Search form

22.06.2007

Drukāt

22.06.2007. Tiek izstrādātas sociālās rehbilitācijas programmas

     Projektā "Abpus klusuma robežām" jau ir paveikta lielākā daļa darba, ir konceptuāli izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas un pašlaik sākas to test...
    
Projektā "Abpus klusuma robežām" jau ir paveikta lielākā daļa darba, ir konceptuāli izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas un pašlaik sākas to testēšana- aprobācija. Galīgie programmu varianti tiks izstrādāti, ņemot vērā testēšanas – aprobācijas nometnē iegūtos rezultātus. Šī nometne notiks jūnijā Sociālās Integrācijas centrā Jūrmalā.
Programmas „Sociālās rehabilitācijas programma smagi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem klientiem” izstrādi veic darba grupa Vijas Špakovskas vadībā. Darba grupā katrs speciālists izstrādā savas tēmas.
Komunikācijas tehniku vingrināšana: lasīšana no lūpām, klausīšanās vingrinājumi (izmantojot dzirdes aparātu), zīmju valoda, ķermeņa valoda, mīmika, balss, runa, - šo sadaļu izstrādā Vija Špakovska un Ramona Straume.
Psiholoģiskā rehabilitācija, ko izstrādā Solvita Umbraško, paredz dažādas grupu nodarbības, izmantojot situāciju izspēles metodi, kā arī individuālas konsultācijas.
Atveseļošanas pasākumi iekļauj katram pacientam pielāgotas fiziskās aktivitātes, kā arī izskaidrot viņiem skaņu un dzirdes analizatora darbības pamatprincipus un fizisko kustību nozīmi dzirdes rehabilitācijas procesā.
Tehniskie palīglīdzekļi (surdotehnika, dzirdes aparāti) un Informatīvā daļa (sociālie, administratīvie, tiesiskie jautājumi) ir Lūcijas Kikinas pārziņā.
Datorapmācība paredzēta kā rehabilitācijas procesa daļa, jo šodienas dzīvē bez datorprasmēm un interneta ir grūti iztikt. Šeit tiks izmantota LNS projektā „Klusās rokas” izstrādātā datorapmācības programma iesācējiem „e-mobilitāte”.
Visa šī rehabilitācijas programma paredzēta 20 dienu ciklam, kura laikā pacients uzturēsies Rehabilitācijas centrā, kur visi minētie pakalpojumi būs pieejami vienuviet. Katru dienu pacientam būs paredzētas gan praktiskas nodarbības, gan apmācība, var teikt, viņš būs nodarbināts no rīta līdz vakaram. Programma ir intensīva, jo tās mērķis ir panākt, lai rehabilitācijas kursa laikā katrs pacients saņemtu pēc iespējas efektīvāku palīdzību, jaunas prasmes un zināšanas, kas viņam palīdzēs uzlabot savu dzīvi, būt konkurētspējīgākam darba tirgū.
 
Solvita Umbraško, psiholoģe:
Solvita Umbraško
Es izstrādāju sociālās rehabilitācijas programmas psiholoģisko sadaļu smagi vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem. Programma tiek izstrādāta 1 mēneša ilgai rehabilitācijai. Šajā gadījumā tā tiks balstīta uz viena no psihoterapijas virziena – psihodrāmas – metožu izmantošanu grupu darbā ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.
Nedzirdīgu cilvēku psiholoģiskās īpatnības.
Strādājot ar nedzirdīgajiem cilvēkiem (veicot individuālās konsultācijas, vadot saskarsmes grupas), es nonācu pie secinājuma, ka, risinot savas problēmas, nedzirdīgie cilvēki labprātāk aktīvi darbojas, nekā sēž un pārrunā tās. Tāpēc jau sen iepriekš man bija radusies doma, ka nedzirdīgiem cilvēkiem kā viens no efektīvākajiem problēmu risināšanas veidiem būtu piemērotas psihodrāmas metodes (psihodrāma – viens no psihoterapijas virzieniem). Man negribētos definēt kādas “speciālas” nedzirdīgo cilvēku psiholoģiskās īpatnības, drīzāk tie ir faktori, kas var ietekmēt nedzirdīgus cilvēkus, un ko noteikti vajadzētu ņemt vērā, strādājot ar viņiem. Daži no šiem faktoriem: kādā – dzirdīgu vai nedzirdīgu vecāku – ģimenē ir piedzimis šis cilvēks, kāda bijusi viņa saskarsme ar nedzirdīgajiem un dzirdīgajiem, kā vecāki uztvēruši nedzirdīgu bērnu u.tml. Tāpat daļai nedzirdīgu cilvēku saskarsme ar dzirdīgajiem ir fragmentāra, nervoza un neprasmīga.
Kādu jaunu pieredzi dod darbs šī projekta ietvaros.
Pati esmu pabeigusi psihodrāmas asistenta programmu Moreno Institūtā Latvijā, pašlaik apgūstu psihodrāmas Līdera programmu. Darbojoties šī projekta ietvaros, būšu viena no pirmajām Latvijā, kas šo psihoterapijas metodi – psihodrāmu – izmantos darbā ar nedzirdīgajiem cilvēkiem. Tā būs jauna pieredze mums visiem – gan man kā psiholoģei, gan nedzirdīgajiem cilvēkiem, kuri tiks iesaistīti šajā sociālās rehabilitācijas programmā. Taču es ticu, ka mums izdosies, jo psihodrāma kā metode ir pateicīga tādā ziņā, ka nepastāv viens risinājuma variants, kopā mēs varam iet dažādus ceļus, atrast dažādus risinājumus un kopīgi sasniegt rezultātu.
 
 
Sociālās rehabilitācijas programma nedzirdīgajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” – tas ir virziens, kurā strādā otra darba grupa Lilitas Janševskas vadībā.
Arī šī programma sastāv no atsevišķām tematiskām sadaļām.
 
Psiholoģiskā rehabilitācija – šo tēmu izstrādā psiholoģe Benita Griškeviča. Tā ietver:
·        pašapzināšanos (palīdz pacientam novērtēt sevi, savas iespējas un ierobežojumus);
·        drošību (izturēšanās dažādās situācijās, prasme lūgt palīdzību);
·        emocionālo inteliģenci (emociju atpazīšana, emociju pārvaldīšana);
·        saskarsmi (saskarsmes prasmju pilnveidošana);
·        relaksācijas prasmju apgūšanu (elpošanas vingrinājumi, ķermeņa valoda, masāža).
 
Komunikācija un valoda – izstrādā logopēde Lolita Jevtejeva. Šī tematiskā sadaļa sastāv no:
·        izvērtēšanas (cik labi pacients spēj sazināties un kādā veidā);
·        atbalsta sniegšanas (papildina trūkstošās komunikācijas prasmes);
·        savu spēju realizācijas (spēja dalīties informācijā, spēja iegūt informāciju, savu vajadzību un mērķu apzināšanās, realizācija);
Savukārt valodas nodarbības notiek divos virzienos: nedzirdīgo zīmju valodas izkopšana un rakstu valodas izpratne.
 
Dzīves prasmju pilnveide – šo programmas sadaļu izstrādā speciālā pedagoģe Dzintra Store. Tā ietver plašu tēmu loku: pašapkalpošanās iemaņu pilnveidošana, rūpes par savu veselību, dažādi mājas darbi, attiecības ar tuviniekiem un draugiem, ģimenes budžeta plānošana, drošība dažādās riskantās dzīves situācijās, pamatzināšanas par mūsu valsti.
 
Vēl programmā paredzēta fiziskā rehabilitācija, pieaicinot rehabilitologu.
 
Par tehniskajiem palīglīdzekļiem savukārt rūpēsies Surdotehniskās palīdzības centrs.
Bez tam programmas testēšanas – aprobācijas nometnē Sociālās Integrācijas centrā (Jūrmalā) jūnijā strādās speciālā pedagoģe Olga Volonte, kuras uzdevums būs palīdzēt pacientiem nometnē adaptēties (pielāgoties, pierast) un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
 
Lilitas Janševskas vadītās darba grupas sēde
 
Benita Griškeviča, psiholoģe:
Kopš LU Maģistrantūras beigšanas klīniskā psihologa specialitātē 2003. gadā strādāju DC (Dienas Centrs) Saule un ADL – Atbalstītais darbs Latvijā. Mans ikdienas darbs saistīts ar cilvēkiem, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, jeb, citiem vārdiem, – ar cilvēkiem, kuriem nepieciešams lielāks atbalsts, lai mācītos, strādātu un dzīvotu. Viens no svarīgākajiem mana darba mērķiem ir, strādājot speciālistu komandā, palīdzēt cilvēkam noticēt saviem spēkiem un stiprināt viņa apņēmību startēt darba tirgū un dzīvot pēc iespējas neatkarīgu dzīvi.
Atbalstītā darba aģentūrā strādā lieliska darbaudzinātāju komanda, kas palīdz atrast darbu, palīdz iemācīties to darīt  un būt par labu darbinieku. Sadarbība ar darbaudzinātājiem klientu labā man sniedz lielu gandarījumu.
Darbs projektā Abpus klusuma robežām man ir jauna pieredze, kas pavērusi durvis uz vājdzirdīgu cilvēku pasaules izpratni un ļāvusi iepazīt kolēģes - izcilas speciālistes ar bagātu pieredzi šajā darbā. Veidojot psiholoģiskās rehabilitācijas daļu šajā programmā, izmantoju zināšanas un pieredzi darbā ar DC Saule klientiem. Par psihologa darba galveno uzdevumu rehabilitācijas programmas ietvaros uzskatu nodrošināt labvēlīgus apstākļus katra rehabiltācijas pakalpojumu saņēmēja personības izaugsmei, lai tie varētu apzināties sevi kā spējīgus un sabiedrībai vajadzīgus cilvēkus, lai nebaidītos no pārmaiņām savā dzīvē un kļūtu neatkarīgāki. Paredzēts, ka psihologs topošajā rehabilitācijas programmā strādās ar klientiem gan grupā, gan individuāli, izmantos sociālpsiholoģiskā treniņa elementus, psiholoģiskus vingrinājumus un spēles, mācīs plānot pārmaiņas dzīvē, sniegs ieskatu lietišķajā saskarsmē un palīdzēs klientiem risināt psiholoģiska rakstura grūtības.
Dzintra Store, speciālais pedegogs:
Darbs projektā, veidojot un izstrādājot sadaļu ,,Dzīves prasmju pilnveidošana’’ vispirms man deva gandarījuma sajūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka ikdienā, skolā strādājot ar nedzirdīgiem skolēniem, kā arī ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, redzu , cik svarīga un nozīmīga loma ir viņu veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, kā viņi alkst būt saprasti un vajadzīgi. Meklēju un domāju par materiālu klāstu, darba metodēm, kas būtu nepieciešamas šiem ļaudīm, kas atvieglotu viņu dzīvi un problēmas patstāvīgajā darbībā. Tas viss lika man pašai smelties zināšanas, rosināja radoši domāt. Katram cilvēkam ir sevi jāapzinās, jāatrod iespēja sevi pilnveidot, darboties un attīstīties.    
Lolita Jevtejeva, logopēde:
Esmu pagodināta, ka mani uzaicināja piedalīties šajā projektā un izjūtu lielu atbildību.
Savā izstrādājamās programmas daļā gribu iekļaut visā pasaulē atzītās komunikācijas metodes.
Darbs pie šīs rehabilitācijas programmas man ir iespēja sniegt zināšanas un prasmes dažādos saziņas veidos arī mūsu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
Es vēlos, lai, ejot sabiedrībā, viņi ir droši un pārliecināti par sevi.


                               

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas