Search form

28.02.2007

Drukāt

Klusās rokas

                            Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL p...

                           

Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL
projekts
KLUSĀS ROKAS
 
Projekts tika īstenots EQUAL prioritātē Vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm
 
KAS IR EQUAL?
ES līmenī pastāv integrēta stratēģija cīņai ar diskrimināciju un sociālo atstumtību, un daļa no šīs stratēģijas ir EQUAL programma, kuras uzmanības centrā ir darba tirgus, kā arī citu instrumentu un politiku papildināšanas veidi. EQUAL saņem finansējumu no Eiropas Sociālā fonda (ESF) ar līdzfinansējumu no valsts un privātā sektora.
EQUAL mērķis ir aptvert visus diskriminācijas un nevienlīdzības iemeslus darba tirgū, kā arī ar to saistīto sociālo atstumtību. Šīs iniciatīvas mērķis ir papildināt nacionālās stratēģijas un citas ES nodarbinātības politikas:
1) izstrādājot jaunas pieejas darba tirgus un sociālās iekļaušanas politikā un to pārbaudi;
2) apmainīties ar pieredzi dažādu valstu partneru starpā.
Projektu „Klusās rokas” īstenoja
·        Latvijas Nedzirdīgo savienība sadarbībā ar
·        Sociālās integrācijas centru
·        Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldi
·        Valmieras pilsētas domia
·        Atbalsta fondu invalīdu uzņēmējdarbībai
·        Nedzirdīgo jauniešu organizāciju “Efraims”
SVARĪGĀKIE MĒRĶI
·        Piedāvāt jaunus risinājums nedzirdīgo nodarbinātībai
·        Novērst sieviešu – dzirdes invalīdu diskrimināciju
·        Paaugstināt nedzirdīgo sieviešu pašapziņu un motivāciju
·        Sniegt priekšlikumus likumdošanas uzlabošanai
Galvenās aktivitātes
·        Apmācības, motivācijas programmas, 3 pilotprojekti (aktivitātes no 01.07.2005.- 31.12.2006.)
·        Izveidot piemērotu sistēmu nedzirdīgo bezdarbnieku pārkvalifikācijai
·        Izveidot sistēmu nedzirdīgo skolu absolventu iekļaušanai profesionālās apmācības programmās
·        Likvidēt nepamatotos profesiju aizliegumus, kas ierobežo nedzirdīgo tiesības
·        Izveidot starpinstitūciju sadarbības tīklu dzirdes invalīdu problēmu risināšanai
 
PROJEKTA PRODUKTI
 
 

  PROJEKTA AKTIVITĀŠU NORISE  

Vertikālās integrācijas produktu prezentācija EQUAL projekta Labklājības ministrijas vadības grupas sēdē 05.06.2007.

2.starptautiskās partnerības tikšanās "BEYOND SILEBCE" 2.-4.06.2006.   

Projekta prezentācija LM 10.05.2006

ES vadlīnijas nedzirdīgu cilvēku ne diskriminācijai (vienlīdzībai) nodarbinātībā  

PUBLIKĀCIJAS

Starptautiskā sadarbība: koordinācijas un pieredzes apmaiņas vizītes

Izdevumi "Vīrietis.Sieviete.Vienlīdzība?"

Konference 27.09.2005.
 „Nedzirdīga sieviete darba tirgū Latvijā un ES. No diskrimināciju uz iekļaušanu”

Konferences prezentāciju materīāli:
Pētījums: Latvijas nedzirdīgās sievietes darba tirgū 

 
 

                                                                    

                                                                                                                                

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas