Search form

20.08.2009

Drukāt

20.08.2009. Cenu apzināšana par KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSU NODROŠINĀJUMU

Latvijas Nedzirdīgo savienība veic cenu apzināšanu projekta ,Klusuma pasaule” aktivitātes  2.2. ” Kvalifikācijas celšanas, pieredzes apmaiņas pasākumi darbam ar personām ar dzirdes traucē...
Klusuma pasaule logo
Latvijas Nedzirdīgo savienība veic
cenu apzināšanu
projekta ,Klusuma pasaule”
aktivitātes  2.2. ” Kvalifikācijas celšanas, pieredzes apmaiņas pasākumi darbam ar personām ar dzirdes traucējumiem”  ietvaros  
par
 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSU NODROŠINĀJUMU
 
Cenu apzināšanas uzaicinājums sastāv no sekojošām sadaļām:
1.  Uzaicinājuma informācija.
3.
Tehniskā specifikācija.
 
Paredzamā līgumcena: LVL 4000.00 (bez PVN)
 
1. Uzaicinājuma informācija
 Nr.p.k.
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
Finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
 Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.LV 40008000615
Tālrunis 67470444
 
Kontaktpersona: projekta ,,Klusuma pasaule’’ 2.2. aktivitātes vadītājs  Edgars Vorslovs, tālr. 67471588,
e-pasts: [email protected]    
2
 
Iepirkuma priekšmeta nosaukums
 
Kvalifikācijas celšanas kursu nodrošinājums sociālās rehabilitācijas jomā
3
Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
No 2009.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.oktobrim, Rīgā.
5
Piedāvājuma noformējums
Rakstisks iesniegums, kas iekļauj gatavību veikt pasūtījumu, piedāvātā pakalpojuma cenu (bez PVN) par vienu kvalifikācijas celšanas kursu un kopējo cenu par pakalpojumu sniegšanas periodu, ziņas par pakalpojuma pretendentu, saskaņā ar Cenu apzināšanas veidlapu (1.pielikums)
6
Piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Piedāvājumu var iesniegt nosūtot  pa pastu, faksu, e-pastu vai    personīgi līdz 2009.gada 26.augustam plkst.12.00.
Piedāvājuma iesniegšanas adrese:
Rīgā, Elvīras ielā 19, LV- 1083,
LNS , sekretariāts
Faksa numurs: 67470444
7
Piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz 2013. gada 30.oktobrim.
8
Citas
svarīgas ziņas
Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas (izņemot zīmju valodas tulka pakalpojumus), kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai t.sk. nodokļi.
 
Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā marķētos nosacījumus.
 
Pakalpojuma sniedzējam  jāgarantē piedāvāto kvalifikācijas celšanas kursu nodrošināšanu  pilnā apjomā un visā līguma darbības periodā.
 
Pakalpojumu apmaksa notiks pēc katras pakalpojuma (kursa) sniegšanas reizes.
Avansa maksājumi pieļaujami.
 
Pakalpojuma pretendents, kurš piedāvās ekonomiski izdevīgāko risinājumu tiks uzaicināts noslēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu.
 
Pakalpojuma sniedzējam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka:
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu,
- pretendentam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 
 
2.Tehniskā specifikācija
Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Kvalifikācijas celšanas kursi 9 nedzirdīgajiem  sociālā darba speciālistiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
2
Vietu
Rīgā, ar sabiedrisko transportu ērti sasniedzamā vietā.
3
Apjomu
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
-          2 kvalifikācijas celšanas kursus gadā, laika periodā no 2009.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.oktobrim. Kopā 10 kvalifikācijas celšanas kursus, katra kursa ilgums 8 stundas;
-          kvalifikācijas celšanas kursu programmas izstrādāšanu (kas ietver sevī mērķus, uzdevumus, saturu, tēmas, programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu);
-          kvalificētus lektorus;
-          nodarbību telpas;
-          materiāltehnisko nodrošinājumu (prezentāciju tehnika, izdales materiāli, u.c.)
-          kafijas pauzes.
4
Lektoru kvalifikāciju
Augstākā izglītība sociālā darba jomā, pieredze lektora darbā.
5
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējam jākompensē visi zaudējumi Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts (kvalitatīvs) pakalpojums.
6
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
7
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas (izņemot zīmju valodas tulka pakalpojumus).
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem.
Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
8
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta pēc pakalpojuma (kursa) sniegšanas.
Avansa maksājumi pieļaujami.
9
Pasūtījuma daļām
Pakalpojumu sniedzēji var pieteikties tikai uz visu pakalpojuma apjomu.
10
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt juridiskas personas, kas var nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.-9. punktu prasības.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas