Search form

01.09.2011

Drukāt

No 1.septembra pieejams jauns pakalpojums – surdotulka pakalpojumi izglītības programmu apguvei


2011.gada 1.septembrī stājušies spēkā grozījumi Invaliditātes likumā (http://www.likumi.lv/doc.php?id=211494) un jauni Ministru kabineta 2011. gada 23.augusta noteikumi Nr.658 „Surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtība izglītības programmas apguvei”  (http://www.likumi.lv/doc.php?id=235204) , kas personām ar dzirdes invaliditāti nodrošina iespēju saņemt no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām (360 astronomiskajām) stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

LNS mājaslapā jau iepriekš bija informācija par iespēju no 1.septembra saņemt surdotulka pakalpojumu izglītības iestādēs, un personas ar dzirdes traucējumiem aktīvi iesniegušas Latvijas Nedzirdīgo savienībai (LNS) iesniegumu ar lūgumu sniegt šo pakalpojumu.

Uz 1.septembri LNS bija saņemti 14 iesniegumi no personām
, kuras vēlas iegūt vai jau iegūst profesionālo izglītību Barkavas arodvidusskolā (8 personas), Jelgavas Amatniecības vidusskolā (2 personas), Alsviķu Profesionālajā skolā (2 personas), Rīgas Amatniecības vidusskolā (2 personas). Šīs personas apgūs šādas izglītības programmas – „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Koksnes materiālu apstrādātājs”, Pavārs” un „Multimēdiju dizains”.

Jaunajā mācību gadā studijas augstskolās uzsāks 10 personas
, kuras apgūs šādas studiju programmas – „Speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds” Latvijas Universitātē (1 persona), „Sociālais darbs” un „Sociālā rehabilitācija” VSDA „Attīstība” (7 personas) un Liepājas Universitātē (2 personas).

Tātad kopumā pieprasījumi pēc surdotulka pakalpojuma saņemti no 24 personām, bet LNS šobrīd nevar garantēt, ka šis pakalpojums tiks arī visiem piešķirts, jo ne visi ir iesnieguši visus Ministru kabineta noteikumos noteiktos dokumentus, kuriem tika pieprasīts piecu darbdienu laikā iesniegt trūkstošos dokumentus galīgā lēmuma pieņemšanai.

Arī paredzētais finansējums nesedz visus pieprasījumus, ja tiek izmantotas visas maksimāli atļautās stundas vienai personai. Šobrīd paredzētais finansējums ļauj nodrošināt tulka pakalpojumus 20,5 personām 2 astronomiskās stundas dienā (120 minūtes) vienai personai.

Kā redzams no iepriekšminētā, tad šobrīd pieejamais finansējums surdotulka pakalpojuma saņemšanai ir izsmelts un personas, kas tagad un turpmāk iesniegs iesniegumus ar lūgumu sniegt surdotulka pakalpojumu, tiks uzņemtas rindā un pakalpojums tiks piešķirts, tiklīdz kāda persona būs beigusi izglītības programmas apguvi un surdotulka slodze būs atbrīvojusies.

Padoms topošajiem audzēkņiem un studentiem
– ja vēlaties, lai surdotulka pakalpojumi būtu pieejami visu dienu (8 stundas) visā izglītības programmas apguves laikā, tad sameklējiet citus interesentus, lai grupā būtu vismaz 4 personas.

Ar surdotulka pakalpojuma piešķiršanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties LNS mājas lapas sadaļā „Pakalpojumi” (http://www.lns.lv/lat/pakalpojumi/).


Teksts: Edgars Vorslovs, LNS Sociālā darba struktūras vadītājs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas