Search form

08.12.2009

Drukāt

Eiropas Padome pieņēmusi lēmumu par Eiropas Savienības pievienošanos ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām (papildināta)

  Paredzēts, ka vēlāk sekos Padomes lēmums par ANO konvencijas apstiprinājumu, pēc tam, kad visas ES dalībvalstis būs pabeigušas tās ratifikāciju. 12 dalībvalstis jau ir ratificējušas Konvenciju...
 
Paredzēts, ka vēlāk sekos Padomes lēmums par ANO konvencijas apstiprinājumu, pēc tam, kad visas ES dalībvalstis būs pabeigušas tās ratifikāciju. 12 dalībvalstis jau ir ratificējušas Konvenciju. ES lēmums stāsies spēkā, kad dokuments tiks apstiprināts.
 
Konvencija ir pirmais starptautiskais  tiesiski saistošais instruments, kurš nosaka personu ar īpašām vajadzībām drošības un aizsardzības, pilsonisko, politisko, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību minimālos standartus visā pasaulē. Tā ir arī pirmā visaptverošā cilvēktiesību konvencija, kurā ES ņem pilnu dalību.
 
Tieši pirms Starptautiskās invalīdu dienas – 3.decembra, un saskaņā ar skaidri izteiktu Eiropas Parlamenta gribu Padome nolēma, ka Eiropas Savienība pievienojas ANO konvencijai, kuras mērķis ir nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti visas cilvēktiesības un pamatbrīvības vienlīdzīgi ar citiem. Lēmums tika pieņemts pēc Eiropas Komisijas 2008. gada 29. augusta ieteikuma.
 
Pašlaik Eiropas Komisija aicina arī pārējās dalībvalstis paātrināt ratifikācijas procesu. Vienlaikus Komisija veic pasākumus, lai īstenotu konvencijas nostādnes, tostarp izstrādā jaunu Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2010. – 2020. gadam. 
 
Ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām varat iepazīsties šeit, Labklājības ministrijas mājaslapā, bet vieglajā valodā varat izlasīt šeit.
 
Tulkoja: Pēteris Vilisters (pēc interneta materiāliem)
07.12.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas