Search form

15.05.2009

Drukāt

Par projektu "Klusuma pasaule"

  Projekta vadītājs   Arnolds Pavlins   Projekta dzīves cikls   01.05.2009 –  31.12.2013   Projekta mērķis   Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot atb...
Klusuma pasaule logo
 
Projekta vadītājs
 
Arnolds Pavlins
 
Projekta dzīves cikls
 
01.05.2009 –  31.12.2013
 
Projekta mērķis
 
Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmas dzirdes invalīdiem un personām ar dzirdes traucējumiem, mazināt šīs mērķauditorijas sociālās atstumtības risku, uzlabojot  visu  esošo pakalpojumu kvalitāti un ieviešot jaunus netradicionālus atbalsta pasākumus  pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Veicināt zināšanu, pieredzes un informācijas apmaiņu, inkorporēt labās prakses  paraugus ilgtspējīgā  perspektīvā, tādējādi veicinot nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo personu sociālās  iekļaušanas procesu.
 
 
Projekta galvenās aktivitātes pasākumi
 
1
Administratīvais periods
Rīga,
Latvija
2
Sociālo – darba atbalsta asistentu programmas sagatavošana un realizācija
Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā
3
Kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi darbam ar personām ar dzirdes traucējumiem
Rīga,
Latvija
4
Zīmju valodas prasmes pilnveide tulkiem un citiem speciālistiem, kas strādā ar nedzirdīgajiem
Rīga,
Latvija
5
Motivācijas un iekļaušanas pasākumu kompleksu realizācija, to skaitā nedzirdīgo integrācijai nodarbinātībā
Rīgas, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes areāls
6
Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana ar mērķauditorijas gradāciju apmācībām  dzirdes invalīdiem un dzirdes invalīdiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Rīga,
Latvija
7
 
Pētījums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un nedzirdīgo cilvēku reālām vajadzībām
Rīga,
Latvija
8
 
Radošās pašizteiksmes iemaņu apguve – programmas izstrāde un pilotprojekta realizācija
Rīga,
Latvija
9
 
Informatīvā nodrošinājuma  bloku (2) realizācija
Rīga,
Latvija
10
Apmācību kurss – informācijas tehnoloģijas
Vidzeme – Zemgale, Latgale, Kurzeme, Rīga
11
Zīmju valodas attīstības programmas īstenošana
Rīga,
Latvija
 
 
Sagaidāmie rezultāti
 
Nr.
Aktivitāte
Paredzētie apakšprojekta rezultāti katrai plānotajai aktivitātei
1
Administratīvā komponente
Izstrādāta projekta vadības sistēma, finanšu vadības sistēma, publicitātes plāns un iekšējās izvērtēšanas procedūras. Piesaistīti cilvēki finanšu un materiāltehniskie resursi.
2
Realizēta nedzirdīgo sociālā – darba atbalsta asistentu programma
Sagatavota un pielietota mācību programma   2,5 gadiem un izveidotas 5 darbavietas sociālā/darba asistentiem Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā, Liepājā
3
Organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi
Supervīziju sesijas,kursi iesaistītajiem darbiniekiem – 25; zīmju valodas pilnveides semināri un kursi– 6, apmācīti speciālisti – 12
4
Izpildītas motivācijas programmas reintegrācijai sabiedrībā un nedzirdīgo komūnā
Organizēti 2300 pasākumi ar 45000 apmeklētājiem
5
Realizēta programma „Motivācija nodarbinātībai”
3 semināri, 21 dalībnieki
6
Veikts pētījums „Nedzirdīgajiem pieejamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un reālās vajadzības”
Intervēti 600 nedzirdīgie, 20 speciālisti
7
Realizētas sociālās rehabilitācijas programmas
Dzirdes invalīdiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 15, 90 dalībnieki
Dzirdes invalīdiem – 20, 160 dalībnieki
8
Izstrādāta programma radošai pašizteiksmei un realizēts pilotprojekts
Programma – 1, semināri – 4
Apmācīti speciālisti – 20;
Pakalpojumu saņēmuši – 50  dalībnieki
9
Noorganizētas apmācības – IT tehnoloģijā
Kursi – 62, dalībnieki – 310
10
Nodrošināta informācijas pieejamība nedzirdīgo sociālajai rehabilitācijai
Izdots informatīvs izdevums – 25740 eks., tematiskas starplikas – 2400 eks.,;
Izveidota mājaslapa internetā – 1;
Tajā ievietoti ziņu materiāli 52 kompl., ziņu videoversija latviešu un krievu valodā 2x280 kompl.
Izsūtītas mobilās ziņas – 75400;
Sniegta individuālā informācija – 3000 reizes
11
Notikuši zīmju valodas attīstības pasākumi
Vārdnīcas internetā un DVD – 7, izbraukumi uz biedrībām – 24
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas