Search form

15.05.2009

Drukāt

15.05.2009. Iepirkums - „JURIDISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA”

   Iepirkuma „Juridisko pakalpojumu nodrošināšana ’’  uzaicinājuma dokumentācija   Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS ) Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Lat...
 
 Iepirkuma „Juridisko pakalpojumu nodrošināšana ’’  uzaicinājuma dokumentācija
 
Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS ) Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts  finansēta projekta „LNS- otrās mājas 2’’, līgums  Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001, sadarbības iestāde- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ietvaros organizē  iepirkumu „Juridisko pakalpojumu nodrošināšana’’
 
Pasūtījuma plānotais apjoms – divi iepirkumi (ēku projektēšana un būvniecība) juridiskās norises nodrošināšanai un ar projekta ieviešanu saistīto uzņēmuma līgumu izstrādāšana
Pasūtījuma plānotā līgumcena –  LVL 1000,00 (bez PVN)
 
Uzaicinājuma informācija
 
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.LV 40008000615
Tālrunis 29556606
Kontaktpersona: projekta vad.
Aija Sannikova, tālr. 29333028,
2
iepirkuma priekšmeta nosaukums
 juridisko pakalpojumu nodrošināšana
3
paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
Rīga
Galīgais līguma izpildes termiņš – 2010. gada 19. februāris
4
paredzamā līgumcena
LVL 1000,00 (bez PVN)
5
piedāvājuma noformējums
Rakstisks iesniegums, kas iekļauj gatavību veikt pasūtījumu; piedāvātā pakalpojuma cenu; ziņas par izpildītāju:
o    (dzīves gājuma apraksts (brīvā formā),
o     atbilstošu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
Pretendenta pieredze ERAF finansēto projektu iepirkumu juridisko pakalpojumu nodrošināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību
6
piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Rīga, Elvīras iela 19,
2009. gada 25. maijs plkst. 16.00
7
piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz 2010. gada 20.februāris
8
uzaicinājuma ievietošanas datums
2009. gada 15.maijs
9
citas attiecīgajai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai svarīgas ziņas
Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai. Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā marķētos nosacījumus un piedāvātā cena.
 
 
Saskaņā ar 05.02.2008. MK Noteikumu Nr. 65 prasībām LNS izstrādājusi tehnisko specifikāciju iepirkumam.
 
Iepirkuma tehniskā specifikācija
 
Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Juridiskais pakalpojums divu iepirkumu (projektēšana un būvniecība) juridiskās norises nodrošināšanai un ar projekta ieviešanu saistīto uzņēmumu līgumu izstrādāšana
laikā no  2009.gada 27.maija līdz 2010. gada 19. februārim
2
Apjomu
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
1) ar ēku projektēšanas iepirkumu (atklātais konkurss) saistīto juridisko dokumentu un procedūru nodrošināšanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.65 ;
2) ar ēku būvniecības iepirkumu (atklātais konkurss) saistīto juridisko dokumentu un procedūru nodrošināšanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.65 ;
3) juridisko konsultāciju sniegšanu projekta vadības grupai un piedalīšanos Iepirkumu konkursu komisijas
darbā;
4) uzņēmumu līgumu sastādīšanu ar projekta ieviešanā iesaistītām personām;
5) LNS prasību izpildi attiecībā uz publicitāti
3
Drošību
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pasūtītājam pakalpojuma izpildi saskaņā ar projekta norises aktivitāšu plānu un ar LNS noslēgto līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms plānotās aktivitātes  projektēšana un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotās aktivitātes  būvniecība. Pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc plānotās aktivitātes iesniedz ar juridisko pakalpojumu nodrošināšanu saistītos dokumentus
4
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējam jākompensē visi zaudējumi Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts (kvalitatīvs) pakalpojums pēc ar LNS noslēgtā līguma par juridisko pakalpojumu sniegšanu
5
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām
Pakalpojumu sniedzējs pēc pakalpojuma sniegšanas iesniedz:
o    ar iepirkumu juridisko nodrošināšanu saistītos dokumentus,
o    uzņēmumu līgumus ar projekta ieviešanā iesaistītām personām
6
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem. Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
7
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas saskaņā ar LNS noslēgto līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu, avansa maksājumi ir pieļaujami
8
Pasūtījuma daļām
Pakalpojumu sniedzēji var pieteikties tikai uz visu pakalpojuma apjomu
9
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt fiziskas vai juridiskas personas, kas var nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.-8. punktu prasības
10
Interešu konfliktu
Pakalpojuma sniedzējs nevar būt saistītā persona ar LNS, pat ja tas iepirkuma rezultātā būs vienīgais pretendents
 
 
A.Pavlins,
LNS prezidents 
 
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas