Search form

20.08.2009

Drukāt

20.08.2009. Cenu apzināšana par SUPERVĪZIJAS SESIJU NODROŠINĀJUMU

Latvijas Nedzirdīgo savienība veic cenu apzināšanu projekta ,Klusuma pasaule” aktivitātes  2.2.” Kvalifikācijas celšanas, pieredzes apmaiņas pasākumi darbam ar personām ar dzirdes traucējum...

Klusuma pasaule logo

Latvijas Nedzirdīgo savienība veic
cenu apzināšanu
projekta ,Klusuma pasaule” aktivitātes  2.2.” Kvalifikācijas celšanas, pieredzes apmaiņas pasākumi darbam ar personām ar dzirdes traucējumiem”  ietvaros  
par
 
SUPERVĪZIJAS SESIJU NODROŠINĀJUMU
Cenu apzināšanas uzaicinājums sastāv no sekojošām sadaļām:
1.  Uzaicinājuma informācija.
3.
Tehniskā specifikācija.
 
Paredzamā līgumcena: LVL 3330.00 (bez PVN) 
 
1. Uzaicinājuma informācija

 Nr.p.k.
Specifikācija
Atbilstības rādītāji
1
Finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
 Latvijas Nedzirdīgo savienība,
Nod.maks. reģ. Nr.LV 40008000615
Tālrunis 67470444
 
Kontaktpersona: projekta ,,Klusuma pasaule’’ 2.2. aktivitātes vadītājs  Edgars Vorslovs, tālr. 67471588,
e-pasts: [email protected]   
2
 
Iepirkuma priekšmeta nosaukums
 
Supervīziju (izglītojošā un atbalstošā) sesiju nodrošinājums
3
Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;
 
No 2009.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.oktobrim, Rīgā
5
Piedāvājuma noformējums
Rakstisks iesniegums, kas iekļauj gatavību veikt pasūtījumu, piedāvātā pakalpojuma cenu (bez PVN) par vienu supervīzijas sesiju un kopējo cenu par pakalpojumu sniegšanas periodu, ziņas par pakalpojuma pretendentu saskaņā ar Cenu apzināšanas veidlapu (1.pielikums) .
6
Piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks)
Piedāvājumu var iesniegt nosūtot  pa pastu, faksu, e-pastu vai    personīgi līdz 2009.gada 26.augustam plkst.12.00.
Piedāvājuma iesniegšanas adrese:
Rīgā, Elvīras ielā 19, LV- 1083,
LNS , sekretariāts
Faksa numurs: 67470444
7
Piedāvājuma derīguma termiņš
Līdz 2013. gada 30.oktobrim
8
Citas
svarīgas ziņas
Pakalpojuma cenā iekļaujamas visas izmaksas (izņemot zīmju valodas tulka pakalpojumus), kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai t.sk. nodokļi.
 
Piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par gatavību izpildīt Tehniskajā specifikācijā marķētos nosacījumus.
 
Pakalpojuma sniedzējam  jāgarantē piedāvātā supervīzoru pakalpojuma nodrošināšanu  pilnā apjomā un visā līguma darbības periodā.
 
Pakalpojuma apmaksa notiks pēc katras pakalpojuma (supervīzijas sesijas) sniegšanas reizes.
Avansa maksājumi pieļaujami.
 
Pakalpojuma pretendents, kurš piedāvās ekonomiski izdevīgāko risinājumu tiks uzaicināts noslēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu.
 
Pakalpojuma sniedzējam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka:
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu,
- pretendentam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. 

2.Tehniskā specifikācija
Nr.p.k
Prasības attiecībā uz
Atbilstība
1
Kvalitāti
Supervīziju (izglītojošā un atbalstošā) sesiju nodrošinājums
9 nedzirdīgajiem  sociālā darba speciālistiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
2
Vietu
Rīgā, ar sabiedrisko transportu ērti sasniedzamā vietā.
3
Apjomu
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:
-          3 grupas supervīzijas gadā, laika periodā no 2009.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.oktobrim. Kopā 15 supervīzijas sesijas, katras sesijas ilgums 6 (3+3) stundas;
-          supervīzijas kursu programmas izstrādāšanu (kas ietver sevī mērķus, uzdevumus, saturu, tēmas, programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu);
-          kvalificētus supervīzorus;
-          nodarbību telpas;
-          materiāltehnisko nodrošinājumu (prezentāciju tehnika, izdales materiāli, u.c.)
-          kafijas pauzes.
4
Supervīzoru kvalifikāciju
1.     Supervīzijas sniedzējam, kas sniedz supervīziju sociālā darba speciālistiem (bez papildus izglītības un/vai pieredzes nosacījumiem, kas aprakstīti 2.punktā), ir nepieciešama vismaz:
a)    bakalaura izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā,
b)    bakalaura izglītība citā jomā un sociālā darba maģistra izglītība;
2.     Supervīzijas sniedzējam ir jābūt vismaz vienam no sekojošiem papildus pieredzes un/vai izglītības nosacījumiem:
a)    piecu gadu darba pieredze sociālajā darbā;
b)    apliecinājumam par supervīzijas kursa vai apmācības programmu iziešanu, vai supervizora izglītību, vai psihoterapeita, vai psihologa izglītībai ar tiesībām sniegt supervīzijas, pie 1. vai 2.a. nosacījumu ievērošanas;
c)      supervīzors ir saņēmis supervīzijas vismaz 40 stundu apjomā
5
Garantiju
Pakalpojumu sniedzējam jākompensē visi zaudējumi Pasūtītājam, ja netiek nodrošināts (kvalitatīvs) pakalpojums.
6
Pārbaudes metodēm
Pasūtītājam tiesības pārbaudīt pakalpojuma kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
7
Resursiem
Cenā iekļaujamas visas pakalpojuma izmaksas (izņemot zīmju valodas tulka pakalpojumus).
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu ar visiem savā rīcībā esošajiem resursiem.
Pasūtītāja resursi pakalpojuma sniegšanai netiek iesaistīti.
8
Galarezultātu
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta pēc pakalpojuma (supervīzijas sesijas) sniegšanas.
Avansa maksājumi pieļaujami.
9
Pasūtījuma daļām
Pakalpojumu sniedzēji var pieteikties tikai uz visu pakalpojuma apjomu.
10
Pakalpojuma sniedzējiem
Pakalpojumus var sniegt juridiskas personas, kas var nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1.-9. punktu prasības.
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas