Search form

19.12.2016

Drukāt

2016. gada noslēgumā godina labākos LNS ļaudis un atzīmē izcilākos sasniegumus (foto, video)

17. decembrī Rītausmā norisinājās tradicionālais LNS gada noslēguma pasākums. Svinīgo pasākumu vadīja Zane Kristapsone un Edgars Celmiņš.


Pēc LNS prezidenta svētku uzrunas un apsveikuma nedzirdīgo tautai sekoja Ēnu teātra izrāde “Ziemassvētku stāsts” biedrības “Teātris azotē” izpildījumā sadarbībā ar Rīgas skolu, LNS un SIA “Rehabilitācijas centrs “.

 Pasākuma viesi varēja pakavēties atmiņā par aizejošajā gadā paveikto darbu, vērojot LNS viceprezidentes Ineses Immures  sniegto vispusīgo prezentāciju par  2016. gada svarīgākajiem notikumiem un sasniegumiem gan LNS, gan tās SIA, biedrību un LNS nodaļu mērogā, kā arī par  izmaiņām biedru skaitā, pārmaiņām valdes sastāvā un LNS SIA vadībā (skatīt šeit).

Prezentācijas ietvaros sekoja centīgāko darbinieku, brīvprātīgo aktīvistu godināšana, labākās biedrības un notikuma nominēšana. Iepazīstieties!

2016. GADA IZCILNIEKI :

DANA KALPIŅA - GEIDA – LNS Gada cilvēks, LNS Atzinības raksts  par nozīmīgu ieguldījumu Nedzirdīgo kultūras attīstībā un popularizēšanā veicinot Nedzirdīgo kopienas radošo pašizteiksmi.

JURIS GRUNDULIS –  LNS Gada darbinieks;

KULDĪGAS RB – LNS Gada biedrība;

ŽANETE ŠKAPARE LNS Gada brīvprātīgā, LNS Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu LNS Kuldīgas  biedrības darbības un attīstības nodrošināšanā;

ALEKSANDRS ALTUHOVS ­ – LNS Gada amatiermākslinieks;

BALTIJAS NEDZIRDĪGO JAUNIEŠU FESTIVĀLS – LNS Gada notikums.

LNS PATEICĪBAS RAKSTU SAŅĒMA

Juris Elbrots, Maiga Elbrote, Biruta Lasmane –  par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu LNS, Rīgas, Liepājas, Pļaviņu reģionālo biedrību dažādo pasākumu kuplināšanā un LNS kultūras dzīves spodrināšanā;

LNS Rēzeknes RB  – LNS Pateicības raksts  par ieguldījumu LNS 20. Amatiermākslas festivāla „Rēzekne – zilo ezeru zeme” organizēšanā un Nedzirdīgo kultūras popularizēšanā;

 

LNS PREZIDENTA PATEICĪBU SAŅĒMA

LNS Jauniešu centra brīvprātīgajiem darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu nedzirdīgo jauniešu kopienas attīstībā pasniegta rakstiska pateicība šādiem LNS Jauniešu centra brīvprātīgajiem darbiniekiem:

Lilitai Loginai,  Varim Salmiņam,  Mairai Bružei,  Kristai Blīgznai,  Jānim Glušņonokam,  Madarai Indriksonei – par nozīmīgu veikumu LNS Jauniešu centra darbības attīstībā 2016. gadā;

Mārai Kursītei,  Aleksandram Altuhovam, Sergejam Soklakovam – par nozīmīgu veikumu Baltijas Nedzirdīgo jauniešu festivāla organizēšanā 2016.gadā.

Par nozīmīgu veikumu, veicot amata pienākumus 2016.gadā pasniegta rakstiska pateicība šādiem darbiniekiem:

Ivaram Kalniņam, Kristapam Legzdiņam – par nozīmīgu veikumu LNS Jauniešu centra darbības attīstībā un Baltijas Nedzirdīgo jauniešu festivāla norises nodrošināšanā 2016.gadā;

Zigmāram Unguram – par nozīmīgu veikumu, izrādot iniciatīvu finansējuma piesaistei informācijas nodrošinājumam nedzirdīgo kopienai;

Ilzei Roķei – par nozīmīgu veikumu LNS prezidenta kvalitatīva darba nodrošināšanā 2016.gadā.

Par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un nedzirdīgo kultūras attīstībā 2016. gadā rakstiska LNS Pateicība šādiem brīvprātīgajiem darbiniekiem:

Brigitai Lazdai – par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā 2016.gadā;

Mārai Lasmanei no Rīgas,  Lidai Šilinskai no Smiltenes,  Jolantai Tutinai no Rēzeknes,  Natālijai Felkerei no Jelgavas,  Raimondai Tabakai no Kuldīgas  – par nozīmīgu veikumu reģionālās biedrības nedzirdīgo kopienas attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā 2016.gadā;

Līgai Immurei – par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kopienas radošās pašizpausmes veicināšanā 2016.gadā;

Artūram Vindačam - par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā 2016.gadā;

Dacei Vingrei,  Oļegam Civkunovam,  Sandim Līdekam, Amatiermākslas kolektīvam „Rītausma” – par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kopienas amatiermākslas attīstībā 2016.gadā;

LNS Rīgas, Valmieras, Smiltenes, Daugavpils, Pļaviņu, Liepājas, Ventspils reģionālajai biedrībai - par nozīmīgu veikumu nedzirdīgo kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā 2016.gadā;

Dzintrai Intsonei – par godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu LNS un SIA „LNS nekustamie īpašumi” darbības nodrošināšanā.

LNS prezidents pasniedza diplomus un  balvas arī fotokonkursa „Mūsu biedru fotostāsti” uzvarētājiem: LNS Gada foto – Jāņa Skudras „Nedzirdīgo diena”.

Otra labākā gada fotogrāfija – Jāņa Immura „Pūkainais mehāniķis”, bet trešā  – Genovefas Ņevjadomskas „Nāk rudens apgleznot Latviju”.

Nominācijā „Sociālo tīklu lietotāju balsojums” uzvarēja Inas Rutkovskas foto „Mans nenopietnais draugs”. Savukārt Inguna Čauna saņēma balvu par aktīvu piedalīšanos konkursā, bet Valdis Krauklis – par aktīvu darbu žūrijā.

Pasākuma gaitā uzstājās pašmāju dejotāji un uzaicinātie viesmākslinieki: Liepājas ceļojošais cirks „Beztemata”, deju pāris no deju studijas „Intango Riga”.Iepriecināja arī Igors Čaika ar divu skeču iestudējumiem.

Bija iespēja arī padejot dzīvās mūzikas pavadībā, apgūt salsas pamatsoļus un fotostūrītī sabildēties. Pakavēties atmiņās par aizvadīto gadu pie kafijas tases un svētku tortes, ko pašrocīgi katram pasniedza pats LNS prezidents. Iecerēt plānus nākamajam gadam un, mājup dodoties, citiem novēlēt laimīgu, gaišu, sekmīgu 2017. gadu. Lai tas mums izdodas!

Vairāk foto šeit.

LIELAIS PALDIES

Pasākums noteikti nebūtu izdevies bez daudzu cilvēku atbalsta, atzīmē LNS viceprezidente Inese Immure.

Paldies Informācijas nodaļai – Jurim Grundulim, Ilzei Kopmanei un Zigmāram Unguram! Paldies Jauniešu centram –  Kristapam Legzdiņam, Kristai Magonei un Edgaram Celmiņam!

 Paldies “Rītausmas” amatiermākslas kolektīvam, paldies Danai Kalpiņai – Geidai un Aleksandram Altuhovam! Paldies Igoram Čaikam! Paldies Mārai Lasmanei, Brigitai Lazdai un Sandrai Gerenovskai! Paldies biedrībai “Teātris azotē” un Rīgas internātvidusskolai bērniem ar dzirdes traucējumiem un SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”.

 Paldies Ilzei Roķei un Ievai Kicai! Paldies visām LNS biedrību valdēm par līdzdarbošanos rotājumu sagatavošanā! Paldies Zanei Kristapsonei, Jekaterinai Jasinskai – Volkovai, Linardam Volkovam, Zigrīdai Žukauskai, Zinaīdai un Vasīlijam Pantjām  un citiem brīvprātīgajiem par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā!

Paldies SIA “Eirovīns” un AS “Latvijas valsts meži” par atbalstu! Īpašs paldies arī tiem dalībniekiem, kas ieradās, ģērbušies 20. gadu tērpos, tā radot īpašu svētku gaisotni!

  

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: Juris Grundulis
Video: Kristaps Legzdiņš


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas