Search form

25.01.2024

Drukāt

Projekta “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” virziena “Datos balstīta zīmju valoda” īstenošana Liepājas Universitātē

Photo


Liepājas Universitātē uzsākts projekts “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE) (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0006), kas tiek realizēts Valsts pētījumu programmā “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”.

Projekta “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” mērķis ir veikt mūsdienu latviešu valodas fonētiskās, gramatiskās, leksiskās sistēmas, kā arī latviešu zīmju valodas izpēti, izmantojot datos balstītas metodes un attīstot ilgtspējīgus latviešu valodas resursus un rīkus. Projektu piecos izpētēs virzienos īsteno: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Liepājas Universitāte, Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte), Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Viens no Liepājas Universitātē īstenotajiem projekta virzieniem ir “Datos balstīta zīmju valodas izpēte”. Projekta mērķis ir izstrādāt latviešu zīmju valodas (LZV) korpusa koncepciju, apvienojot starptautisko pētījumu atziņas, praksi un pieejamos datus par LZV.

Projekta uzdevumi ir LZV korpusa vadlīniju izstrāde un izmēģinājuma korpusa izveide, kā arī korpusā balstīti LZV pētījumi. Korpusa koncepcijas kritērijos iekļauti: datu kopas, datu formāti, satura līdzsvars un reprezentativitāte u.c., vadlīnijas transkripcijas un anotācijas nodrošināšanai.

Projekta darba grupa: vadošā pētniece Dr.paed. Dina Bethere, pētnieces – Dr.philol. Daiga Straupeniece, pētnieces, kas pārstāv Latvijas Nedzirdīgo savienību - Inese Immure un Agita Intsone, zīmju valodas tulks Lelde Barone, maģistra studiju programmas “Rakstniecības studijas” absolvente Elza Ozola.

Projekta norises ilgums: 2021. gada 20. decembris – 2024. gada 19. decembris.

Jaunākā informācija par projektu: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/vpp-late/


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas