Search form

06.06.2003

Drukāt

Jauna kārtība sociālo pakalpojumu saņemšanai

Ar 31.05.2003 stājas spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība". Izraksts no noteikumiem par kārtību, kādā sociālās rehabilitā...


Ar 31.05.2003 stājas spēkā Ministru kabineta 27.05.2003 noteikumi Nr.278
"Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

Izraksts no noteikumiem par kārtību, kādā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem dzirdes invalīds:
 

9. Lai redzes vai dzirdes invalīds saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, viņš institūcijā, kas sniedz attiecīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzrāda invalīda apliecību un iesniedz:

9.1. iesniegumu atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajām prasībām;

9.2. sertificētas ārstniecības personas — primārā veselības aprūpes (ģimenes) ārsta, oftalmologa, surdologa vai otorinolaringologa — izsniegtu atzinumu, kurā ir norādīts attiecīgā funkcionālā traucējuma veids.

10. Pakalpojuma sniedzējs pēc personas iesniegto dokumentu reģistrēšanas:

10.1. izvērtē redzes vai dzirdes invalīda nepieciešamību saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un viņa rehabilitācijas iespējas;

10.2. pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, tā veidu un ilgumu;

10.3. piecu darbdienu laikā pēc dokumentu reģistrēšanas un lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par lēmumu. Ja pieņemts lēmums atteikt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;

10.4. reizi mēnesī informē aģentūru un attiecīgo pašvaldību sociālos dienestus par redzes un dzirdes invalīdiem, kuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī par lēmumiem atteikt pakalpojumu sniegšanu.

11. Aģentūra regulāri informē redzes un dzirdes invalīdus un pašvaldību sociālos dienestus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un to sniedzējiem, ar kuriem noslēgts valsts iepirkuma līgums.

Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties šeit:

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas