Search form

28.02.2007

Drukāt

LNS - otrās mājas

  Projekta kopsavilkums Ap 60% nedzirdīgo Latvijas darba tirgū nav pieprasīti. Profesionālās izglītības sistēma nav gatava viņus apmācīt, NVA piedāvājums - neefektīvs un nepi...

 


Projekta kopsavilkums
Ap 60% nedzirdīgo Latvijas darba tirgū nav pieprasīti. Profesionālās izglītības sistēma nav gatava viņus apmācīt, NVA piedāvājums - neefektīvs un nepieejams. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, apjoms un finansējums nedzirdīgajiem katastrofāli neapmierinošs, infrastruktūra – novecojusi. Valsts atbalsts – bieži deklaratīvs, finansiāli nesegts, atbildīgo institūciju attieksme – ignoratīva. Sociālā atstumtība mērķauditorijā (ap 2000 dzirdes invalīdu) sasniegusi nebijušu apjomu. Zems pašnovērtējums, (paš)izolācija, asociāla uzvedība, problēmas ģimenes dzīvē, sabiedrības stereotipi – tas viss kopumā nosaka šīs LNS projekta aktualitāti, jo aizvien vairāk pieaug sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nozīme.
 
Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt dzirdes invalīdu individuālajām vajadzībām un kvalitātes prasībām atbilstošu daudzveidīgu un efektīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru (vidi) Latvijas reģionos, līdz ar to samazinot viņu sociālo atstumtību un veicinot integrāciju darba tirgū.
 
Projekta tiešie mērķi
1) pielāgot nedzirdīgo un invalīdu ar kustību traucējumiem vajadzībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vietas LNS iestādēs;
2) atjaunot pilnvērtīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas iespējas Daugavpilī dzīvojošajiem dzirdes invalīdiem;
3) nodrošināt pamatu Informācijas centra izveidošanai.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitatīva attīstība tiks nodrošināta:
1) rekonstruējot un iegādājoties specifiskās tehnoloģiskās iekārtas un tehniskos piederumus,
2) pielāgojot īpašām vajadzībām, remontējot pakalpojumu sniegšanā izmantojamās telpas;
3) rekonstruējot un izbūvējot iekšējos tīklus.
 
Projekta īstenošanas vietas:
Daugavpils, Valmiera, Aizkraukles raj. Aiviekstes pag. (Pļaviņas) – klubu telpas; Rīga – KC „Rītausma” un Informācijas centrs, Elvīras 19.
Kopējais finansējums – 105.5 tūkst. LVL.
 
Realizācija: no 2005. gada 1.decembra līdz 2007.gada 28.februārim.
 
PROJEKTA NORISES informācija.

18.02.2006. Informatīvais izlaidums 
  «Tās ir mūsu otrās mājas...»
— tā nereti dzirdams, kad nedzirdīgie ļaudis runā par savu biedrību, klubu, kultūras namu, RH centru Elvīras ielā 19. Tur viņi dodas kā savējie, ir mīļi gaidīti un tāpēc tur jūtas kā savās mājās.
«LNS — otrās mājas» — tāds ir nosaukums LNS projektam, kurš ieguvis Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda (turpmāk ERAF) finansējumu 105,5 tūkst. latu apjomā un novirzīts kvalitatīvu apstākļu nodrošināšanai sociālās RH pakalpojumu sniegšanai  nedzirdīgajiem cilvēkiem, tātad — rūpēm par mūsu mājām, to sakopšanai un pilnveidošanai.
 
Daži jautājumi šī apjomīgā projekta autoram un arī vadītājam LNS prezidentam Arnoldam Pavlinam.
Kā vispār radās iecere šāda projekta radīšanai un kā izvēlējāties galvenās aktivitātes?
Ieceri priekšā pateica pati mūsu dzīve. Manuprāt, visi LNS projekti ir tādi – mēs nesaceram aktivitātes tāpēc, ka gribētu dabūt ES naudu, mēs rakstām projektus, lai risinātu mūsu cilvēku, mūsu organizācijas problēmas. Arī tas, ko mēs esam ieplānojuši šajā projektā, ir tāds – strādāsim, lai sakārtotu mūsu klubus. Lai «otrās mājas» būtu tādas, kur patīkami ienākt, lai viss būtu tīrs, mājīgs un kārtīgs.
Projekts ir viens no lielākajiem LNS vēsturē un galvenie darbi jāveic samērā īsā laikā 2006. — 2007. gadā. Kāds ir galamērķis?
Jā, tas ir viens no lielākajiem mūsu projektiem. Atļaušos teikt – viens no «taustāmākajiem», jo te ļoti uzskatāmi varēs redzēt, kur tā Eiropas nauda paliek – reanimēsim Daugavpils klubu, turpi-nāsim savest kārtībā «Rītausmu», beidzot likvidēsim sauso un (atvainojos) smirdīgo ateju Pļaviņās, ievilksim signalizāciju Valmierā un mēģināsim izveidot Informācijas centru Elvīras ielā. Galamērķis? Viss mūsu mērķis ir – panākt, lai nedzirdīgajiem cilvēkiem, mūsu biedriem būtu vieglāka, labāka dzīve. Tajā skaitā arī mūsu klubos.
Vai projekta realizācija atrisinās visas galvenās problēmas piemērotu vietu radīšanā sociālo pakalpojumu sniegšanai?
Tas būtu labi. Bet tas tā nebūs. Vispār nav iespējams ar vienu projektu atrisināt visas problēmas. Domāju, lai atrisinātu, kā jūs sakāt, «piemērotu vietu» problēmu, mums vēl būtu jāstrādā daudz. Mums šobrīd tikai Rēzeknē un Valmierā klubi ir tādā stāvoklī, kādā tiem jābūt. Pēc šī projekta, es ceru, tā būs arī Daugavpilī, daļēji Pļaviņās. Nu tad rindā visi pārējie. Reāli vēl vajadzētu realizēt divus trīs projektus, lai viss būtu daudzmaz kārtībā. Nu un pēc tam jau visu varēs sākt no jauna...
Arī LNS projektā jāiegulda gan savi līdzekļi, gan arī liela apjoma darbs... Vai LNS ir finansiāli un cilvēkresursu ziņā tam gatava?
Smagi, smagi tas ir. Patiešām smagi. Tas reāli ir liels darbs – visi šie projekti. Godīgi sakot, mūsu iespējas nav bezgalīgas. Trūkst kvalificētu kadru. Tas ir sarežģīti un prasa daudz laika un zināšanu. Finansiāli pagaidām problēmas izjutuši neesam, bet cilvēkresursu ziņā gan.
Kā LNS ierindas biedri varētu sekmēt pozitīvu iznākumu un rezultātu pavairošanu?
Mēs strādājam mūsu biedru labā. Piemēram, šis konkrētais projekts – visi tā rezultāti paliks mūsu klubiem, mūsu biedriem. Ja augs apmeklētāju skaits, ja mūsu pasākumi kļūs aizvien interesantāki un daudzveidīgāki, ja mēs reāli un vispusīgi spēsim palīdzēt mūsu cilvēkiem risināt ikdienas grūtības, tad mēs zināsim, ka neesam strādājuši velti. Tas ir projekta pozitīvais iznākums – atgriezeniskā saite ar mūsu mērķa grupu. Pavairot rezultātus? Urdiet savus priekšniekus – lai pie-dalās projektos, lai organizē motivācijas un iekļaušanas pasākumus, paši piedalieties LNS organizētajās aktivitātēs, semināros, konferencēs, forumos, tad jau arī rezultāti būs.
 
Remonts risināsies piecos objektos
Daugavpilī, Mihoelsa ielā 54
Projekta speciāliste Anna Bogdanova informē:
«Tā ir pati pirmā vieta, kur jau sākušies darbi otrā stāva telpu atjaunošanai pēc ugunsgrēka pagājušā gadā. Pašlaik notiek skatuves demontāža, vienlaicīgi jaunās uzstādīšana. Sekos griestu, sienu, grīdas nomaiņa; krāsošanas darbi. Telpas jāsaved kārtībā līdz 20.aprīlim.
Pēc to iekārtošanas un tehniskās apgādes ar visu nepieciešamo, Daugavpils biedrības mītne no savām šaurajām pagaidu telpām varēs pārcelties uz ierasto vietu un atsākt pilnvērtīgu savu biedru apkalpošanas darbu.
Pēc tam sekos nākamie četri objekti — lielākais no tiem KC «Rītausma».
Rīgā, Kandavas ielā 27
KC «Rītausma» remontēs vasarā. Šis nākamais posms saistās ar vides pieejamības nodrošināšanu nedzirdīgajiem un invalīdiem ar kustību traucējumiem KC «Rītausma». Tur paredzēta centrālo un rezerves ieeju un to durvju rekonstrukcija, garderobes, vestibila un tualešu telpu remonts, to nodrošinājums ar speciālām tehnoloģiskām iekārtām. Visi darbi jāveic līdz 2006.gada augusta beigām, lai jauno darba cēlienu pēc vasaras var uzsākt pilnā apjomā.
Uzstādīs skaņu iekārtu Lexis
Šajā četru mēnešu ilgajā posmā notiks arī mūsdienīgas komunikāciju sistēmas uzstādīšana dzirdamības uzlabošanai dažādu masu pasākumu norises laikā. Tā ir iekārta Lexis, kas caur speciālu raidītāju nelielas kastītes veidā no runātāja pārraida teikto tekstu cilvēkiem ar dzirdes aparātu ausī. Dzirdes aparātam šajā gadījumā piestiprina mazu uztvērējierīci, un caur to skaņa nonāk ausī bez blakustrokšņiem.
Šāda iekārta maksā dārgi, tāpēc to līdz šim LNS nevarēja iegādāties. ES finansējums šī projekta ietvaros ļaus ar Lexis nodrošināt visas reģionālās biedrības.
Aizkraukles rajona Aiviekstē, «Kriškalnos», 1.Maija ielā 7
Rudenī sāksies rosība Pļaviņu biedrības mītnē. Divos mēnešos — septembrī un oktobrī — tur jāizremontē tulka kabinets un palīgtelpas (tualetes, gaitenis). Nepieciešams ievilkt kanalizāciju un pievienot ūdensvadu. Pēc remonta Pļaviņu biedrība beidzot varēs civilizētos apstākļos veikt sociā-los pakalpojumus sava visai plašā reģiona biedriem.
Valmiera, Brīvības ielā 44
Valmieras biedrības mītnes ēkā tiks uzstādīta telpu vispārējās drošības un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas. Tās būs piemērotas nedzirdīgo uztveres specifikai. Arī šo darbu tāpat plā-nots paveikt rudenī — līdz 20.oktobrim.
Rīgā, Elvīras ielā 19
LNS centrālās mītnes ēkā kopā ar LNS valdi šobrīd jau izvietotas vairākas nedzirdīgos cilvēkus apkalpojošas iestādes (Komunikāciju un Zīmju valodas centri, Rīgas biedrība, LNSF, RSK «Nedzirdīgo sports», SO «Efraims», laikraksts «Kopsolī»).
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt telpas vēl vienai — LNS Informāciju centram. Tam telpas paredzētas I stāvā, kur šobrīd atrodas samērā liela neizmantota platība 90 m2 apmērā. Darbs tiks uzsākts šī gada novembrī un pabeigts 2007.gada janvārī.
Telpas paredzēts izremontēt pilnībā — tā, lai tajās varētu izvietot pers-pektīvā iecerēto Informācijas centru.»
 
Materiāli par ERAF projekta tematiku sagatavoti ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par to saturu pilnībā atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība, un tie nekādā ziņā neatspoguļo ES viedokli.
Projektu administrē LR Labklājības Ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvalde.
 
15.03.2006. Plānotie darbi un izmaksas
 Nedzirdīgo sociālās RH telpu remonts Daugavpilī, Mihoelsa ielā 54 — projektā paredzēts
13703 LVL, faktiski būs jāapmaksā ar pašreizējām cenām – 14795.04 LVL.
Informācijas centra izveidošana, Rīgā, Elvīras ielā 19 — 14465.56 LVL.
Nedzirdīgo sociālās rehabilitācijas telpu remonts Pļaviņās — 2215 LVL.
Ugunsdzēsības sistēmas ierīkošana nedzirdīgo sociālās RH telpās Valmierā — 1136 LVL.
Telpu pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem Rīgā, KC «Rītausma», Kandavas 27 — 24956 LVL.
Visas cenas šeit minētas bez PVN. ES finansējums 80%, pārējais tiek segts no Valsts budžeta un pašu līdzekļiem.
Tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde un/vai rekonstrukcija visās biedrībās 5850 LVL.
Projekta speciāliste Anna Bogdanova informē par remontdarbu gaitu sāktajā objektā — Daugavpils klubā Mihoelsa ielā 54: «Pašlaik tiek gatavotas grīdas, lai uzklātu lamināta parketu, iekšējās sienas apdarinātas — ar reģipsi un ārējās sienas nosiltinātas ar akmensvati. Nomainīta elektroinstalācija. Tiek remontētas kāpnes. Darbi jāpabeidz līdz 20.aprīlim. To vēl ļoti daudz, bet celtniecības organizācija «Būvtranss» ir gatava tos izpildīt laikā.»
Turpmākā informācija būs pieejama: laikraksta «Kopsolī» publikācijās un noslēguma speciālizlaidumā; ziņās par projekta norisi LNS mājaslapā www.lns.lv; TV raidījumā «Kopā».
Tuvākas ziņas var sniegt projekta darba grupas locekļi: Arnolds Pavlins — vispārējā vadība, Ilze Roķe — grāmatvede, Agnese Valdmane — vadītāja asistente, Magdalēna Paulēna — sekretāre, Ilze Kopmane — atbildīgā par publicitāti.
 
22.05.2006. Daugavpilī remonts beidzies

Aprīļa beigās saskaņā ar darbu grafiku firmas «Būvtranss» celtnieki nodeva LNS rīcībā izremontētās kluba telpas Daugavpilī, Mihoelsa ielā 54.

Atgādināsim, ka tās pamatīgi tika sapostītas pirms diviem gadiem, un nu atkal ir lietošanas kārtībā, pateicoties Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda finansējumam projektam «LNS — otrās mājas», piedaloties arī valsts un LNS līdzekļiem. Kopējās remonta izmaksas 36560 LVL, to skaitā ES nauda 14795 LVL, un tās ietver otrā stāva klubu telpu pilnīgu atjaunošanugriestu, sienu, logu, grīdu, jumta, durvju maiņu, jaunas skatuves, apgaismes, apkures sistēmas cauruļu un elektroinstalācijas ierīkošanu utt. Klubā sienas ir nosiltinātas, tātad nebūs jābaidās no aukstuma drēgnajos periodos.

Projekta speciāliste A.Bogdanova vērtē, ka darbi veikti kvalitatīvi un celtnieki godprātīgi strādājuši saskaņā ar projekta termiņiem un paredzētiem izdevumiem.

Daugavpils kluba vadītāja Elvīra Čaika informē, ka patlaban notiek telpu labiekārtošana — jāierīko žalūzijas logiem, jāgādā mēbeles ofisam un skatītāju zālei u.c. Tiek apzināti varbūtējie sponsori. «Maija beigās varēsim rīkot jurģus un beidzot tiksim savās «vecajās — jaunajās mājās»,» — tā cer Elvīra Čaika.

Gada nogalē plānots veikt remontus arī Plaviņu kluba palīgtelpās un ierīkot signalizāciju Valmieras klubā. Noslēgumā tātad paliek viens objekts — Informācijas centra izveidošana Elvīras ielā 19, I stāvā. To uzsāks šī gada novembrī un pabeigs nākamā gada janvārī.

Ir notikusi cenu aptauja par nākamā remontu objekta — KC «Rītausma» darbu izpildīšanu. Izsūtīti paziņojumi 7 pretendentiem, no kuriem pieteicās 4. Optimālākais no tiem atkal izrādījās firma «Būvtranss».

Darbus plānots uzsākt jau mēnesī, lai pabeigtu līdz jaunai kultūras darba sezonai — augusta beigām.

Šajā laikā tiks paveikti šādi darbi: divas ieejas un tualetes tiks pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ratiņos); notiks centrālā vestibila un garderobes remonts. Aprēķini liecina, ka šie darbi izmaksās 25928 LVLto visu sedz ERAF finansējums.
28.05.2006. "Nekur nav tik labi kā mājās"

01.08.2006. Top labas pārvērtības Rītausmā
Projekta «LNS — otrās mājas» realizācija rit pilnā sparā. Patlaban remontdarbi tiek veikti kultūras centrā «Rītausma». Starp citu, tā sagadījās, ka «KS» korespondente ieradās uz vietas objektā tieši KC 37 dzimsanas dienā (atklāts 1969.gada 19. jūlijā). Sarunā ar tur sastaptajiem ļaudīm noskaidrojās, lūk, kas!

Objektā rosās firmas «Būvtranss» (Daugavpils) strādnieki. Ir jau vēla pēcpusdiena, bet darbi rit pilnā sparā.
Brigadieris Igors Paršins:
 
«Sākām te strādāt jūnija sākumā. Mums radīti visi apstākļi labam darbam — ir skaidri uzdevumi, nodrošināta materiālu apgāde, arī nakstmītnes un sadzīves nosacījumi labi. Tāpēc varam strādāt pastiprinātā režīmā, lai objektu nodotu laikā — līdz augusta beigām.
Jau ierīkotas divas uzbrauktuves cilvēkiem ratiņkrēslos (attēlā), saremontētas arī pārplānotās tualetes, sienas apšūtas ar reģipsi un nošpaktelētas, remontējām logus vestibilā utt.
 
Bet darāmā vēl ļoti daudz tieši apDares darbu ziņā: jāslīpē grīda, daļa jānoklāj ar mīksto segumu, jāveido piekaramie griesti, jāveic krāsošanas darbi un tualešu apdare, jāflīzē ieejas durvju pamatnes utt.
Mūsu brigādē strādā cilvēki no Latgales reģiona — Rēzeknes, Krāslavas, Daugavpils. Par mūsu veikumu jau nodotajā objektā — Daugavpils klubā LNS pretenziju nebija un gribētos tādu pašu novērtējumu saņemt arī šeit, Rīgā.»
Kultūras centra «Rītausma» direktore Maruta Piterniece:
 
«Mēs, kultūras centra ļaudis un, protams, visi apmeklētāji esam ļoti priecīgi par rosību, kas šeit valda. Būs vēl par kādu nama daļu vairāk, kas kļuvusi ērtāka, mājīgāka, siltāka. Saprotam, ka visu uzreiz nav iespējams izdarīt, tāpēc arī tā — soli pa solim — jātuvojas rezultātam, kad mūsu nams pamazām tiek sakārtots. Paldies veiksmīgā projekta idejas autoram, Eiropas naudai, darbu organizatoriem un visiem darītājiem šeit, uz vietas. Ļaudis patiešām čakli strādā — no rīta agri jau klāt, vakaros ilgi vēl rosās.
Darba procesā atklājās vēl dažas lietas, kas būtu veicamas šajā reizē un nebija ieplānotas projektā, piemēram, vajadzētu nomainīt stiklus dažiem logiem, tualetēs jāuzstāda boileris siltam ūdenim, jāremontē nama pamati u.c. Bet vispār par daudz ko citu vēl jādomā, kur ņemt līdzekļus pārējām nepieciešamībām: būtu jānostiprina pamati visai mājai, ļoti vajadzētu sakārtot skatuves mehānismus, apgaismojumu, nomainīt parketu foajē, veikt kosmētisko remontu II stāva gaiteņos utt.
 

Arī apmeklētāji ir priecīgi par rosību, kas valda kultūras centrā
 
Un tomēr — jāatzīst, ka pats galvenais šī projekta uzdevums būs sasniegts: kultūras centrs būs sakārtots atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzējam izvirzītajiem noteikumiem attiecībā uz vides pieejamības nodrošināšanu visiem invalīdiem.»

14.09.2006. Kvalitātes rādītājs - cilvēku prieks

Ilze Kopmane

30.augustā svinīgā gaisotnē KC «Rītausma» risinājās priecīgs notikums – pēc remonta tika nodotas ekspluatācijā vestibila, tualešu un garderobes telpas, kā arī invalīdu vajadzībām piemērotas divas ieejas pašā namā.

 

 
Apjomīgais remonts tika paveikts savlaicīgi un kvalitatīvi saskaņā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda finansētajā projektā «LNS – otrās mājas» paredzētajiem darba uzdevumiem.

Svinīgo notikumu pagodināja viesi no projekta uzraudzības institūcijas – Sociālo pakalpojumu pārvaldes (SPP), LNS Domes locekļi, projekta realizācijā iesaistītie LNS speciālisti, paši celtnieki no firmas «Būvtranss», kā arī prese un Latvijas TV uzņemšanas grupa.

LNS prezidents A.Pavlins uzrunā  pavēstīja, ka remontdarbi veikti 30,6 tūkst. latu apmērā, pateicās visiem, kuri savu «roku» pielikuši šī posma darbu veikšanā: finansētājiem no Eiropas, konkursa rīkotājiem un uzraudzītājiem no SPP, darbiniekiem, celtniekiem. Pēdējiem it īpaši: «Mums pilnīgi sveši cilvēki no Daugavpils kopīgā darba laikā kļuvuši par savējiem, izdarot daudz laba...»

Kultūras centra «Rītausma» direktore M. Piterniece atgādināja klātesošajiem ne tik sen drūmo pagātnes ainu, kas valdīja «Rītausmā», un salīdzināja to ar jaunām pārmaiņām, kas to laiku pa laikam piemeklējušas pāris gadu laikā. Viņa izteica cerību, ka tādā veidā pamazām viss nams tiks sakārtots līdz galam visos mazākajos stūrīšos un īpaši pateicās LNS speciālistei Annai Bogdanovai, kuru kā čaklu rūķīti redzēja visos darbos un lietās remonta gaitā.

SPP sociālo pakalpojumu, kvalitātes un kontroles daļas vadītāja Iveta Purne atzinās, ka viņu fascinē nedzirdīgo cilvēku apbrīnojamā spēja zīmju valodā paust savas domas, emocijas, nostāju. Nedzirdīgo savienības darbā jūtamas patiesas rūpes par saviem cilvēkiem, un tas ir galvenais kvalitātes rādītājs, viņa teica, jūtams, ka šeit nepieprasa un nedeklarē savas tiesības, bet pirmām kārtām dara paši un meklē arvien jaunas iespējas, kā uzlabot situāciju: «Tādos gadījumos arī mums ir patiess prieks palīdzēt. Šodienas darba rezultāts ir laba liecība, ka Eiropas nauda neiet zudībā, bet dara laimīgākus un priecīgākus jūsu ļaudis,» – tā Iveta Purne uzsvēra pasniedzot savu dāvanu – eksotisku poda puķi.

ES grantu shēmas apsaimniekošanas daļas speciāliste Inguna Kārnupa uzteica centību un rūpību, ar kādu strādāja LNS speciālisti projekta realizēšanā: «Mums ir ļoti stingras prasības, precīzi jāatskaitās par katru santīmu, un to LNS kā projekta ieviesēja spēja veikt. Īpaši gribu uzteikt Ilzi Roķi, projekta finansisti».

Šķiet, klātesošie pēc pastaigas pa izremontētajām telpām vienprātīgi pievienojās LNS prezidenta atzinumam: «Mums veicas tādēļ, ka vairākumā mums līdzās, bijuši labi cilvēki. Tā ir bagātība. Paldies visiem!»

Savukārt celtnieki nu jau tradicionāli – ar dāvanu (gleznu) atvadījās no paveiktā, gatavā objekta, lai jau nākamajā rītā dotos uz jauno objektu Pļaviņu klubā, kur nepilnos pāris mēnešos jāizremontē tulka kabinets un palīgtelpas (gaitenis, labierīcības).

Līdztekus notiek arī  – ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Valmieras klubā un nobeigumā sekos remonts telpās Rīgā, Elvīras ielā 19, kur paredzēts ierīkot publisko LNS Informācijas centru.

 

28.02.2007. Sakoptas otrās mājas.
Ilze Kopmane

Sekmīgi, labā kvalitātē un termiņā paveikti visi remonta un telpu rekonstrukcijas darbi, kuri bija paredzēti 2006. – 2007. gadā realizētajā projektā „LNS – otrās mājas”. Lūk, neliels atskats!
 
Daugavpilī un Rīgā
Pagājušā gada pavasarī daugavpilieši varēja atgriezties savā kvalitatīvi izremontētajā mītnes vietā Mihoelsa ielā 54,
bet rudenī uz priecīgu notikumu – remonta rezultātu pieņemšanu aicināja rītausmieši Rīgā, Kandavas 27 (par šiem notikumiem lasiet aprakstus „Kopsolī” 9. un 14. nr., 2006).
 
Pagājušā gada rudenī tika paveikti plānotie darbi arī Valmieras un Pļaviņu biedrību mītnes vietās.
Valmieras klubā tika ierīkota nedzirdīgo uztverei piemērota ugunsdrošības un drošības signalizācijas sistēma, bet Pļaviņu klubs atdzima kā no jauna.
Par to varēja pārliecināties pārstāvji no visas Latvijas, kas piedalījās izbraukuma Domes sēdē: glīti izremontētas visas telpas – darba kabinets, apmeklētājiem pulcēšanās telpa un palīgtelpa. Mājīgi, silti un aicinoši – tā tagad var teikt par šo nedzirdīgo saieta vietu, kurā biedriem tiks sniegti sociālās rehabilitācijas un kultūras pakalpojumi.

Vēlreiz Rīgā
Un beidzot – šī gada nozīmīgākais veikums: labiekārtotas plašas telpas LNS mītnes vietā Elvīras ielā 19, I stāvā, kur pašlaik tiek iekārtots LNS Informācijas centrs.
Telpu svinīgā pieņemšanā no celtniecības firmas „Būvtranss” 1.februārī klāt bija arī projekta uzraugi no Sociālo pakalpojumu pārvaldes, kuri atzina, ka darbs šajā un arī citos objektos paveikts labi, arī visa projekta realizācija noritējusi veiksmīgi, saskaņā ar plānotajiem apjomiem un termiņiem.
Informācijas centrā tiks iekārtota telpa apmeklētāju pieņemšanai un dažādu nodarbību organizēšanai (lekcijas, konsultācijas, tikšanās utt.), kā arī darba kabinets.
Projekta vadītājs A.Pavlins atzīmēja, ka šāds darba virziens – vispusīgas un plašas informācijas nodrošināšana nedzirdīgajiem – ir ļoti aktuāls mūsdienu IT (informāciju tehnoloģiju) piesātinātajā pasaulē, lai viņi  sekmīgi orientētos apkārt notiekošajos procesos un vieglāk iekļautos sabiedrībā. Mums kopā vēl jānoiet garš ceļš no „tur es neko nesaprotu” līdz „varbūt varu pamēģināt”, viņš teica. Šis ir ceļa sākums, šī būs iespēja sākt iet.

 

 

 

                                                   

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas