensiju piešķir un aprēķina katram cilvēkam individuāli.


Veicot aprēķinu, ņem vērā:

• pensijas sākuma kapitālu (aprēķina, ņemot vērā cilvēka darba stāžu līdz 1996. gadam un vidējo iemaksu algu laika periodā no 1996. gada līdz 1999. gadam)
• pensijas kapitālu (no 1996. gada 1. janvāra personificētajā kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas)
• pensionēšanās vecumu.

KAM IR TIESĪBAS SAŅEMT VECUMA PENSIJU?

• Cilvēkiem, kuri sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu. No 2016. gada 1. janvāra tas ir 62 gadi un 9 mēneši.

• Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par 15 gadiem (no 2025. gada – ne mazāks par 20 gadiem).

No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās – katru gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums.

KAM IR TIESĪBAS DOTIES PENSIJĀ ĀTRĀK?

Tiesības doties priekšlaicīgā vecuma pensijā 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma ir:

• cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Šogad pensionēties priekšlaicīgi var cilvēki, kuri sasnieguši 60 gadu un 9 mēnešu vecumu.

Priekšlaicīgo pensiju izmaksā 50% apmērā no piešķirtās vecuma pensijas. Sasniedzot pensionēšanās vecumu, aprēķināto pensiju izmaksā 100% apmērā;

Ja cilvēks devies pensijā priekšlaicīgi, tad, sasniedzot vispārējo pensionēšanās vecumu, pensiju no jauna nepārrēķina.


• Ja cilvēks strādā (ir darba ņēmēja vai pašnodarbināts), priekšlaicīgi piešķirtās vecuma pensijas izmaksu aptur.

• Kad sasniegts vispārējais pensionēšanās vecums, var vienlaicīgi gan strādāt, gan saņemt vecuma pensiju pilnā apmērā.

Tiesības doties pensijā 5 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma ir:

• politiski represētiem cilvēkiem, ja viņu apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem;

vecākiem, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem un viņi līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai ne mazāk kā 8 gadus aprūpējuši piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš vismaz 8 gadus bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti (šādu tiesību nav cilvēkam, kuram atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kurš atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas);

• Černobiļas (ČAES) atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

No: LR Labklājības ministrijas informatīvā materiāla “Manas tiesības saņemt vecuma pensiju” (pilns teksts ar pielikumiem: šeit )

Minētais materiāls ievietots arī Labklājības ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/news/id/6999
 

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas