Search form

04.12.2009

Drukāt

Ungārijā pieņemts pasaulē vispilnvērtīgākais likums par zīmju valodu

Ungārijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo asociācija (SINOSZ) ar lepnumu paziņo, ka pēc divu mēnešu juridiskām procedūrām 2009.gada 9. novembrī ar vienbalsīgu lēmumu, 369 deputātiem balsojot par, neviens ...

Ungārijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo asociācija (SINOSZ) ar lepnumu paziņo, ka pēc divu mēnešu juridiskām procedūrām 2009.gada 9. novembrī ar vienbalsīgu lēmumu, 369 deputātiem balsojot par, neviens nebija pret vai atturējies, Ungārijas Parlaments pieņēmis Likumu par ungāru zīmju valodu un ungāru zīmju valodas aizsardzību.

Ungārijas pieņemtais likums pēc Somijas ir otrais starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurā nedzirdīgo komūna ir atzīta par lingvistisku minoritāti, bet nedzirdīgi neredzīgo personu tiesības nostiprinātas Ungārijas likumos.
 
Cita starpā, likums savas pilnības un visaptverošā rakstura ziņā  atbilst visām ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām prasībām.  Atzīstot ungāru zīmju valodu, likums rada pamatu sabiedrības attieksmes uzlabošanai un veicina tās izpratni, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem ir ne tikai cilvēki ar īpašām vajadzībām, bet arī valodu minoritātes locekļi. Likums tāpat nostiprina nedzirdīgi neredzīgo cilvēku tiesības mācīties pēc speciālas sazināšanās sistēmas vai izmantojot izskaidrošanai īpašus palīglīdzekļus. Likumprojekta apspriešanas gaitā SINOSZ prezidents Dr. Adams Kosa uzstājās kā Eiropas Parlamenta loceklis un pirmo reizi Ungārijas Parlamenta vēsturē tas notika zīmju valodā.
 
Obligāta zīmju valodas mācīšana
Sākot ar 2017. gada 1.septembri ungāru zīmju valodas mācīšana nedzirdīgo bērnu skolās būs obligāta, bet bērniem ar dzirdes traucējumiem, kas mācīsies parastajās mācību iestādēs, tā būs fakultatīvs (izvēles) priekšmets, ja kaut viens no vecākiem izteiks tādu vēlmi. Pēc noteiktā datuma nedzirdīgo skolās bērniem, kas to būs izvēlējušies, obligāti jānodrošina bilingvālā izglītība. Cits svarīgs likuma noteikums paredz, ka mācību iestādēm būs jāorganizē zīmju valodas kursi vecākiem, kuriem ir bērni ar dzirdes traucējumiem, ja būs vismaz 5 apmeklētāji.  Šī pasākuma mērķis ir iemācīt vecākiem viņu bērna dzimto – zīmju valodu.
 
Jauns virziens, jauni noteikumi
Likums arī parāda izaugsmi informētībā – tas ir pilnīgi jauna ceļa sākums, kas ietekmēs ne tikai nedzirdīgos un vājdzirdīgos cilvēkus, bet arī jebkuru personu ar īpašām vajadzībām. Turpmāk ārstiem tiks izvirzīts noteikums: ja diagnosticēta bērna invaliditāte, ārstiem par to nekavējoties jāziņo vecākiem un objektīvi jāizskaidro situācija, izmantojot ieinteresēto organizāciju un kompetento ministriju sagatavotos informatīvos materiālus.  SINOSZ pauž cerību, ka tas uzlabos izpratni par ungāru zīmju valodu, jo pašlaik Ungārijas ārstiem trūkst informētības par šiem jautājumiem.
 
Zīmju valodas tulku pakalpojumu nodrošinājums
Līdz 2011. gada 1.janvārim atbilstoši likuma prasībām daļēji jāpārkārto arī zīmju valodas tulku servisa darbs: personai, kārtojot jautājumus valsts (un pašvaldību  - tulk.) iestādēs,  jānodrošina tiesības neierobežotu laiku saņemt zīmju valodas tulka pakalpojumus.  Bērni vidusskolās var saņemt 120 stundas, studenti augstākajās mācību iestādēs 60 stundas semestra laikā. Pieaugušie vēlākā  mūžapmācībā 20% no visām mācību stundām ir  tiesības saņemt bezmaksas surdotulka pakalpojumus. Papildus iepriekšminētajam, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un nedzirdīgi neredzīgajiem gadā būs pieejamas 120 bezmaksas stundas tulkojuma pēc brīvas izvēles.
2010. gadā tiks nodibināts Nacionālais zīmju valodas tulku reģistrs, kas ievērojami nostiprinās surdotulku profesionālo  atzīšanu, līdzīgi kā tas ir ar svešvalodu tulkiem. No 2011. gada 1.janvāra tikai tie tulki, kas būs iekļauti reģistrā, varēs pretendēt uz valsts finansējuma saņemšanu.
 
Televīzijā – titrēšana un tulkošana zīmju valodā
Likums  būtiski ietekmēs arī sabiedriskās televīzijas kanālu darbu, kā arī tos  kanālus, kas tiek uztverti visā valstī. Tiem, sākot no 2010.gada 1.jūlija, būs jānodrošina ziņu un sabiedriski nozīmīgu raidījumu titrēšana vai tulkošana zīmju valodā. Bez tam 2010. gadā vismaz divas stundas katru dienu – filmas, bērnu un jauniešu raidījumi, programmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām utt.  jātitrē vai jātulko zīmju valodā. Saskaņā ar šiem noteikumiem tulkošanas (vai titrēšanas) laiks katru gadu līdz 2014. gadam jāpalielina par 2 stundām, sekojot Lielbritānijas un Nīderlandes piemēram, kur pilnīgu titrēšanu vai tulkošanu paredzēts ieviest no 2015. gada.
 
Par bilingvālo apmācību
Jaunais likums paredz ievērojami atbalstīt augstākās mācību iestādes, kas uzņemsies izveidot un akreditēt mācību programmas Ungāru zīmju valodas fakultātēs un tās, kas veiks bilingvālo apmācību. Iecerēts, ka pirmie ungāru zīmju valodas skolotāji un izglītības speciālisti, kuri būs spējīgi mācīt pēc bilingvālās metodikas, sāks darbu skolās 2017.gada 1.septembrī.
 
Zīmju valodas likuma pieņemšana ir Ungārijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo asociācijas 20 gadus ilgas cīņas nobeigums. Pasaules Nedzirdīgo federācija (PNF), Eiropas Nedzirdīgo savienība, daudzas  valsts un  Ungārijas partnerorganizācijas, politiķi, valodnieki un citi  ieinteresētie profesionāļi atbalsta SINOZ šajā cīņā. Salīdzinājumam:   ko valdības pārstāvji teica festivālā Neredzamā kultūra, kuru SINOSZ organizēja 2008. gada 19.septembrī, ka  pašreizējā situācijā nevar attaisnot īpaša zīmju valodas likuma radīšanu; tagad situācija pilnībā izmainījusies. Starptautiskās un Ungārijas sabiedrības protesti, mediju spiediens, kā arī ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām stāšanās spēkā rezultātā uzsākts likumdošanas process, kurā Sociālo lietu un darba ministrijas darbinieki demonstrē atdarināšanas cienīgu sadarbību ar SINOSZ. Parlamenta partijas ar atbildību iesaistījušās likumdošanas darbā, katra no partijām likumprojekta apspriešanas laikā iesniedza pozitīvus labojumus, kas veicinājuši pasaulē vispilnīgākā zīmju valodas likuma stāšanos spēkā.


Tulkojis: Pēteris Vilisters (pēc SINOSZ News materiāliem)
04.12.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas